NazwaOpisGłówna kategoriaKod pocztowyPocztaMiastoAdresStrona WWWPoczta elektronicznaTelefonData rejestracjiŹródło wprowadzonych danychAdres korespondencyjnyWładzeCele statutoweForma prawna Numer KRS / innyOPPProwadzenie działalności odpłatnejProwadzenie działalności gospodarczejNIP
ABSTYNENCKI KLUB ŻEGLARSKI "PAPROCANY"1. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.
2. KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.
3. UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
4. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
Inne43-100TYCHYTychyul. Parkowa 17akzpaprocany@onet.pl2007-04-27Stowarzyszenie rejestrowane w KRS279721TAK
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB I RODZIN "OD-NOWA"DAŻENIE DO AKTYWIZACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB I RODZIN ZNAJDUJACYCH SIE W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, ZGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH WYCZERPUJACYCH ZAPISY WYNIKAJACE Z ART.4 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE Z DNIA 24.04.2003R. OBEJMUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE: POMOCY SPOŁECZNEJ, DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KOBIET, DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, DZIAŁAŃ NA RZECZ DIALOGU SPOŁECZNEGO, PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU.Inne43-100TYCHYTychyul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1od.nowa.stowarzyszenie@gmail.com6607898472007-11-15Stowarzyszenie rejestrowane w KRS292593
STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY MĄKOŁOWIEC1. DZIAŁANIE NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA TERENIE OSIEDLA I W JEGO OTOCZENIU.
2. OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH, KRAJOBRAZOWYCH, URBANISTYCZNYCH ORAZ ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI OBSZARU
OSIEDLA MĄKOŁOWIEC I JEGO OTOCZENIA.
3. INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI, W SZCZEGÓLNOSCI LOKALNEJ.
4. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
5. WSPOMAGANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH O CHARAKTERZE ROZZWOJOWYM JAK: SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK, KULTURA.
6. INFORMOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ O SPRAWACH ISTOTNYH DLA JEJ FUNKCJONOWANIA.
7. WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.
8. PODNOSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA.
9. WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I TWORZENIAWSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW W SZCZEGÓLNOŚCI DLA REALIZACJI
CELÓW INWESTYCYJNYCH, PORZĄDKOWYCH, WYCHOWAWCZO-OŚWIATOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH, EKOLOGICZNYCH I INNYCH.
10. WSPOMAGANIE BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TERENIE OSIEDLA.
11. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ.
12. POMOC SPOŁECZNA.
13. DZIAŁĄLNOŚĆ CHARYTATYWNA, DOBROCZYNNOŚĆ.
14. WSPIERANIE I DZIAŁANIE W OBSZARZE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
15. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA.
16. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Inne43-100TYCHYTychyul. Jana Barona 30/pok.209spm.tychy@gmail.com2015-04-27Stowarzyszenie rejestrowane w KRS554763
„4 Łapy” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt1. DZIAŁANIE NA RZECZ HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT,
2. DZIAŁANIE ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA POPULACJI ZWIERZĄT DOMOWYCH POPRZEZ STERYLIZACJĘ I KASTRACJĘ,
3. ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ DLA ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH, SAMORZĄDÓW, POLICJI, STRAŻY GMINNEJ I OSÓB PRYWATNYCH
W ZAKRESIE OCHRONY PRAW ZWIERZĄT I PRAWODAWSTWA DOTYCZĄCEGO OCHRONY ZWIERZĄT,
4. ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ DLA WOLONTARIUSZY,
5. ORGANIZOWANIE POMOCY PRAWNEJ Z ZAKRESU OCHRONY PRAW ZWIERZĄT,
6. WSPÓŁPRACA ZE SCHRONISKAMI DLA ZWIERZĄT I ORGANIZACJAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ SPRAWAMI ZWIERZĄT ORAZ KARMICIELKAMI
I OPIEKUNAMI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT,
7. WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI W ZAKRESIE REALIZACJI OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI,
8. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI I INNYMI PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI,
9. POMOC PRZY ORGANIZOWANIU SCHRONISK DLA ZWIERZĄT,
10. ORGANIZOWANIE OPIEKI WETERYNARYJNEJ,
11. ORGANIZOWANIE ADOPCJI ZWIERZĄT BEZDOMNYCH,
12. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI I MIĘDZYNARODOWYMI ORGANIZACJAMI O TYM SAMYM LUB PODOBNYM PROFILU DZIAŁANIA,
13. PROWADZENIE AKCJI PROPAGANDOWYCH ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW, IMPREZ ORAZ WYDAWNICTW WŁASNYCH,
14. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT,
15. ZAJMOWANIE CZYNNEJ POSTAWY WOBEC PRZEJAWÓW, OKRUTNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT,
16. WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁAŚCIWYMI ORGANAMI PAŃSTWOWYMI W ZAKRESIE ŚCIGANIA WINNYCH OKRUCIEŃSTWA WOBEC
ZWIERZĄT,
17. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI W ZAKRESIE WYDAWANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZWIERZĄT
18. REPREZENTOWANIE PRAW POKRZYWDZONEGO W SPRAWACH KARNYCH PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI, DOTYCZĄCYCH
ŁAMANIA POSTANOWIEŃ USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT,
19. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I DZIAŁALNŚCI NA RZECZ HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT,
20. OCHRONA ŚRODOWISKA,
21. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA,
22. EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NA TEMAT POTRZEB ZWIERZĄT I SPRAWOWANIE NAD NIMI PRAWIDŁOWEJ OPIEKI,
Inne43-100TYCHYTychyul.Starokościelna 18/2015-01-15Fundacja538582
„Amicus” - Fundacja Szpitala Wojewódzkiego w Tychach w likwidacji
- WSPIERANIE W ZAKRESIE RZECZOWYM I FINANSOWYM WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH DLA
PROWADZENIA JEGO MEDYCZNYCH FUNKCJI.
- ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ, KURSÓW, PRELEKCJI I KONFERENCJI W ZAKRESIE WIEDZY I TECHNIKI MEDYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ
ZDROWIA,
- WYPOSAŻANIE SZPITALA W APARATY MEDYCZNE I URZĄDZENIA.
Inne43-100TYCHYTychyul.Edukacji 102/1442001-07-04Fundacja24951
„Aquarius”NIESIENIE POMOCY I OPIEKI SPOŁECZNEJ ŚRODOWISKOM SPOŁECZNIE ZANIEDBANYM, BEZROBOTNYM I TRUDNEJ MŁODZIEŻY ORAZ KSZTAŁCENIE I SAMOKSZTAŁCENIE W ZAKRESIE WIEDZY O CZŁOWIEKU, JEGO KONDYCJI PSYCHICZNEJ, ETYCZNEJ I FIZYCZNEJ Z ZASOBÓW I ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZGROMADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ.Inne43-100TYCHYTychyul.Świerkowa 72/Fundacja
„Kopalnia Kreatywności”CELAMI FUNDACJI JEST WSPIERANIE I KREOWANIE LOKALNYCH INICJATYW GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH, SŁUŻĄCYCH ZWIĘKSZANIU AKTYWNOŚCI ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIU ICH INTEGRALNOŚCI.Inne43-100TYCHYTychyul.Budowlanych 29/162016-03-10Fundacja606790
„mamy Nadzieję”1.REHABILITACJA LECZNICZA, ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB CHORUJĄCYCH W CELU OSIĄGNIECIA JAK NAJWIĘKSZEJ
SAMODZIELNOŚCI I WSPÓŁUDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM.
2.GROMADZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I RZECZOWYCH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW OPIEKI POMOCY
PSYCHOLOGICZEJ I PSYCHIATRYCZNEJ.
3.SZEROKO ROZUMIANA POMOC RZECZOWA I FINANSOWA NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I ICH RODZINOM.
4.PROPAGOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE PROBLEMÓW I POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE ORAZ KSZTAŁTOWANIE
WŁAŚCIWEGO STOSUNKU SPOŁECZNEGO DO TYCH PROBLEMÓW.
5.WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE ORAZ INTEGROWANIE LOKALNYCH ŚRODOWISK OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE I ICH RODZIN.
6.PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.
Inne43-100TYCHYTychyul.Biblioteczna 19/212015-03-26Fundacja549482
Drzewo Przyjaźni1.UDZIELANIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEBYWAJĄCYCH W OŚRODKACH PROWADZONYCH PRZEZ SIOSTRY
ZAKONNE DMI (DAUGHTERS OF MARY IMMACULATE) NA TERENIE INDII,
2.UDZIELANIE POMOCY DZIECIOM OSIEROCONYM, Z RODZIN NIEPEŁNYCH BĄDZ PATOLOGICZNYCH ORAZ RODZIN Z CIĘŻKA SYTUACJĄ
MATERIALNĄ,PRZEBYWAJĄCYCH W DOMACH OPIEKI PROWADZONYCH PRZEZ DMI NA TERENIE INDII (DOMY W : KEECHALAM,
CHETTYAPETTI, KODIKOTTAI, ANNAINAGAR, ELUPATTI, KOVUNJI, OTTANHANGAL, KARUNAIILLAM, R.M.THURAI, NAGAPATTINAM,
ANDAMAN, SASWARD, THIRISULEM, THEKKAMPATTU, VALIKANDAPURAM),
3.POMOC W ZAOPATRYWANIU SZKÓŁ I SZPITALI KIEROWANYCH PRZEZ SIOSTRY DMI NA TERENIE INDII,
4.POMOC W ZAPEWNIENIU EDUKACJI PODSTAWOWEJ I WYŻSZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCEJ POD OPIEKĄ SIÓSTR DMI NA
TERENIE INDII,
5.POMOC PARAFII POD WEZWANIEM ANNAI VAILANKANNI W MELMANAGAR, POONAMALLEE CHENNAI 600 056 TAMIL NADU, INDIA.
Inne43-100TYCHYTychyal.Bielska 29/2008-09-10Fundacja313006
Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Świadomości Obywatelskiej „Civitas”CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA, KULTURALNA A TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, JAK RÓWNIEŻ WSPIERANIE I KREOWANIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH, SŁUŻĄCYCH AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM:
1.STWORZENIE PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH,
2.URZECZYWISTNIANIE IDEI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO,
3.POMAGANIE W ZDOBYWANIU WIEDZY I KWALIFIKACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH LUDZIOM MŁODYM PEŁNIENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH
I ZAWODOWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE,
4.PROMOCJA KULTURY,
5.PROPAGOWANIE IDEI SAMORZĄDNOŚCI,
6.PROPAGOWANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I POSZERZANIA WOLNOŚCI PRZEPŁYWU OSÓB, USŁUG, TOWARÓW I KAPITAŁU,
A TAKŻE INFORMOWANIA O ZWIĄZANEJ Z TYM DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH, POLITYCZNYCH
I GOSPODARCZYCH,
7.UŁATWIANIE KONTAKTÓW Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI,
8.WSPIERANIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH,
9.DZIAŁANIE NA RZECZ UMOŻLIWIENIA RÓWNEGO STARTU W ŻYCIU DOROSŁYM DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ
JAKOŚCI EDUKACJI OD POZIOMU PRZEDSZKOLA PO ETAP SZKÓŁ ŚREDNICH,
10.PROMOCJA EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA,
11.PROMOCJA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI,
12.DZIAŁANIE NA RZECZ ZWIĘKSZENIA OBRONNOSCI KRAJU,
13.AKTYWIZACJA ŚRODOWISK LOKALNYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH,
14.BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO,
15.WSPIERANIE IDEI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ,
16.PODNIESIENIE POZIOMU WIEDZY I UMIEJETNOŚCI PRAKTYCZNYCH WOLONTARIUSZY,
17.DZIAŁANIE NA RZECZ UMOŻLIWIENIA JEDNOSTKOM GORZEJ PRZYSTOSOWANYM W GOSPODARCE RYNKOWEJ UCZESTNICTWA
W ŻYCIU SPOŁECZNYM ORAZ ZAPEWNIENIA GODZIWYCH WARUNKÓW ŻYCIA I ROZWOJU.
Inne43-100TYCHYTychyul.Żorska 87/132011-06-14Fundacja385772
FUNDACJA „ART-SZANSA”1/ WSPIERANIE ARTYSTÓW, LUDZI KULTURY I SZTUKI,
2/ PROMOCJA, WSPIERANIE ORAZ EDUKACJA MŁODYCH ARTYSTÓW,
3/ PROMOCJA NOWATORSKICH KONCEPCJI I ROZWIĄZŃ SZTUKI,
4/ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA W ZAKRESIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE.
Inne43-100TYCHYTychyul.Alberta Einsteina 8/522016-05-10Fundacja578749
Fundacja „Bliżej Szczęścia”CELEM FUNDACJI JEST POMOC OSOBOM UBOGIM I CHORYM ORAZ WSPIERANIE OSÓB WYJĄTKOWO UZDOLNIONYCH
I UTALENTOWANYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY.
