Aktualności

Prezydent Miasta Tychy Ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych  rodzin i osób

- ochrony i promocji zdrowia

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- rewitalizacji

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.


Kompletną ofertę, należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: www.tychy.engo.org.pl a następnie złożyć ją osobiście w Referacie Polityki Społecznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 511 lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:
- podpis elektroniczny, 
- profil zaufany ePUAP,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w terminie do 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu).
Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300).

UWAGA: Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej nie będzie objęta oceną merytoryczną. Oferta, która wpłynie po 22 grudnia 2017 r., nie będzie objęta oceną merytoryczną.

Minimalny finansowy wkład własny organizacji wynosi 1 % liczony od wartości wnioskowanej dotacji.

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie konkursowe,

2. wzór oferty.

oraz na stronie

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×