Inne43-100TYCHYTychyul.Fabryczna 122013-03-12Fundacja454216TAK
Fundacja „CICHA - NADZIEJA”CELEM FUNDACJI JEST REALIZOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI W ZAKRESIE PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA ORAZ WSPIERANIE FORM ŚWIADCZENIA POMOCY ZDROWOTNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
1.1.POZYSKIWANIE ŚRODKÓW RZECZOWYCH I FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA, INSTYTUCJI
CHARYTATYWNYCH I OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SPOŁECZNEJ,
1.2.WSPIERANIE ROZWOJU NOWOCZESNEJ MEDYCYNY I LECZNICTWA A W SZCZEGÓLNOŚCI:
A/PROMOWANIE I WSPIERANIE NOWOCZESNYCH BADAN MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH;
B/WSPIERANIE LECZNICTWA, SZCZEGÓLNIE WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH MEDYCYNY;
C/ PROMOWANIE NOWYCH KIERUNKÓW ROZWOJU MEDYCYNY, DIAGNOSTYKI I LECZNICTWA.
WSPIERANIE MATERIALNE I ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I ICH JEDNOSTEK BADAWCZYCH I DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZYCH.
Inne43-100TYCHYTychyul.Cicha 272009-07-01Fundacja331965TAK
Fundacja „Dziecięcy Kolorowy Świat Marzeń”
-UDZIELANIE POMOCY DOMOM DZIECKA, RODZINNYM DOMOM DZIECKA, SZPITALOM, PLACÓWKOM MEDYCZNYM I INNYM OŚRODKOM NIOSĄCYM POMOC DZIECIOM;
-UDZIELANIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, OSIEROCONYM I CHORYM Z ORZECZENIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;
-UDZIELANIE POMOCY RODZINOM WIELODZIETNYM ORAZ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIE W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ;
-POMOC W KSZTAŁCENIU UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ;
-INTEGRACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ZDROWYM SPOŁECZEŃSTWEM;
-ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ I PROGRAMU REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W UTWORZONYCH
W TYM CELU ŚWIETLICACH.
Inne43-100TYCHYTychyul.Fabryczna 112010-03-31Fundacja352640
Fundacja „ETYKA - NIE ZOSTAŁEŚ SAM”

CELEM FUNDACJI JEST POMOC BEZROBOTNYM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, PROMOCJI ZATRUDNIENIA, POŚREDNICTWO PRACY, AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, BEZDOMNYM, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
OSÓB SAMOTNYCH, OSÓB W PODESZŁYM WIEKU, MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, ABSOLWENTOM RODZIN NAJUBOŻSZYCH, OSOBOM NĘKANYM FIZYCZNIE I PSYCHICZNIE, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KOBIET DYSKRYMINOWANYM ZAWODOWO ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MEŻCZYZN, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH,
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCEJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY, WYCHOWANIA, KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY, TRADYCJI, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, PORZĄDKU
I BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO, PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA, SWOBÓD OBYWATELSKICH,
DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW, DZIAŁAN NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU, DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMATYCZNIE, FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY, WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA EKOLOGII OCHRONY ZWIERZĄT.

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym43-100TYCHYTychyul.Honoraty 282003-10-30CELEM FUNDACJI JEST POMOC BEZROBOTNYM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, PROMOCJI ZATRUDNIENIA, POŚREDNICTWO PRACY, AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, BEZDOMNYM, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OSÓB SAMOTNYCH, OSÓB W PODESZŁYM WIEKU, MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, ABSOLWENTOM Fundacja176705TAK
Fundacja „Razem”WYŁĄCZNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI OKREŚLONEJ W AKCIE FUNDACYJNYM, JAK I W STATUCIE JEST:
-POPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE DOGOTERAPII JAKO METODY REHABILITACJI W WYBRANYCH SCHORZENIACH DZIECI, MŁODZIEŻY
I DOROSŁYCH
-UPOWSZECHNIANIE DOGOTERAPII JAKO FORMY KORZYSTNEGO ODDZIAŁYWANIA PSYCHO- I SOCJOTERAPEUTYCZNEGO ORAZ
PEDAGOGICZNEGO
-PROPAGOWANIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT
-TWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH REHABILITACJI FIZYCZNEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
-WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO I SPOŁECZNEGO PODOPIECZNYCH
-PROWADZENIE DOKUMENTACJI Z ZAJĘĆ DLA POTRZEB FUNDACJI ORAZ DLA INNYCH ORGANIZACJI O PODOBNYCH CELACH
-UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW I NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY, W RAMACH WYMIANY DOŚWIADCZEN, Z INNYMI ORGANIZACJAMI
PROWADZĄCYMI PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
-OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ZE ŚRODOWISK NIEWYDOLNYCH WYCHOWAWCZO I Z RODZIN UBOGICH
Inne43-100TYCHYTychyul.Tołstoja 4/372008-09-24Fundacja313924TAK
Fundacja „Tychy - Dobre Miejsce”CELEM FUNDACJI BEDZIE PROMOWANIE I REALIZOWANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W OBSZARZE PROMOCJI REGIONALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI, KULTURY, EDUKACJI, SPORTU I REKREACJI.
1. W OBSZARZE PROMOCJI REGIONALNEJ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU CELEM FUNDACJI BĘDZIE:
A/ PROPAGOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU MIASTA TYCHY,
B/ TWORZENIE ORAZ WSPIERANIE PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ WSZELKICH DZIAŁAŃ I INICJATYW
ZAKŁADAJĄCYCH ROZWÓJ MIASTA TYCHY,
2.W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA CELEM FUNDACJI BĘDZIE:
A/ POMOC FINANSOWA I RZECZOWA OSOBOM I INSTYTUCJOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA
PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA,
B/ WSPARCIE INICJATYW I KAMPANII EKOLOGICZNYCH ORAZ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU,
C/ WSPIERANIE BADAŃ NAUKOWYCH ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ TWORZENIE
WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH I MATERIALNYCH DLA WDRAŻANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA,
3.W OBSZARZE EDUKACJI, SPORTU I REKREACJI CELEM FUNDACJI BĘDZIE:
A/ WSPIERANIE INICJATYW KULTURALNYCH, NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, OŚWIATOWYCH I WYCHOWAWCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ GRUP SPOŁECZNIE ZAGROŻONYCH LUB WYKLUCZONYCH,
B/ WSPIERANIE UTALENTOWANEJ MŁODZIEŻY POCHODZĄCEJ Z NIEZAMOŻNYCH RODZIN,
C/ ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WRAZ Z PROWADZENIEM SZEROKO POJĘTEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ,
D/ WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI I SPORTU ORAZ EDUKACJI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI
PROZDROWOTNEJ, JAK RÓWNIEŻ ROZWOJU SPORTOWEGO,
E/ ORGANIZACJA I PROMOCJA WOLONTARIATU.
Inne43-100TYCHYTychyul.Budowlanych 59/215b2014-01-17Fundacja494244
Fundacja "Pryzmat"CELAMI FUNDACJI SĄ: 1. POPULARYZOWANIE SZTUK WIZUALNYCH ZWIAZANYCH W SZCZEGÓLNOSCI Z MULTIMEDIAMI
2. PROPAGOWANIE WIEDZY W ZAKRESIE SZTUK WIZUALNYCH
3. ORGANIZOWANIE I WSPARCIE ORGANIZACJI FESTIWALI ZWIAZANYCH Z PROPAGOWANIEM SZTUK WIZUALNYCH I EDUKACJA W TYM ZAKRESIE
Inne 2017-05-31Fundacja680755
FUNDACJA "EUROPA HOUSE"FUNDACJA ZOSTAŁA POWOŁANA W CELU:
- PROMOWANIA ORAZ PROWADZENIA DZIAŁAN NA RZECZ INTEGRACJI: EKONOMICZNEJ, KULTUROWEJ, NAUKOWEJ, POLITYCZNEJ POMIEDZY UNIA EUROPEJSKA A PANSTWAMI DZIAŁAJACYMI NA JEJ OBSZARZE;
- PROWADZENIA DZIAŁAN NA RZECZ KULTURY I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEZY;
- PROMOWANIA EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZAT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO;
- PROMOWANIA WALORÓW GOSPODARCZYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ;
- DZIAŁANIA NA RZECZ ZWIEKSZENIA UDZIAŁU OSÓB STARSZYCH W ZYCIU SPOŁECZNYM ORAZ TWORZENIE I WSPIERANIE FORM WSPÓŁPRACY MIEDZYPOKOLENIOWEJ;
- PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJACYCH BEZ PRACY I ZAGROZONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM MŁODZIEZY I OSÓB STARSZYCH;
- OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA;
- DZIAŁALNOSCI CHARYTATYWNEJ;
- POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIU SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
- UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOSCI NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MEZCZYZN;
- WSPOMAGANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH;
- PROMOWANIA I ORGANIZACJI WOLONTARIATU;
- PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI BADAWCZEJ, W TYM OPRACOWYWANIA ANKIET I RAPORTÓW W SPRAWACH POMOCNYCH Z PROCESEM INTEGRACJI NARODÓW;
- PROWADZENIE MEDIÓW O CHARAKTERZE MIEDZYNARODOWYM, W SZCZEGÓLNOSCI: PRASY, PORTALI INTERNETOWYCH, TELEWIZJI INTERNETOWEJ, RADIA.
Inne43-100TYCHYTychyul.Bałuckiego 1/432014-06-27Fundacja505507
Fundacja Człowiek i PiesCELAMI FUNDACJI SĄ DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I EDUKACYJNA, W ZAKRESIE:
- OPIEKI I POMOCY ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM, PORZUCONYM, OKRUTNIE TRAKTOWANYM,
- OCHRONY I PRAW ZWIERZĄT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PSÓW,
- ETOLOGII, BEHAWIORYZMU PSÓW,
- ZDROWIA ZWIERZĄT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PSÓW,
- PRAWA WETERYNARYJNEGO,
- WIEDZY WETERYNARYJNEJ,
- OCHRONE PRZYRODY, UWZGLĘDNIAJACA W SZCZEGÓLNOŚCI:
A/ OCHRONĘ I PROMOCJĘ ZDROWIA ZWIERZĄT,
B/ HUMANITARNĄ OCHRONĘ ZWIERZĄT,
C/ PROMOCJĘ I POPULARYZACJĘ ADOPCJI BEZDOMNYCH PSÓW,
D/ PROMOCJĘ I POPULARYZACJĘ STERYLIZACJI PSÓW I KOTÓW,
E/ POPULARYZACJĘ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Z PSEM,
F/ POPULARYZACJĘ MONODYSCYPLIN SPORTOWYCH UPRAWIANYCH Z PSEM,
G/ POMOC PSOM BEZDOMNYM, W POTRZEBIE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PSÓW RAS PÓŁNOCNYCH I ZAPRZEGOWYCH,
H/ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I NAUKOWEJ DOTYCZĄCEJ BEHAWIORYZMU, ETOLOGII I ZDROWIA PSÓW ORAZ
W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI I WYMAGAŃ RAS PSÓW,
I/ POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA WSPIERAJĄCA EDUKACJĘ, ADOPCJĘ BEZDOMNYCH PSÓW,
J/ WSPIERANIE DZIAŁAŃ WOLONTARIATU.
Inne43-100TYCHYTychyul.Cicha 8/252016-05-06Fundacja616685
Fundacja dla Zwierząt „Edano”
- OCHRONA BEZDOMNYCH, CHORYCH I POKRZYWDZONYCH ZWIERZĄT,
- WSPIERANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ I ORGANIZACJI MAJĄCYCH NA CELU ZWALCZANIE BEZDOMNOŚCI I OKRUCIEŃSTWA WOBEC
ZWIERZĄT,
- OCHRONA ŚRODOWISKA,
- OCHRONA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NA TEMAT POTRZEB ZWIERZĄT
I SPRAWOWANIA NAD NIMI PRAWIDŁOWEJ OPIEKI,
- POMOC CHORYM DZIECIOM, MŁODZIEŻY I DOROSŁYM.
Inne43-100TYCHYTychyul.Bacha 5/192012-04-24Fundacja418538
FUNDACJA DOBROCZYNNACELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO,W SZCZEGÓLNOŚCI:
1.DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNA.
2.OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
3.DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-TCHNICZNA.
Inne43-100TYCHYTychyul.Szkolna 452014-08-19Fundacja519804
Fundacja Donum CordisDO CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI NALEZY DZIAŁALNOSC NA RZECZ I W ZAKRESIE:
1. NIESIENIA POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY POCHODZĄCEJ Z RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
LUB MATERIALNEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB,
2. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ KOBIET SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI,
3. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
4. ORGANIZACJI WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,
5. POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ,
6. DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ,
7. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM,
8. DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
9. NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA,
10. NIESIENIA POMOCY ZWIERZĘTOM PORZUCONYM, MALTRETOWANYM ORAZ POMOC FINANSOWA I MATERIALNA SCHRONISKOM
DLA ZWIERZĄT.
Inne43-100TYCHYTychyul.Serdeczna 6FUNDACJA@DONUMCORDIS.COM.PL2016-01-14Fundacja596619
Fundacja Frater - Pomoc dla Rodzinnej Opieki Zastępczej1.CELEM FUNDACJI JEST DOBROCZYNNOŚĆ NA RZECZ RODZIN ZASTĘPCZYCH I DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ, RÓWNIEŻ TYCH
PRZEBYWAJĄCYCH POZA PLACÓWKA OPEKUNCZO-WYCHOWAWCZĄ (MOW, MOS, SOW, SOSW I INNYCH) ZWANYCH DALEJ
POOPIECZNYMI,
2.FUNDACJA REALIZUJE SWOJE DOBROCZYNNE CELE POPRZEZ:
A)TWORZENIA SYSTEMÓW WSPARCIA,
B)UMOŻLIWIENIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO, DUCHOWNEGO I FIZYCZNEGO PODOPIECZNYCH,
C)NIESIENIE POMOCY DZIECIOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM,
D)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRWANYCH,
E)ORGANIZOWANIE WSZELKIEGO RODZAJU WYPOCZYNKU,
F)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ WYCHOWANKÓW WYWODZĄCYCH SIĘ Z PIECZY
ZASTĘPCZEJ,
G)POMOC DZIECIOM W PIECZY ZASTĘPCZEJ I DOMACH DZIECKA,
H)PROMOCJE I ORGANIZACJE KAMPANII SPOŁECZNYCH I DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIATÓW,
I)WSPÓŁDZIAŁANIE W SPOSÓB DORAŹNY LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI
I GOSPODARCZYMI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ I CELÓW STATUTOWYCH,
J)WYSTĘPOWANIE Z WNIOSKAMI, OPINIAMI I INICJATYWAMI DO INSTYTUCJI RZĄDOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ORAZ ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, A TAKŻE SĄDOWYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ,
K)ORGANIZOWANIE WSZELKIEGO RODZAJU IMPREZ SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I ROZRYWKOWYCH PROMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ.
Inne43-100TYCHYTychyul. Moniuszki 10/232014-12-04Fundacja532898
Fundacja Otwartego Dostępu do Wiedzy i Umiejętności dla Energooszczędnego Budownictwa "Lambda"CELEM FUNDACJI JEST:
2.STWORZENIE NIEZALEŻNEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ SWOBODNY DOSTĘP RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
I ZAWODOWYCH DO OBIEKTYWNEJ INFORMACJI O NOWOCZESNYCH I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGIACH ZAPEWNIAJĄCYCH
BUDYNKOM NOWOWZNOSZONYM I REMONTOWANYM UZYSKANIA NAJWYŻSZEGO POZIOMU OCHRONY CIEPLNEJ,
UMOŻLIWIAJĄCEGO OSIĄGANIE PRZEZ BUDYNKI NOWE I TERMOMODERNIZOWANE STANDARDU BUDYNKÓW PRAWIE
ZEROENERGETYCZNYCH
2.PROPAGOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE - WSRÓD OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE ROBÓT
TERMOMODERNIZACYJNYCH, PRODUKCJE WYROBÓW DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ I TWORZENIE PRAWA - POSTAW NASTAWIONYCH
NA AKTYWNE DZIAŁANIE W CELU REDUKCJI I OGRANICZENIA POWSTANIA ODPADÓW W PROCESACH BUDOWLANYCH I WDRAŻANIA
ZASAD GOSPODARKI OBIEGOWEJ W BUDOWNICTWIE.
3.POWOŁANIE I PROWADZENIE TECHNICZNEGO UNIWERSYTETU OTWARTEGO DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH UCZESTNICTWEM
W POPRAWIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ POZNAWANIE I NABYWANIE UMIEJETNOŚCI
STOSOWANIA NOWOCZESNYCH I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W BUDOWNICTWIE.
4.ORGANIZOWANIE KONFERENCJI I SEMINARIÓW O TEMATYCE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII Z UDZIAŁEM NIEZALEŻNYCH
EKSPERTÓW O UZNANYM DOROBKU NAUKOWYM I DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM, ZWIĄZANYM Z BUDOWNICTWEM REALNIE
ENERGOOSZCZĘDNYM, PROWADZONYCH W NOWOCZESNEJ FORMULE I Z DOSTĘPEM DO STAŁEJ WYSTAWY PRZYKŁADÓW
ZASTOSOWANIA I MODELI INNOWACYJNYCH ROZWIAZAŃ WRAZ Z MOŻLIWOSCIĄ UCZESTNICZENIA W EKSPERYMENTACH I TESTACH.
UDZIAŁ W SZKOLENIACH I WYKŁADACH BĘDZIE BEZPŁATNY I OTWARTY DLA UCZESTNIKÓW SZKÓŁ BUDOWLANYCH I STUDENTÓW
BUDOWNICTWA, WŁAŚCICIELI DOMÓW JEDNORODZINNYCH INWESTUJĄCYCH W TERMOMODERNIZACJE , OSÓB PODEJMUJACYCH
WYSIŁEK PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO ITP.
ORAZ DALSZE CELE ZAWARTE W §9 PKT5 DO PKT 9 STATUTU FUNDACJI.
Inne43-100TYCHYTychyul.Towarowa 232016-10-10Fundacja641342
Fundacja Pasja Rozwoju1.NIESIENIE POMOCY LUDZIOM, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECIOM, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I ŻYCIOWEJ ORAZ UMOŻLIWIENIE IM ROZWOJU DUCHOWEGO, INTELEKTUALNEGO I FIZYCZNEGO,
2. NIESIENIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, WYKLUCZONYM, UZALEŻNIONYM BEZROBOTNYM ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB,
3 NIESIENIE POMOCY PLACÓWKOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI,
4.NIESIENIE POMOCY DZIECIOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM, ZNAJDUJĄCYM SIE W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ,
5. PROWADZENIE I PROMOWANIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA, PROMOCJI ZDROWIA ORAZ PROWADZENIE I WSPIERANIE INICJATYW O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM,
6.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ ORAZ SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM,
7.DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, SAMORZĄDNYCH WSPÓLNOT, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
I INNYCH INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU DZIECKA I RODZINY (M.IN.: EDUKACJA, NAUKA, KULTURA, INFORMACJA, INTEGRACJA EUROPEJSKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA ZDROWIA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, POMOC SPOŁECZNA ,
CHARYTATYWNA I HUMANITARNA)
8.ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY,
9.DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI,
ORAZ DALSZE CELE OKREŚLONE W ROZDZIALE II §10 PKT 10-19 STATUTU.
Inne43-100TYCHYTychyul.Zacisze 152015-08-28Fundacja571984
Fundacja Polskie Centrum Bezpieczeństwa Drogowego A Widzisz Bądź Widoczny - Bądż Bezpieczny1. PROMOWANIE WŚRÓD UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ NA DRODZE.
2. EDUKACJA I DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.
3. EDUKACJA I DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB DOROSŁYCH I OSÓB STARSZYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.
4. WSPIERANIE OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH.
5. WYPOSAŻANIE UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO W TYM PIESZYCH I ROWERZYSTÓW W ELEMENTY ODBLASKOWE.
6. PROMOWANIE BEZPIECZENSTWA UCZESTNICTWA W IMPREZACH MASOWYCH.
7. POMOC SPOŁECZNA I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU.
8. DZIAŁALNOSC SPOŁECZNA I KULTURALNA.
9. DOBROCZYNNOSC.
10. NIESIENIE POMOCY OSOBOM BEDACYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ SPOWODOWANEJ USZCZERBKIEM NA ZDROWIU
W WYNIKU WYPADKU DROGOWEGO.
Inne43-100TYCHYTychyul. Ks. Tischnera 632013-04-30Fundacja459522
Fundacja PROMEDICA na rzecz ochrony i promocji zdrowia

1. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB ZE SCHORZENIAMI NARZĄDU RUCHU, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN, JAK RÓWNIEŻ INNYCH OSÓB CIERPIĄCYCH NA INNE SCHORZENIA W SZCZEGÓLNOŚCI WYMAGAJĄCE REHABILITACJI
2. POMOC W LECZENIU, ZAOPATRZENIE W LEKI ORAZ INNY SPRZĘT REHABILITACYJNO-LECZNICZY, ORGANIZOWANIE ZBIÓREK LEKÓW
I SPRZĘTU REHABILITACYJNO-LECZNICZEGO
3. ORGANIZOWANIE, FINANSOWANIE I PROWADZENIE PORADNICTWA INFORMACYJNEGO PRAWNEGO W ZAKRESIE PODJĘCIA ZATRUDNIENIA, UZYSKANIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, UDOSTĘPNIANIE PUBLIKACJI, ULOTEK INFORMACYJNYCH WYDAWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4. INICJOWANIE I PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORGANIZOWANIE SEMINARIÓW, SZKOLEŃ, DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ ORAZ WSPÓŁPRACA ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU,
Z WŁADZAMI LOKALNYMI ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
5. POMOC W REHABILITACJI I FINANSOWANIU KONSULTACJI MEDYCZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM CHORYM
6. PROPAGOWANIE I WDRAŻANIE NAJNOWSZYCH OSIAGNIĘĆ NAUKI I TECHNIKI W ZAKRESIE LECZENIA, PROWADZENIA I OBSŁUGI SCHORZEŃ KREGOSŁUPA I INNYCH CHORÓB WYMAGAJĄCYCH REHABILITACJI.

6)ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 201143-100TYCHYTychyul.Zgrzebnioka 222006-03-31krsFundacja254312TAK
Fundacja Promethidion.eu1.TWORZENIE WARUNKÓW DO SZEROKIEGO I UŁATWIONEGO DOSTĘPU SPOŁECZNOŚCI RÓŻNYCH NARODÓW DO ŚWIATOWYCH ZASOBÓW ORAZ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY I SZTUKI
2.DZIAŁANIE NA RZECZ USUWANIA BARIER MIEDZYKULTUROWYCH I JĘZYKOWYCH Z JEDNOCZESNYM POSZANOWANIEM
I PIELĘGNOWANIEM ODRĘBNOŚCI ORAZ SWOISTOŚCI KULTUR I OBYCZAJÓW
3.EDUKACJA-SZCZEGÓLNIE LUDZI MŁODYCH-W ZAKRESIE HISTORII NARODÓW I KULTUR ŚWIATA, ZNAJOMOŚCI JEZYKÓW NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ TRADYCJI, SZTUKI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NARODÓW SWIATA.
4.EDUKACJA SPOŁECZENSTWA POLSKIEGO W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ PRAWA I OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
5.DZIAŁANIE NA RZECZ PROMOCJI TRADYCJI, KULTURY I SZTUKI POLSKIEJ ORAZ TWÓRCÓW, W SZCZEGÓLNOSCI ŚRODKAMI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ-ORAZ UŁATWIANIA SPOŁECZEŃSTWOM INNYCH NARODÓW DOSTĘPU DO POLSKICH ZASOBÓW WIEDZY I DOROBKU INTELEKTUALNEG ORAZ DÓBR POLSKIEJ KULTURY I SZTUKI.
6.DZIAŁANIE NA RZECZ INWENTARYZACJI, OPISU, UTRWALANIA I DIGITALIZACJI MATERIALNYCH ZASOBÓW SZTUKI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POLSKI
7.DZIAŁANIE NA RZECZ KREOWANIA I UPOWSZECHNIANIA DOSTĘPU SPOŁECZNOŚCI POLSKIEJ DO NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW
I TECHNIK KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU.
Inne43-100TYCHYTychyul.Budowlanych 59/332007-03-12Fundacja275889
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej Oddział w TychachCELEM FUNDACJI JEST WSPIERANIE ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ, WZMOCNIENIE TRZECIEGO SEKTORA ORAZ OSÓB DEFAWORYZOWANYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.Inne43-100TYCHYTychyul. Kolonowa 112008-08-18Fundacja311019
Fundacja Rozwoju i Integracji "MULTIINTEGRA"FUNDACJA ZOSTAŁA POWOŁANA W CELU:
A/PROMOCJI I WSPIERANIA ROZWOJU POLSKIEGO SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ SPORTU POWSZECHNEGO;
B/PROMOCJI I WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ WSRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A ZWŁASZCZA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY;
C/UPOWSZECHNIANIA KRAJOZNAWSTWA I WSZELKICH FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY;
D/PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA JAKO PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;
E/PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ W ZAKRESIE KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ, POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM, OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ OSÓB, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY;
F/WSPIERANIA INICJATYW I PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ INTEGRACJI JEDNOSTEK I ŚRODOWISK;
G/PROMOWANIA I ORGANIZOWANIA WOLONTARIATU;
H/OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; ORGANIZACJA POMOCY SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH;
I/ZWIĘKSZENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI, TRENERÓW, INSTRUKTORÓW;
J/ZWIĘKSZANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY WYBITNIE UZDOLNIONEJ POD WZGLEDEM NAUKOWYM I SPORTOWYM;
K/POSZERZANIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEŚCIE TYCHY;
L/WSPIERANIA INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ POMOCĄ SPOŁECZNĄ;
M/WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RÓWNOUPRAWNIENIA KOBIET I MĘŻCZYZN;
N/WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM;
O/WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ;
P/UDZIELANIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO;
R/WSPIERANIA RODZINY DYSFUNKCYJNEJ;
S/WSPIERANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI MŁODYCH NA RYNKU PRACY;
T/SZKOLENIA DYREKTORÓW, RAD PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW, WYCHOWAWCÓW I RODZICÓW W CELU ZWIĘKSZENIA POZIOMU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI.
Inne43-100TYCHYTychyul.Arctowskiego 32016-09-16Fundacja638260
FUNDACJA SOS DLA DZIECI CHORYCH I POKRZYWDZONYCH
1. NIESIENIE POMOCY SZCZEGÓLNIE POTRZEBUJĄCYM TJ.CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM I DZIECIOM Z UBOGICH RODZIN, WYKLUCZONYM, BEZROBOTNYM ORAZ WSZYSTKIM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI,
2. NIESIENIE POMOCY PLACÓWKOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI,
3. NIESIENIE POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH,
4. PROWADZENIE I PROMOWANIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA ORAZ PROWADZENIA
I WSPIERANIA INICJATYW O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM, EDUKACYJNYM I CHARYTATYWNYM,
5. PROWADZENIE REHABILITACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DZIECI, MŁODZIEŻY JAK I OSÓB DOROSŁYCH POPRZEZ HIPOTERAPIĘ
I DOGOTERAPIĘ,
6. POMOC DZIECIOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM,
7. WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I FINANSOWANIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
Inne43-100TYCHYTychyul.Barona 302016-03-02Fundacja413072
Fundacja Strefy FFUNDACJA ZOSTAŁA POWOŁANA W CELU:
1. NIESIENIA POMOCY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB CIEŻKO CHORYCH RÓWNIEŻ POPRZEZ SPEŁNIANIE MARZEŃ DZIECI CIERPIĄCYCH NA CHOROBY BEZPOŚREDNIO ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU
2. PROWDZENIA WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ RATOWANIA ŻYCIA,
W TYM WSPIERANIA I PROWADZENIA INICJATYW O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM ORAZ CHARYTATYWNYM
3. UDZIELANIA POMOCY OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I MATERIALNEJ
4. FUNDACJA REALIZUJE SWÓJ CEL POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE:
A) POMOCY SPOŁECZNEJ W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
B) DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ
C) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
D) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
F) PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU
Inne43-100TYCHYTychyul.Uczniowska 26/21fundacja@strefaf.pl2016-12-19Fundacja652346
Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci1.NIEODPŁATNE WSPIERANIE I ŚWIADCZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ NAD DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I MŁODYMI DOROSŁYMI ZE SCHORZENIAMI OGRANICZAJĄCYMI ŻYCIE I ICH RODZINAMI, ROZUMIANEJ JAKO OTOCZENIE OPIEKĄ DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SCHORZENIAMI OGRANICZAJĄCYMI ŻYCIE, POPRZEZ AKTYWNE I CAŁOŚCIOWE PODEJŚCIE OBEJMUJĄCE FIZYCZNE, EMOCJONALNE, SPOŁECZNE I DUCHOWE ELEMENTY, PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA DZIECKA, WSPIERANIE RODZINY, LECZENIE NIEPRZYJEMNYCH OBJAWÓW, NIESIENIE ULGI I WYTCHNIENIA RODZINIE ORAZ OPIEKĘ W CZASIE UMIERANIA I W OKRESIE ŻAŁOBY,
2.NIEODPŁATNE WSPIERANIE I ŚWIADCZENIE OPIEKI NAD PRZEWLEKLE CHORYMI DZIEĆMI,MŁODZIEŻĄ I MŁODYMI DOROSŁYMI,
3.NIEODPŁATNE WSPARCIE W ŻAŁOBIE RODZIN DZIECI,MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH, KTÓRZY ZMARLI Z POWODU INNYCH PRZYCZYN NIŻ SCHORZENIA OGRANICZAJĄCE ŻYCIE,
4.NIEODPŁATNE ROZWIJANIE I WPROWADZANIE MODELU OPIEKI PALIATYWNEJ NAD DZIEĆMI, MŁODZIEZĄ I MŁODYMI DOROSŁYMI
W POLSCE I ZA GRANICA.
Inne43-100TYCHYTychyul.Mikołowska 972009-03-04Fundacja324984TAK
FUNDACJA Tito "Chieć znaczy móc"1.NIESIENIE POMOCY LUDZIOM, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECIOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I ŻYCIOWEJ ORAZ UMOŻLIWIENIE IM ROZWOJU DUCHOWEGO, INTELEKTUALNEGO I FIZYCZNEGO.
2.NIESIENIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, WYKLUCZONYM, BEZROBOTNYM ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.
3.NIESIENIE POMOCY PLACÓWKOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI.
4.NIESIENIE POMOCY DZIECIOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ.
5.PROWADZENIE I PROMOWANIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA, PROMOCJI ZDROWIA ORAZ PROWADZENIE I WSPIERANIE INICJATYW O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM.
6.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
7.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
8.ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.
9.DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI.
10.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I DOBROCZYNNA.
11.POMOC HUMANITARNA, W TYM POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN
W KRAJU I ZA GRANICĄ.
12.PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.
13.DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA, EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA I SPORTOWA.
14.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, W TYM DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA.
15.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
16.PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
17.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA.
18.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE
I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ I ŻYCIU CODZIENNYM.
Inne43-100TYCHYTychyPlac Św. Anny 42013-06-07Fundacja464890
Fundacja Vertico1/ WSPIERANIE RÓŻNYCH FORM LECZENIA, REGENERACJI SIŁ I PODNOSZENIA KONDYCJI ZDROWOTNEJ,
2/ ORGANIZOWANIE I PROPAGOWANIE WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH,
3/ ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH IMPREZ W CELU POZYSKANIA FUNDUSZÓW,
4/ ORGANIZOWANIE ZJAZDÓW I KONFERENCJI,
5/ TWORZENIE OSRODKÓW REHABILITACYJNYCH, SANATORYJNYCH I WYPOCZYNKOWYCH ORAZ PUNKTÓW POMOCY PRAWNEJ
I PSYCHOLOGICZNEJ Z PEŁNIENIEM ZARZĄDU NAD TYMI OŚRODKAMI,
6/ PRZEPROWADZANIE RÓŻNYCH FORM AKCJI I KAMPANII SPOŁECZNYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO,
7/ UPOWSZECHNIANIE W INTERNECIE, W OŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU, W FORMIE AUDYCJI, RADIOWYCH LUB TELEWIZYJNYCH, FILMÓW TELEWIZYJNYCH, ARTYKUŁÓW PRASOWYCH ORAZ REPORTAŻY, WYWIADÓW W PRASIE, RADIO I TELEWIZJI, I ZA POMOCĄ WYDAWNICTW WIEDZY W ZAKRESIE OBJĘTYM CELAMI FUNDACJI,
8/ ORGANIZOWANIE AKCJI I KAMPANII PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH M.IN. Z ZAKRESU RÓWNOŚCI SZANS, MOBILNOŚCI
I ELASTYCZNOŚCI ZAWODOWEJ, PROMOWANIA POSTAW AKTYWNYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU,
9/ PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW I NAGRÓD DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI CELU FUNDACJI ORAZ ORGANIZOWANIE
I FINANSOWANIE NIEODPŁATNYCH KONFERENCJI I SEMINARIÓW W ZAKRESIE TEGO CELU,
10/ WSPOMAGANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ZGODNYCH Z IDEAMI FUNDACJI,
CIAG DALSZY CELU DZIAŁANIA UJETY W §7 STATUTU FUNDACJI.
Inne43-100TYCHYTychyul.Sienkiewicza 3fundacjavertico@gmail.com2015-10-26Fundacja582165
Fundacja WCHODZĘ W TO!FUNDACJA ZOSTAŁA POWOŁANA W CELU:
1.PROWADZENIA WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I RATOWANIA ŻYCIA LUDZI, UDZIELANIA
POMOCY OSOBOM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
I MATERIALNEJ W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH,
BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA, POCHODZENIE SPOŁECZNE I STATUS MAJĄTKOWY ZGODNIE Z IDEĄ NIESIENIA
NADZIEI NA GODNE ŻYCIE.
2.PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, EDUKACYJNEJ I OŚWIATOWEJ ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I SOCJALNYM.
3.PROMOWANIA UZDOLNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH WYBITNYCH OSIAGNIĘĆ TWÓRCZYCH ORAZ SPORTOWYCH.
4.DZIAŁANIA NA RZECZ WSPIERANIA DIALOGU SPOŁECZNEGO, WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ A PARTNERAMI SPOŁECZNYMI.
Inne43-100TYCHYTychyul.Stefana Batorego 36/252013-01-24Fundacja448515
Fundacja WIĘCEJ ŻAGLI

1.PROPAGOWANIE I KSZTAŁTOWANIE KULTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU;
2.PROPAGOWANIE ŻEGLARSTWA I TURYSTYKI WODNEJ;
3.DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA MAJĄCA NA CELU WYCHOWANIE W DUCHU TOLERANCJI, BRATERSTWA, WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻYCIE I ZDROWIE WŁASNE;
4.KSZTAŁTOWANIE POSTAW PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU NATURALNEMU.

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej43-100TYCHYTychyul. Budowlanych 16/102006-05-311.PROPAGOWANIE I KSZTAŁTOWANIE KULTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU; 2.PROPAGOWANIE ŻEGLARSTWA I TURYSTYKI WODNEJ; 3.DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA MAJĄCA NA CELU WYCHOWANIE W DUCHU TOLERANCJI,BRATERSTWA,WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻYCIE I ZDROWIE WŁASNE; 4.KSZTAŁTOWANIE POSTAW PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU NATURALNEMU.Fundacja258106
Fundacja Wsparcia Przedsiębiorców Prometeusz1.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
2.GROMADZENIE I ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI WSPOMAGAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ FIRM W TYM INFORMACJI RYNKOWYCH I FINANSOWO EKONOMICZNYCH SŁUŻĄCYCH PROPAGOWANIU INICJATYW GOSPODARCZYCH A TAKŻE WSPIERANIU KULTURY, EDUKACJI, SPORTU I REKREACJI JAKO ELEMENT PROMUJĄCY.
Inne43-100TYCHYTychyul. Stoczniowców 70/23kontakt@wsparcieprzedsiebiorcow.pl2016-07-12Fundacja627554
FUNDACJA ŻEGLARSKA „DAR ŚLĄSKA” 1. PROPAGOWANIE I ROZWÓJ ŻEGLARSTWA NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
2. MORSKIE WYCHOWANIE MŁODZIEŻY ZE ŚLĄSKA.
3. ROZWÓJ I PROMOCJA LIGOWA REGAT ŻEGLARSKICH NA AKWENACH POLSKICH.
4. BUDOWA JACHTU PEŁNOMORSKIEGO; KECZ (80 M.KW. POWIERZCHNI ŻAGLOWEJ) I WYPRAWY NIM DOOKOŁA ŚWIATA (2016 R.).
5. BUDOWA ŻAGLOWCA; BARK (750 M.KW. POWIERZCHNI ŻAGLOWEJ) WYPRAWY NIM DOOKOŁA ŚWIATA (2022 R.).
Inne43-100TYCHYTychyul. Parkowa 172012-09-12Fundacja432557
Fundacji Aktywności Społeczneji Rozwoju Gospodarczego BRAS

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO, POSTĘPU SPOŁECZNEGO, DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI ORAZ REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ.
A)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;
B)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE
I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ;
C) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, W TYM GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
I LOKALOWEJ;
D)PROMOCJA ZATRUDNIENIE I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM
Z PRACY;
E)NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE;
F)POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
G)UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA;
H)DOBROCZYNNOŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA;
I)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW;
J)OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA;
K)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
L)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MEŻCZYZN;
M)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM;
N)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY;
O)KULTURA , SZTUKA , OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO;
P)KULTURA FIZYCZNA I SPORT;
Q) TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO;
R)NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE;
S)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI
T)PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
U)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA OCHRONY PRAW DZIECKA;
V)PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
W)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW I OSÓB , W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Inne43-100TYCHYTychyul.Gilów 302016-04-21Fundacja613606
jemyeko.plGŁÓWNYM CELEM FUNDACJI JEST OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.
CELAMI FUNDACJI SĄ RÓWNIEŻ:
1/ POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB,
2/ WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ,
3/ UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIEKSZANIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA,
4/ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM,
5/ DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA,
6/ PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ,
7/ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO,
8/ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW,
9/ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
10/ PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY,
C.D. CELÓW DZIAŁANIA W ROZDZIALE II §6 STATUTU FUNDACJI.
Inne43-100TYCHYTychyul.Mikołaja Kopernika 4/52016-02-18Fundacja602997
Śląska Fundacja PermakulturyNADRZĘDNYM CELEM JEST PROJEKTOWANIE, INICJOWANIE, WSPIERANIE, PROMOWANIE I WDRAŻANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PERMAKULTURY I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
CEL TEN DZIELI SIĘ NA NASTĘPUJACE CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO,
2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPULARYZACJI BUDOWNICTWA NATURALNEGO I EKOLOGICZNEGO ORAZ INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ ENERGETYCZNYCH,
3. PROPAGOWANIE WIEDZY NA TEMAT EKOLOGII ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W PERMAKULTURZE ZARÓWNO DLA TERENÓW WIEJSKICH JAK I MIEJSKICH,
4. DZIAŁANIA NA RZECZ MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY, INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TERENÓW HISTORYCZNEGO ZASIĘGU ŚLĄSKA,
5. ROZWIJANIE WSPÓLNOTY LOKALNEJ I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ,
6. BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I INFORMACYJNEGO,
7. PROPAGOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA, TOLERANCJI, ZROZUMIENIA I DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO,
8. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, OŚWIATOWA I WYCHOWAWCZA,
9. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA W ZAKRESIE ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO,
10. WYRÓWNYWANIE SZANS ROZWOJOWYCH, EDUKACYJNYCH, SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH,
CIAG DALSZY CELU DZIAŁANIA ZAWARTY W §10 STATUTU FUNDACJI.
Inne43-100TYCHYTychyul.Wincentego Witosa 4c/12015-07-07Fundacja565470
Śląskie Centrum Rozwoju TurystykiCELEM FUNDACJI JEST PROMOWANIE IDEI TURYSTYKI REGIONALNEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, EDUKACJA
I PRZEKAZYWANIE WIEDZY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU PRZY UWZGLĘDNIENIU ISTOTNIEJ ROLI UPRAWNIANIA SPORTU ORAZ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA. CELEM FUNDACJI JEST TAKŻE
WSPIERANIE ROZWOJU RÓŻNORODNYCH FORM TURYSTYKI, W SZCZEGÓLNOŚCI: TURYSTYKI PIESZEJ, ROWEROWEJ, REKREACYJNEJ
ORAZ SPORTOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZWIĘKSZENIA
DOSTĘPNOŚCI TURYSTYKI REGIONALNEJ W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH I WIEKOWYCH.
Inne43-100TYCHYTychyul.Sienkiewicza 72013-04-09Fundacja455901
Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski1. INICJOWANIE I WSPIERANIE ROZWIĄZAŃ W RÓŻNORODNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO, A SZCZEGÓLNIE W WSPIERANIU KULTURY, NAUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
2. PROPAGOWANIE WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W KULTURZE, NAUCE I SZTUCE.
3. POPULARYZACJA I WSPARCIE POZASZKOLNYCH FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY.
4. POPULARYZACJA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH PRZEZWYCIĘŻAJĄCYCH BARIERY W INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
5. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, OŚWIATOWA, KULTURALNA, W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ŚRODOWISKA, DOBROCZYNNOŚCI I OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ.
6. PROPAGOWANIE NOWOCZESNYCH FORM W ZAKRESIE KULTURY, NAUKI, SZTUKI I INNOWACYJNOŚCI .
7. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNYCH I NOWOCZESNYCH FORM WYPOCZYNKU.
8. DZIAŁANIA NA RZECZ TWORZENIA BAZY TURYSTYCZNEJ REGIONU ŚLĄSKIEGO.
9. WSZECHSTRONNE PROPAGOWANIE IDEI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ.
10. INICJOWANIE I PRZEPROWADZANIE SZKOLEŃ, KURSÓW, SEMINARIÓW I KONFERENCJI ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.
11. DZIAŁANIE O CHARAKTERZE INTERDYSCYPLINARNYM, ŁĄCZĄCE NAUKĘ, TECHNIKĘ, ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE.
12. WSPIERANIE KOMERCJALIZACJI DZIAŁAŃ NAUKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PROWADZENIE INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WSPIERANIA TWORZENIA SPIN-OFF-ÓW I PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ NAUKOWCÓW.
13. WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI
PRZEZ OSOBY ZMARGINALIZOWANE I ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM Z RYNKU PRACY.
14. WSPIERANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM PROWADZENIE INKUBATORÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GOSPODARKI SPOŁECZNEJ.
15. PROMOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW.
ORAZ DALSZE CELE DZIAŁANIA ZAWARTE W §9 STATUTU FUNDACJI
Inne43-100TYCHYTychyul.Browarowa 72012-04-13Fundacja417641
"GKS TYCHY MŁODZIEŻOWY KLUB HOKEJA NA LODZIE SEKCJA ŻEŃSKA"1. ORGANIZACJA I POPULARYZACJA SPORTU WŚRÓD MŁODZIEŻY.
2. UDZIAŁ W LOKALNYM I OGÓLNOPOLSKIM ŻYCIU SPORTOWYM.
3. ORGANIZACJA IMPREZ I SZKOLENIA MŁODZIEŻY.
4. WSPÓŁPRACA Z INNYMI KLUBAMI I ORGANIZACJAMI KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ NIE JEST SPRZECZNA ZE STATUTEM.
Inne43-100TYCHYTychyal. Niepodległości 88/3932/ 7806698Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej3
AMATORSKI KLUB HOKEJOWY DRAGONS TYCHY1. ROZWIJANIE RÓŻNYCH FORM KULTURY FIZYCZNEJ.
2. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOŚCI.
3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W SFERZE KULTURY FIZYCZNEJ, W DZIEDZINIE REKREACJI I REHABILITACJI RUCHOWEJ.
4. POPULARYZOWANIE DYSCYPLINY HOKEJ NA LODZIE.
Inne43-100TYCHYTychyul. Poziomkowa 48/3Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej20
GKS FUTSAL TYCHY1. ROZWÓJ I POPULARYZACJA DYSCYPLINY SPORTOWEJ FUTSALU.
2. TWORZENIE WARUNKÓW I WSPIERANIE SZKOLENIA W ZAKRESIE FUTSALU.
3. ROZWIJANIE WSZELKICH FORM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE DYSCYPLINY SPORTOWEJ
FUTSALU.
4. ROZWÓJ I POPULARYZACJA SPORTU AMATORSKIEGO.
5. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
Inne43-100TYCHYTychyal. Bielska 79/9aKlub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej13
GKS TYCHY OLDBOYS1. ROZWIJANIE RÓŻNYCH FORM KULTURY FIZYCZNEJ.
2. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOŚCI W ŚRODOWISKU DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.
3. INTEGROWANIE ŚRODOWISK UCZNIOWSKICH, RODZICIELSKICH I NAUCZYCIELSKICH NA TERENIE SWEGO DZIAŁANIA.
4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W SFERZE KULTURY FIZYCZNEJ, W DZIEDZINIE REKREACJI I REHABILITACJI RUCHOWEJ.
5. POPULARYZOWANIE DYSCYPLINY HOKEJ NA LODZIE.
Inne43-100TYCHYTychyul. Generała Ch. de Gaulle'a 2Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej17
HOKEJOWA REPREZENTACJA ARTYSTÓW POLSKICH1. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI HOKEJA NA LODZIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ORAZ
DOROSŁYCH NA TERENIE DZIAŁANIA REPREZENTACJI ORAZ WYCHOWYWANIE PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ.
2. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.
Inne43-100TYCHYTychyal. Marszałka Piłsudskiego 44/82Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej22
KLUB SPORTOWY "ALL BLACK'S & RED'S TYCHY"1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
2. ROZWIJANIE REKREACJI FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI.
3. POPULARYZOWANIE KULTURY ZDROWOTNEJ, FIZYCZNEJ I HIGIENICZNEGO TRYBU ŻYCIA.
4. DBAŁOŚĆ O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY I ZDROWIE.
Inne43-100TYCHYTychyinne Pasaż Europejski 4/4796654610Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej5
KLUB SPORTOWY "DRAGON"1. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.
2. UPOWSZECHNIANIE UMIEJĘTNOŚCI SPORTÓW I SZTUK WALKI TAIJIQUAN I QIGONG.
3. WYCHOWYWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT.
4. ROZWÓJ I POPULARYZACJA SPORTÓW I SZTUKI WALKI TAIJIQUAN I QIGONG.
5. ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW, POSTAW I DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTÓW WALKI, TAIJIQUAN I QIGONG
ORAZ WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I RZECZOWE OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE PODEJMUJĄ TAKIE
DZIAŁANIA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Dębowa 20/64Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej19
KLUB SPORTOWY "FSR SILESIA"DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA I POPULARYZACJI MODELARSTWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI MODELARSTWA WODNEGO FSR, PRZEZ POMOC W BUDOWIE MODELI ŁODZI NAPĘDZANYCH SILNIKIEM SPALINOWYM I STEROWANYCH ZA POMOCĄ FAL RADIOWYCH ORAZ UŁATWIENIE STARTU W ZAWODACH TYMI MODELAMI.Inne43-100TYCHYTychyul. Elizy Orzeszkowej 26/2Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej21
KLUB SPORTOWY "PAMPELUNA 06 TYCHY"1. DBAŁOŚĆ O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY I ZDROWIE CZŁONKÓW KLUBU.
2. UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE REKREACJI FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI.
3. POPULARYZOWANIE KULTURY ZDROWOTNEJ, FIZYCZNEJ I HIGIENICZNEGO TRYBU ŻYCIA.
4. ORGANIZOWANIE IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH.
Inne43-100TYCHYTychyul. Poziomkowa 71/30kspampeluna06tychy@wp.plKlub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej7
KLUB SPORTOWY "STOWARZYSZENIE FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYCHY FALCONS"1. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ DLA ZAPEWNIENIA ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO, WYCHOWANIA, DOSKONALENIA UZDOLNIEŃ I SPRAWNOŚCI,
ZACHOWANIA ZDROWIA CZŁOWIEKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ KRZEWIENIE WIEDZY I UTRWALANIA ZWYCZAJÓW
W TYM ZAKRESIE.
2. PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE ŻYCIA SPORTOWEGO CZŁONKÓW KLUBU.
3. ORGANIZOWANIE RÓŻNORODNYCH FORM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO.
Inne43-100TYCHYTychyul. Edukacji 36/41biuro@tychy-falcons.comKlub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej6
KLUB SPORTOWY "ELETRON R.C."1. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NA TERENIE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA.
2. UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI DRUŻYNOWYCH GIER SPORTOWYCH.
3. WYCHOWYWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT.
4. ROZWÓJ I POPULARYZACJA DRUŻYNOWYCH GIER SPORTOWYCH.
5. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH I FINANSOWYCH KONIECZNYCH DLA UCZESTNICTWA ZAWODNIKÓW STOWARZYSZENIA
W RYWALIZACJI SPORTOWEJ.
Inne43-100TYCHYTychyul. Śląska 59Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej18
KLUB SPORTOWY CAPOEIRA CAMANGULA1. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, KULTURALNA, OŚWIATOWA W ZAKRESIE PROMOCJI I PROPAGOWANIA TAŃCA SPORTOWEGO CAPOEIRA.
2. PROWADZENIE ORAZ PROPAGOWANIE SPORTU AMATORSKIEGO, WYCZYNOWEGO I REKREACJI RUCHOWEJ.
3. PROMOCJA I POPIERANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.
4. PRZECIWDZIAŁANIE I ZAPOBIEGANIE ZJAWISKU NARKOMANII, ALKOHOLIZMU WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD
MŁODZIEŻY.
5. UPOWSZECHNIANIE KULTURY AFRO-BRAZYLIJSKIEJ I INNYCH KULTUR ETNICZNYCH, ZAPOBIEGANIE NIETOLERANCJI, KSENOFOBII
I RASIZMOWI.
6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ SPOŁECZNĄ.
Inne43-100TYCHYTychyul. Konwalii 5boca@camangula.pl506471696Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej16
KLUB SPORTOWY PIONKI1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU A W SZCZEGÓLNOŚCI PIŁKI NOŻNEJ.
2. UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POZA NIM.
3. ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJI ZDROWOTNYCH.
4. DBAŁOŚĆ O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY I ZDROWIE CZŁONKÓW KLUBU.
Inne43-100TYCHYTychyal. Marszałka Piłsudskiego 37/39Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej8
KLUB SPORTOWY RONIN1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU KWALIFIKOWANEGO I REKREACJI.
2. ORGANIZACJA SEKCJI SPORTOWYCH W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH SPORTU, ZESPOŁÓW ĆWICZEŃ REKREACYJNYCH, DRUŻYN I GRUP.
3. ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH W POSTACI TRENINGÓW, KURSÓW I GRUP ĆWICZĄCYCH.
Inne43-100TYCHYTychyul. Młodzieżowa 7klub@ksronin.pl692137826Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej12
KLUB SPORTOWY SIÓDEMKA TYCHY1. UCZESTNICZENIE W ROZGRYWKACH LIGOWYCH PIŁKI NOŻNEJ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ORAZ
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ.
2. PROMOWANIE AKTYWNEGO SPOSOBU ŻYCIA WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA, UPRAWIANIA SZEROKO POJĘTYCH FORM AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ, GIER I ZABAW DOSTOSOWANYCH DO WIEKU, STOPNIA SPRAWNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH, ZE WSKAZANIEM
NA DYSCYPLINĘ PRIORYTETOWĄ – PIŁKĘ NOŻNĄ.
Inne43-100TYCHYTychyul. Elizy Orzeszkowej 1/22Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej14
KOBIECY KLUB SPORTOWY POLONIA TYCHY1. UCZESTNICZENIE W ROZGRYWKACH LIGOWYCH KOBIECEJ PIŁKI NOŻNEJ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
ORAZ POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ O ZASIĘGU REGIONALNYM ORAZ OGÓLNOPOLSKIM.
2. PROMOCJA SPORTU I TURYSTYKI AKTYWNEJ ORAZ RYWALIZACJI SPORTOWEJ WG ZASAD FAIR PLAY.
3. ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJI ZDROWOTNYCH.
Inne43-100TYCHYTychyul. Owczarska 27504013219Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej11
MINERS TYCHY1. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.
2. PROMOWANIE IDEI SPORTOWYCH ORAZ UCZESTNICTWO WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM.
3. SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W UNIHOKEJU.
Inne43-100TYCHYTychyul. Armii Krajowej 99/14Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej25
MŁODZIEŻOWY KLUB PŁYWACKI "WODNIK 29" TYCHY1. DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE SPORTU AMATORSKIEGO I WYCZYNOWEGO.
2. ORGANIZACJA ZAWODÓW SPORTOWYCH, IMPREZ SPORTOWYCH I INNYCH IMPREZ IM TOWARZYSZĄCYCH.
3. UDZIAŁ W ZAWODACH I IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA O CHARAKTERZE
SPORTOWYM.
4. DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.
Inne43-100TYCHYTychyul. Damrota 170Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej24
STOWARZYSZENIE KOBIECEGO KLUBU HOKEJA NA LODZIE "ATOMÓWKI" GKS TYCHY1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA I POPULARYZACJI KOBIECEGO HOKEJA NA LODZIE W POLSCE.
2. DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU SPORTOWEGO I OSOBISTEGO CZŁONKÓW KADRY ZAWODNICZEJ ORAZ ZAPLECZA ZAWODNICZEGO
WŚRÓD MŁODZIEŻY.
3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZEŃSTWA LOKALNEGO WOKÓŁ IDEI SPORTU, ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH
W CELU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UMYSŁOWEJ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, DLA UTRZYMANIA
I STAŁEGO POGŁĘBIANIA WIĘZI KOLEŻEŃSKICH, A TAKŻE W CELU ZAPOBIEGANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
Inne43-143TYCHYTychyul. Generała Ch. de Gaulle'a 2atomowkitychy@wp.pl692457400Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej15
SYMPATYCY TYSKIEGO HOKEJA TYCHY WOLVES1. ROZWIJANIE RÓŻNYCH FORM KULTURY FIZYCZNEJ.
2. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOŚCI W ŚRODOWISKU DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.
3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W SFERZE KULTURY FIZYCZNEJ, W DZIEDZINIE REKREACJI I REHABILITACJI RUCHOWEJ.
4. POPULARYZOWANIE DYSCYPLINY HOKEJ NA LODZIE.
Inne43-100TYCHYTychyul. Grzegorza Fitelberga 19/32wolvestychy@onet.plKlub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej23
ŚLĄSKI KLUB PAINTBALLA "SOUTH HUNTERS" W TYCHACH1. PROMOWANIE I UPOWSZECHNIANIE SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ, WSZELKIEGO RODZAJU FORM REKREACJI RUCHOWEJ,
AKTYWNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, SPORTÓW PRZESTRZENNYCH ORAZ RYWALIZACJI SPORTOWEJ (ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM PAINTBALL-A LEŚNEGO ORAZ SPEEDBALL-A).
2. KRZEWIENIE I PIELĘGNOWANIE ZASAD IDEI FAIR PLAY. POPULARYZACJA WIEDZY O PAINTBALL-U.
3. TWORZENIE SWYM CZŁONKOM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH, SPORTOWYCH I MATERIALNYCH DO UPRAWIANIA
PAINTBALL-U.
Inne43-100TYCHYTychyul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 56/16paintballtychy@gmail.comKlub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej9
AMATORSKI KLUB HOKEJOWY TYCHYCELEM KLUBU JEST KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ORAZ DOROSŁYCH NA TERENIE DZIAŁANIA KLUBU ORAZ WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ.InneTychyal.. Jana Pawła II 12322 177 888Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej2
AMATORSKIE STOWARZYSZENIE HOKEJOWE TYCHY1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZGODNIE ZE STATUTEM.
2.ORGANIZACJA I POPULARYZACJA SPORTU WŚRÓD MŁODZIEŻY.
3. STAŁE PODNOSZENIE POZIOMU SPORTOWEGO I ROZWÓJ POLITECHNIZACJI MŁODZIEŻY.
4. UDZIAŁ W LOKALNYM I OGÓLNOPOLSKIM ŻYCIU SPORTOWYM, ORGANIZACJA IMPREZ I SZKOLENIA MŁODZIEZY.
5. KSZTAŁTOWANIE U CZŁONKÓW KLUBU PATRIOTYZMU I WYSOKICH WALORÓW MORALNYCH, POCZUCIA GODNOŚCI, ZROZUMIENIA ZASAD DYSCYPLINY I SOLIDARNOŚCI ORAZ POTRZEB SUMIENNEGO WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW, SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH.
9. WSPÓŁPRACA Z INNYMI KLUBAMI I ORGANIZACJAMI, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ NIE JEST SPRZECZNA ZE STATUTEM.
InneTychyul. Kopernika 3Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej4
AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ GKS TYCHYCELEM KLUBU JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ I EDUKACYJNEJ ZWŁASZCZA W ZAKRESIE INICJOWANIA, WSPIERANIA I POMOCY W PRZEDSIEWZIĘCIACH SPORTOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, A TAKŻE WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.Inne43-100TYCHYTychyul. Generała Andersa 227907061492014-11-12Stowarzyszenia kultury fizycznej 531207TAK
GÓRNICZY KLUB SPORTOWY TYCHY1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
2. ORGANIZOWANIE ŻYCIA SPORTOWEGO I REKREACYJNEGO CZŁONKÓW
3. ANGAŻOWANIE CZŁONKÓW DO RÓŻNORODNEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
5. ORGANIZOWANIE ZAWODÓW I IMPREZ SPORTOWYCH WŁASNYCH ORAZ UDZIAŁ W ZAWODACH I IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE
ORGANIZACJE I ZWIAZKI SPORTOWE.
6. WSPÓŁUDZIAŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU ORAZ FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU Z WŁAŚCIWYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI.
7. SPRAWOWANIE PATRONATU NAD ROZWOJEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
8. PROMOWANIE ZDROWIA
9. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ROZMIARACH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH
Inne43-100TYCHYTychyul. Edukacji 72003-10-01Stowarzyszenia kultury fizycznej 174636TAK
KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY TKKF "PIONIER"1. DZIAŁANIE NA RZECZ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, W TYM TAKŻE NA RZECZ REKREACJI RUCHOWEJ ORAZ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ.
2. MOBILIZACJA CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA DO UTRZYMANIA ORAZ PODNOSZENIA SPRAWNŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ OSOBY
STARSZE, MŁODZIEŻ I DZIECI.
3.KRZEWIENIE ZAMIŁOWANIA DO SYSTEMATYCZNEGO UPRAWIANIA REKREACJI RUCHOWEJ I SPORTU OSÓB SPRAWNYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
4.KSZTAŁTOWANIE WSRÓD OSÓB FIZYCZNYCH I CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH KLUBU: PATRIOTYZMU, DYSCYPLINY I SOLIDARNOŚCI ORAZ
SUMIENNEGO WYPEŁNIANIA OBOWIAZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH.
5. PROMOWANIE I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.
6.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEZ WYKONANIE ZADAŃ W SPOSÓB SPOŁECZNIE POŻYTECZNY.
Inne43-100TYCHYTychyul. Brzozowa 14/266918500592001-12-19Stowarzyszenia kultury fizycznej - KRS73976
KLUB SKATOWY "U FILIPA"ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEJ KULTURALNO-SPORTOWEJ ROZRYWKI SZEROKIM RZESZOM SPOŁECZEŃSTWA.
SCALANIE SYMPATYKÓW SKATA I KOORDYNOWANIE ICH DZIAŁAŃ W CELU NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z INNYMI ORGANIZACJAMI SPORTOWYMI I SPOŁECZNYMI. KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD GRAJĄCYCH W SKATA WŁAŚCIWYCH POSTAW OBYWATELSKICH I ETYKI SPORTOWEJ ORAZ
UKIERUNKOWANIE DZIAŁAŃ W CELU WŁAŚCIWEGO WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO. ORGANIZOWANIE I POPULARYZACJA GRY W SKATA NA ZASADACH SPORTOWYCH JAKO RACJONALNEJ FORMY UPRAWIANIA SPORTU I REKREACJI. STWORZENIE CZŁONKOM KLUBU WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW, PRAWIDŁOWEGO ZAGOSPODAROWANIA WOLNEGO CZASU. CELEM KLUBU JEST TAKZE KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WSRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NA TERENIE DZIAŁANIA KLUBU ORAZ WYCHOWANIE DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ, OBYCZAJOWĄ I SPORT.
Inne43-100TYCHYTychyul. Paprocańska 452003-10-03Stowarzyszenia kultury fizycznej 175449
KOLARSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE - TYCHYCELEM KLUBU JEST UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WSRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA TERENIE DZIAŁANIA KLUBU ORAZ WYCHOWYWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ. REPREZENTOWANIE MIASTA TYCHY NA SZCZEBLU LOKALNYM,
OGÓLNOPOLSKIM ORAZ MIEDZYNARODOWYM.
Inne43-100TYCHYTychyul. Bławatków 25Aktstychy@gmail.com2002-07-15Stowarzyszenia kultury fizycznej 122687
LUDOWY KLUB SPORTOWY "OGRODNIK" W TYCHACHCELEM KLUBU JEST KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORTInne43-100TYCHYTychyul. Jedności 131666 078 8522006-03-20Stowarzyszenia kultury fizycznej 252544TAK
STOWARZYSZENIE "ANNAPURNA KLUB"1. POPULARYZACJA SPORTÓW WYSOKOGÓRSKICH.
2. PROPAGOWANIE TURYSTYKI GÓRSKIEJ I NIEKONWENCJONALNEJ.
3. KRZEWIENIE KULTURY GÓRSKIEJ.
4. ROZWIJANIE SZEROKO ROZUMIANEJ SAMODZIELNOSCI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.
5. DOSKONALENIE TECHNIK WYSOKOGÓRSKICH.
6. PROPAGOWANIE GÓR WYSOKICH.
7. ROZWIJANIE KULTURY EKOLOGICZNEJ.
8. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ.
9. POPULARYZACJA WSZELKIEGO RODZAJU SPORTÓW EKSTREMALNYCH.
10. DZIAŁALNOSC NA RZECZ SWOBODNEGO DOSTEPU DO GÓR.
11. SZEROKO ROZUMIANA DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA I SPOŁECZNA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Mozarta 12/1532/ 21785402001-09-12Stowarzyszenia kultury fizycznej 42782
STOWARZYSZENIE PROMOCJI LEKKIEJ ATLETYKI1. CELEM STOWARZYSZENIA JEST KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ORAZ DOROSŁYCH NA
TERENIE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ORAZ WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ.
2. PROMOCJA LEKKIEJ ATLETYKI I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Nizinna 766048489192010-06-24Stowarzyszenia kultury fizycznej 359679
STOWARZYSZENIE SPORTOWE MIEJSKI OŚRODEK SPORTU MŁODZIEŻOWEGOCELEM KLUBU JEST UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA TERENIE DZIAŁANIA KLUBU ORAZ WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ. REPREZENTOWANIE MIASTA TYCHY NA SZCZEBLU LOKALNYM, OGÓLNOPOLSKIM ORAZ MIEDZYNARODOWYM.Inne43-100TYCHYTychyal. Marszałka Piłsudskiego 12biuro@mosm.tychy.pl32/ 32571322003-03-28Stowarzyszenia kultury fizycznej 154904
STOWARZYSZENIE SPORTOWE NOBEL SPORTDO PODSTAWOWYCH CELÓW STOWARZYSZENIA NALEŻY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ W SFERZE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, W TYM SZCZEGÓLNOŚCI:
A) PROWADZENIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI SPRZYJAJĄCEJ ROZWOJOWI SPORTU, REKREACJI I WYPOCZYNKU W DZIEDZINIE
AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU POPRZEZ WSPIERANIE RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ,
B) PROPAGOWANIE SPORTÓW ELITARNYCH I EKSTRAMALNYCH,
C) UCZESTNICTWO WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM, SZKOLENIE I DOSKONALENIE UMIEJETNOŚCI PRZEZ MIŁOŚNIKÓW
POSZCZEGÓLNYCH SPORTÓW,ORAZ ROZWIJANIE ICH AKTYWNOŚCI W WYBRANYM PRZEZ NICH SPORCIE,
D) PROPAGOWANIE WIEDZY NA TEMAT ZASAD BEZPIECZNEGO UPRAWIANIA SPORTÓW EKSTRAMALNYCH,
E) SKUPIANIE WOKÓŁ STOWARZYSZENIA ZAINTERESOWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW EKSTRAMALNYCH
I SPORTÓW NISZOWYCH,
F) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ WŚRÓD MIESZKANCÓW CAŁEGO KRAJU I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA.
G) PROMOCJA SPORTU I TURYSTYKI AKTYWNEJ ORAZ RYWALIZACJI SPORTOWEJ WEDŁUG ZASAD FAIR PLAY,
H) ORGANIZACJA IMPREZ I ZAWODÓW INTEGRACYJNYCH , WYDAWANIE PUBLIKACJI.
Inne43-100TYCHYTychyul. Towarowa 23A2003-11-25Stowarzyszenia kultury fizycznej 180789TAK
STOWARZYSZENIE SPORTOWE NOL-TYCHY1. INTEGRACJA SPOŁECZEŃSTWA WOKÓŁ SPRAW ISTOTNYCH DLA MIASTA TYCHY I JEGO MIESZKAŃCÓW
2. POBUDZANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW MIASTA
3. ORGANIZOWANIE I POPULARYZOWANIE TURYSTYKI ROWEROWEJ ORAZ INNYCH FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
4. INTEGRACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RÓWNIEŚNIKAMI INNYCH KRAJÓW POPRZEZ TURYSTYKĘ ROWEROWĄ ORAZ SZEROKO POJĘTĄ
EDUKACJĘ
5. PODEJMOWANIE ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I PROMOCYJNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
NATURALNEGO I PROMOCJI REGIONU
6. PODEJMOWANIE DIALOGU Z WŁADZAMI SAMORZADOWYMI MIASTA W SPRAWACH ISTOTNYCH DLA ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ
I ŚWIADOMOSCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE KOMUNIKACJI PIESZEJ, ROWEROWEJ ORAZ INNEGO TYPU
7. INSPIROWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROPAGUJĄCYCH TURYSTYKĘ, KRAJOZNAWSTWO, AKTYWNOŚĆ SPORTOWĄ MIESZKAŃCÓW
ORAZ EDUKACJĘ
8. ORGANIZOWANIE BADAŃ ANALIZUJĄCYCH POTRZEBY MIESZKAŃCÓW MIASTA
9. WYTYCZANIE NOWYCH SZLAKÓW DLA POTRZEB TURYSTYKI ROWEROWEJ-SAMODZIELNIE LUB Z PARTNERAMI
10.POPULARYZOWANIE TEMATYKI O UNII EUROPEJSKIEJ
11.PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM (ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, BEZROBOCIE)
12.WYTWARZANIE ATMOSFERY ZAUFANIA I SZACUNKU DLA ZAJMUJĄCYCH SIE DZIAŁANIEM NA RZECZ "RUCHU ROWEROWEGO", ORAZ
PROPAGOWANIE WŚRÓD CZŁONKÓW SS NOL-TYCHY ZASADY "FAIR PLAY" -WZAJEMNEJ POMOCY I UPRZEJMOŚCI
13.WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I RZECZOWE OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE PODEJMUJĄ DZIAŁANIA NA
RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ
14.NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPOŁECZNOŚCIAMI MIAST W KRAJU I ZA GRANICĄ
15.POZYSKIWANIE ĄRODKÓW FINANSOWYCH ZE ZRÓDEŁ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH NA ROZWÓJ INICJATYW TURYSTYCZNYCH,
KRAJOZNAWCZYCH I OBYWATELSKICH
Inne43-100TYCHYTychyul. Feliksa Konecznego 11/42redakcja@noltychy.pl6057239862011-10-12Stowarzyszenia kultury fizycznej 398648
STOWARZYSZENIE SPORTOWE OKS JUWe TYCHY - JAROSZOWICE1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
2 .PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Inne43-100TYCHYTychyul. Sportowa 6juwejaroszowice@wp.pl6042105382002-08-05Stowarzyszenia kultury fizycznej 122161TAK
STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY "ZET" TYCHY1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU POPRZEZ:
A/ ZACHECANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO UPRAWIANIA RÓZNYCH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ,
B/ ORGANIZOWANIE ŻYCIA SPORTOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ ORGANIZACJE RÓŻNYCH IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH,
C/ REPREZENTOWANIE MIASTA TYCHY NA SZCZEBLU LOKALNYM, OGÓLNOPOLSKIM ORAZ POZA GRANICAMI KRAJU,
D/ DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘCIA JAK NAJLEPSZEGO WYNIKU SPORTOWEGO PRZEZ ZAWODNIKÓW WSZYSTKICH DYSCYPLIN SPORTOWYCH
UPRAWIANYCH W KLUBIE,
2. PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z PODZIAŁEM NA:
A/ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ NIEODPŁATNĄ,
B/ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ODPŁATNĄ.
Inne43-100TYCHYTychypl. Zbawiciela 1zbyszek_77@onet.eu2002-12-31Stowarzyszenia kultury fizycznej 144240TAK
SZKOLNE TOWARZYSTWO SPORTOWE W TYCHACHUCZESTNICTWO W PROCESIE WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA ZDROWYCH, WSZECHSTRONNIE ROZWINIĘTYCH I PRAWYCH OBYWATELI.
INSPIROWANIE RÓŻNYCH ŚRODOWISK W MIEŚCIE I POWIECIE DO TWORZENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU BIOLOGICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENEJ.
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH WSRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.
AKTYWIZOWANIA ŚRODOWISKA OSÓB DOROSŁYCH DO DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA PROGRAMU STOWARZYSZENIA.
REALIZOWANIE ZADAŃ OKREŚLONYCH UCHWAŁAMI WŁADZ ŚLĄSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO.
REALIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWOTNEJ I EDUKACJI ZALECANYCH PRZEZ WŁADZE PAŃSTWOWE, SAMORZĄDOWE RÓŻNEGO SZCZEBLA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Hanny i Kazimierza Wejchertów 202004-10-27Stowarzyszenia kultury fizycznej 220488
TYSKA SZKOŁA TAEKWON-DOCELEM KLUBU JEST UPOWSZECHNIENIE, POPULARYZACJA I ROZWÓJ TAEKWON-DO ORAZ SZEROKO ROZUMIANEJ SAMOOBRONY.Inne43-100TYCHYTychyul. Walentego Kubicy 29/22002-08-09Stowarzyszenia kultury fizycznej 125838
TYSKI KLUB GOLFOWY1) TWORZENIE WARUNKÓW DO UPRAWIANIA GOLFA W TYCHACH
2) POSZUKIWANIE OBSZARÓW NIEZBĘDNYCH DLA UTWORZENIA POLA GOLFOWEGO W TYCHACH LUB JEGO OKOLICACH.
3) AKTYWIZOWANIE MIESZKAŃCÓW TYCHÓW ORAZ PROPAGOWANIE WŚRÓD NICH GOLFA.
4) AKTYWIZOWANIE I INTEGROWANIE CUDZOZIEMCÓW MIESZKAJĄCYCH LUB PRACUJACYCH W TYCHACH POPRZEZ ZACHĘCENIE ICH
DO GRY W GOLFA.
5) AKTYWIZOWANIE MŁODZIEŻY I PROPAGOWANIE WSRÓD NIEJ GRY DO GOLFA
6) PROPAGOWANIE GRY W GOLFA JAKO DYSCYPLINY SPORTOWEJ
7) PROPAGOWANIE GRY W GOLFA JAKO SPOSOBU SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
8) KRZEWIENIE ZNAJOMOŚCI ZASAD I PRZEPISÓW GRY W GOLFA
9) INNE DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI STATUTOWYCH CELÓW ORGANIZACJI
Inne43-100TYCHYTychyul. Boczna 4tyskigolf@gmail.com2009-04-16Stowarzyszenia kultury fizycznej 327985
TYSKI KLUB SIATKARSKICELEM KLUBU JEST UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WSRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ORAZ DOROSŁYCH NA TERENIE DZIAŁANIA KLUBU ORAZ WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ.Inne43-100TYCHYTychyul. Uczniowska 13/752010-01-26Stowarzyszenia kultury fizycznej 346908
TYSKI ZWIĄZEK SKATA SPORTOWEGO1. ROZWIJANIE KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I DYSCYPLINY SPORTOWEJ - SKAT. UPRAWIANIE SPORTU - SKAT JEST DOBROWOLNE
I ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PRZEPISAMI.
2. TYSKI ZWIĄZEK SKATA SPORTOWEGO:
A) WYKORZYSTUJE I ROZWIJA INTELEKTUALNE, POZNAWCZE, WYCHOWAWCZE, TWÓRCZE I INNE WALORY SKATA SZCZEGÓLNIE WSRÓD
MŁODZIEŻY ,
B) SZERZY WIEDZĘ O WALORACH SKATA ORAZ CZYNNIE WSPIERA DZIAŁANIA PODEJMOWANE W TEJ DZIEDZINIE,
C) KRZEWI ZAMIŁOWANIE I NAWYKI GRY FAIR ORAZ KULTURĘ OBYCZAJÓW,
D) UPOWSZECHNIA WIEDZĘ O WYNIKACH SPORTOWYCH, UPOWSZECHNIA WIEDZĘ O HISTORII I TEORII GRY W SKATA.
Inne43-100TYCHYTychyal. Niepodległości 1882012-10-22Stowarzyszenia kultury fizycznej 437183
TYSKIE LWY1. CELEM STOWARZYSZENIA JEST KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I KRAJOZNAWSTWA WSRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ
ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ:
A) UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE REKREACJI RUCHOWEJ, SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA,
B) WSPIERANIE PROWADZENIA ZAJĘC SPORTOWYCH W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH SPORTU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
HOKEJA NA LODZIE
C) UCZESTNICTWO W RÓŻNEGO RODZAJU WSPÓŁZAWODNICTWACH SPORTOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE
ORGANIZACJE SPORTOWE
D) SZKOLENIE I DOSKONALENIE KADR TRENERSKO-INSTRUKTORSKICH I SĘDZIOWSKICH
E) ORGANIZOWANIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.
Inne43-100TYCHYTychyul. Henryka Dąbrowskiego 392011-10-14Stowarzyszenia kultury fizycznej 398696
TYSKIE STOWARZYSZENIE LEKKIEJ ATLETYKI "MARATON" W LIKWIDACJI1. ORGANIZOWANIE ŻYCIA SPORTOWEGO, REKREACYJNEGO I TOWARZYSKIEGO CZŁONKÓW,
2. ANGAŻOWANIE CZŁONKÓW DO RÓŻNORODNEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ,
3. ORGANIZOWANIE ZAWODÓW I IMPREZ SPORTOWYCH WŁASNYCH ORAZ UDZIAŁ W ZAWODACH I IMPREZACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ INNE ORGANIZACJE I ZWIĄZKI SPORTOWE,
4. WSPÓŁUDZIAŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU ORAZ FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU Z WŁAŚCIWYMI ORGANIZACJAMI
I INSTYTUCJAMI,
5. PROPAGOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA ZAPEWNIENIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ.
Inne43-100TYCHYTychyul. Władysława Broniewskiego 6/242001-07-09Stowarzyszenia kultury fizycznej 26475
TYSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWEA/ INICJOWANIE, WSPIERANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ,
B/ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU,
C/ ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH WSRÓD DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY,
D/ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM,
E/ OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT.
Inne43-100TYCHYTychyul. Feliksa Konecznego 42/21tss.tychy@gmail.com2013-04-08Stowarzyszenia kultury fizycznej 457292
TYSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE1. ORGANIZOWANIE ŻYCIA SPORTOWEGO, REKREACYJNEGO I TOWARZYSKIEGO CZŁONKÓW,
2. ANGAŻOWANIE CZŁONKÓW DO RÓŻNORODNEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ,
3. ORGANIZOWANIE ZAWODÓW I IMPREZ SPORTOWYCH WŁASNYCH ORAZ UDZIAŁ W ZAWODACH I IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE
ORGANIZACJE I ZWIĄZKI SPORTOWE,
4. WSPÓŁUDZIAŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU ORAZ FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU Z WŁAŚCIWYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI,
5. PATRONAT NAD ROZWOJEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO,
6. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ,
7. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA ZAPEWNIENIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Lwa Tołstoja 12002-06-04Stowarzyszenia kultury fizycznej 114443
YACHT KLUB POLSKI - TYCHY1/ PROPAGOWANIE I UPRAWIANIE ŻEGLARSTWA AMATORSKIEGO ORAZ TURYSTYKI WODNEJ WE WSZYSTKICH FORMACH NA WODACH
ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH
2/ KULTYWOWANIE ORAZ WZBOGACANIE W RAMACH SWEJ DZIAŁALNOŚCI TRADYCJI I DOROBKU ŻEGLARSTWA AMATORSKIEGO
I SPORTOWEGO
3/ KRZEWIENIE WIEDZY ŻEGLARSKIEJ I WYCHOWYWANIE CZŁONKÓW KLUBU, ZWŁASZCZA MŁODZIEŻY, W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
SIEBIE I INNYCH ORAZ W ZGODZIE Z ZASADAMI ETYKI ŻEGLARSKIEJ
4/ PROPAGOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
5/ DBANIE O DOBRE IMIĘ BANDERY YKP W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI
Inne43-100TYCHYTychyul. Jankowicka 3/52013-11-28Stowarzyszenia kultury fizycznej 487376
STOWARZYSZENIE SPORTOWE FENIX TYCHYPROMOCJA SPORTU WSRÓD MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
POPRZEZ SPORTOWE WSPÓŁZAWODNICTWO, PROMOCJA MIASTA TYCHY W ŚRODOWISKU
SPORTOWYM, REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU,
ORGANIZACJA TRENINGÓW GRUPOWYCH, WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI SPORTOWYMI.
InneTychyul. Stanisława Lencewicza 30/38fenixtychy@gmail.com2017-02-28Stowarzyszenia kultury fizycznej 658939
KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY TYCHY W LIKWIDACJICELEM KLUBU JEST KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENJE ORAZ DOROSŁYCH NA TERENIE DZIAŁANIA KLUBU ORAZ WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ.InneTychyul. Budowlanych 592006-01-24Stowarzyszenia kultury fizycznej 246424
WOJEWÓDZKIE WOPR W KATOWICACH – ODDZIAŁ REJONOWY W TYCHACHCELEM WOPR JEST ORGANIZOWANIE POMOCY ORAZ RATOWANIE OSÓB, KTÓE ULEGŁY WYPADKOWI LUB NARAŻONE SĄ NA NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA LUB ZDROWIA NA MORSKICH WODACH PRZYBRZEŻNYCH I W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH M.IN. PŁYWALNIE KRYTE, ODKRYTE, KĄPIELISKA ITP.InneTychyul. Edukacji 9wopr_tychy@ekol.katowice.uw.gov.pl6041695762001-12-12Stowarzyszenia kultury fizycznej 70512
"AUTOMOBILKLUB ZIEMI TYSKIEJ"

1. DZIAŁANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM I PODNOSZENIU KULTURY MOTORYZACYJNEJ
2. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTÓW SAMOCHODOWYCH, CARAVANINGOWYCH, MOTOCYKLOWYCH ORAZ INNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE
MOTORYZACJI
3. DOSKONALENIE TECHNIK JAZDY I ZACHOWANIE SIĘ NA DROGACH
4. PROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE RATOWNICTWA DROGOWEGO ORAZ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
5. POPULARYZOWANIE HISTORII POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I OPIEKA NAD POJAZDAMI ZABYTKOWYMI
6. KRZEWIENIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA A W SZCZEGÓLNOŚCI WSRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WIEDZY I KULTURY
ZMIERZAJĄCEJ DO PODNOSZENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM I UMIEJĘTNOŚCI KIEROWANIA POJAZDAMI.

Inne43-100TYCHYTychyul. Jana Barona 30/207biuro@automobilklub.tychy.pl6036067542004-06-28Barona 30/207Stowarzyszenie 210286
"NETBLOK" STOW. UŻYTKOWNIKÓW SIECI KOMPUTEROWEJ NA OS. KAROLINA W TYCHACH - W LIKWIDACJI
- BUDOWA AMATORSKICH SIECI KOMPUTEROWYCH (ASK) NA TERENIE ZAMIESZKANIA CZŁONKÓW,
- ZAPEWNIENIE CZŁONKOM STOWARZYSZENIA DOSTĘPU DO SIECI "INTERNET",
- STAŁE PODNOSZENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO CZŁONKOM DOSTĘPU DO "INTERNETU",
- POPULARYZACJA "INTERNETU" WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA,
- PODNOSZENIE POZIOMU EDUKACJI SPOŁECZEŃSTWA W DZIEDZINIE INFORMATYKI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ
ZWIĄZANYCH Z "INTERNETEM".
Inne43-100TYCHYTychyul. Feliksa Konecznego 146015454242001-10-25Stowarzyszenie 55008
"ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE"1. ZAPEWNIENIE ISTNIENIA I ROZWOJU SPORTU STRZELECKIEGO WE WSZYSTKICH JEGO FORMACH, A MIANOWICIE: SPORT STRZELECKI
WYCZYNOWY, SPORT STRZELECKI POWSZECHNY, SPORT STRZELECKI HISTORYCZNY Z BRONI CZARNOPROCHOWEJ ORAZ KUSZ
I ŁUKÓW, SPORT STRZELECKI MASOWY, SPORT TERENOWY PAINTBALL, REKREACJA (STRZELECTWO POWSZECHNE) Z UŻYCIEM
BRONI PALNEJ, PNEUMATYCZNEJ I HISTORYCZNEJ, SPORTY OBRONNE, ZRZESZANIE MIŁOŚNIKÓW BRONI KOLEKCJONERSKIEJ.
2. SZCZEGÓLNY ROZWÓJ SPORTU STRZELECKIEGO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
3. NALEŻYTE REPREZENTOWANIE SPORTOWYCH INTERESÓW SWOICH UCZESTNIKÓW NA ZEWNĄTRZ
Inne43-100TYCHYTychyul. Gilów 172005-01-17Stowarzyszenie 226257
AKADEMIA MENADŻERÓW SPORTU - W LIKWIDACJI1. INICJOWANIE DZIAŁAŃ I WSPIERANIE INICJATYW MAJĄCYCH NA CELU UPOWSZECHNIANIE ORAZ ROZWÓJ SZEROKO POJETEJ
KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, REKREACJI ORAZ TURYSTYKI.
2. DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODOBNYMI
ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZA GRANICA.
3. WSPIERANIE MŁODYCH I PERSPEKTYWICZNYCH SPORTOWCÓW POPRZEZ DZIAŁANIA SPONSORINGOWE I MARKETINGOWE ORAZ
SYSTEM STYPENDIÓW.
4 ORGANIZOWANIE AKCJI I POZYSKIWANIE SRODKÓW FINANSOWYCH UMOŻLIWIAJACYCH SZKOŁOM, ORGANIZACJOM
MŁODZIEŻOWYM,ORGANIZACJOM SPOŁECZNYM ITP. NABYWANIE SPRZĘTU SPORTOWEGO I ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH.
5. PRACA NA RZECZ DOBREGO WIZERUNKU SPORTU W POLSCE.
6. PROPAGOWANIE IDEI AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ, ORAZ PODEJMOWANIE INICJATYW MAJĄCYCH NA CELU INTEGROWANIE ŚRODOWISK
SPORTOWYCH W POLSCE I EUROPIE.
7. PROMOWANIE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH ,ORAZ FIRM I OSÓB
PRAWNYCH Z ORGANIZACJAMI SPORTOWYMI.
8. DZIAŁANIE NA RZECZ EDUKACJI SPORTOWCÓW I ORGANIZACJI SPORTOWYCH, ORAZ PODNOSZENIA ICH KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH.
9. ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH.
10.UDZIELANIE POMOCY SPORTOWCOM W CELU OSIĄGNIECIA PRZEZ NICH WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH.
11.WSPOŁUDZIAŁ W INICJOWANIU I KOORDYNACJI SPORTOWYCH AKCJI DZIECI I MŁODZIEŻY.
12.PRZEKAZYWANIE PRAW REKLAMOWYCH ORAZ TRANSMISJI ORGANIZOWANYCH IMPREZ.
13.WYDAWANIE GAZET I WYDAWNICTW O TEMATYCE SPORTOWEJ.
14.ORGANIZACJA SZKOLEŃ TRENERÓW, SĘDZIÓW DZIAŁACZY, SPIKERÓW, ORGANIZATORÓW IMPREZ SPORTOWYCH .
15.WSPIERANIE IMPREZ MŁODZIEŻOWYCH I SPOŁECZNYCH O CHARAKTERZE MASOWYM.
16.PROWADZENIE KLASYFIKACJI SPORTOWYCH.
17.ORGANIZACJA IMPREZ ZLECONYCH PRZEZ INNE ORGANIZACJE.
18.WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI OŚWIATOWYMI I ADMINISTRACYJNYMI.
Inne43-100TYCHYTychyul. Władysława Reymonta 16/5masport@masport.eu5070232132008-03-31Stowarzyszenie 302377
BRACTWO TRZEŹWOŚCI IM. KS. INF. JANA KAPICYWYCHOWANIE OSÓB DO CNOTY TRZEŹWOŚCI,
UŚWIAD0MIENIE KONIECZNOŚCI ABSTYNENCJI JAKO ZASADNICZEGO WARUNKU RATOWANIA LUDZI UZALEŻNIONYH OD RÓŻNYCH NAŁOGÓW,
KSZTAŁTOWANIE DOJRZAŁEJ OSOBOWOŚCI WIARY.
Inne43-100TYCHYTychyul. Mikołaja Kopernika 5jan.pluta22@gmail.com5028747902003-10-08Stowarzyszenie 175350
CENTRUM INICJATYW SAMORZĄDOWYCH1/ INICJOWANIE DZIAŁAŃ SAMORZĄDOWYCH OD POZIOMU OSIEDLA POCZYNAJĄC
2/ WSPIERANIE MERYTORYCZNE I PRAWNE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH
3/ POMOC W KOORDYNACJI INICJATYW SAMORZĄDOWYCH
Inne43-100TYCHYTychyul. Uczniowska 38/232002-07-03Stowarzyszenie 121545
INTERINFO POLSKA1. POMOC NAUCZYCIELOM SZKÓŁ WSZYSTKICH SZCZEBLI W PODNIESIENIU EFEKTYWNOŚCI METOD NAUCZANIA: METODYCZNEJ
OBSŁUGI KLAWIATURY KOMPUTERA, WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH. PROPAGOWANIE STOSOWANIA
RÓŻNORODNYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH I INNYCH UDOGODNIEŃ EDUKACYJNYCH ORAZ PROGRAMÓW.
2. ZACHĘCANIE DO UZYSKANIA ORAZ UTRZYMYWANIA WYSOKICH STANDARDÓW KOMPETENCYJNYCH W ZAWODOWYM ŻYCIU
PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH, DO STOSOWANIA NAJNOWOCZESNIEJSZYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH PRACY
BIUROWEJ.
3. ORGANIZOWANIE KONKURSÓW W SZYBKIM PISANIU NA MASZYNIE DO PISANIA I NA KLAWIATURZE KOMPUTERA, OBSŁUDZE
EDYTORÓW TEKSTU ORAZ INNYCH PROGRAMÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NA RÓŻNYCH SZCZEBLACH ORGANIZACYJNYCH
(NP.SZKOLNE, MIEDZYSZKOLNE, WOJEWÓDZKIE, OGÓLNOPOLSKIE, MIEDZYNARODOWE) DLA RÓŻNYCH GRUP UCZNIOWSKICH
I ZAWODOWYCH.
4. UDZIAŁ POLSKICH REPREZENTANTÓW W MIEDZYNARODOWYCH KONKURSACH.
5. WSPÓŁPRACA Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI I ORGANIZACJAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ SZKOLNICTWA.
6. WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI KRAJOWYMI I MIEDZYNARODOWYMI O PODOBNYM CHARAKTERZE.
7. CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU INTERSTENO GROUP LUB INNYCH O PODOBNYM CHARAKTERZE.
8. PRZEPROWADZANIE WERYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI PISANIA NA MASZYNIE I KOMPUTERZE ORAZ PRACY Z TEKSTEM WSZECHSTRONNIE
ROZUMIANYM (NP. KOREKTA TEKSTÓW, PRAWIDŁOWA FORMA PISANIA)
Inne43-100TYCHYTychyul. Elfów 92004-10-25Stowarzyszenie 219608
KLUB SPORTOWY "RODAKOWSKI" TYCHY1. POPULARYZACJA SPORTU W MIEŚCIE
2. PROWADZENIE SYSTEMATYCZNYCH ZAJEĆ - TRENINGÓW
3. ORGANIZOWANIE ŻYCIA SPORTOWEGO W OPARCIU O POMOC ORGANIZACYJNĄ I MATERIALNĄ CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW KLUBU
4. UDZIAŁ W ZAWODACH NA SZCZEBLU LOKALNYM, WOJEWÓDZKIM I CENTRALNYM
5. ORGANIZOWANIE ZAWODÓW NA TERENIE MIASTA TYCHY
6. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU
Inne43-100TYCHYTychyul. Henryka Rodakowskiego 3/342001-08-29Stowarzyszenie 39293
KLUB ŻEGLARSKI "WYGA"1. UMOŻLIWIENIE CZYNNEGO UPRAWIANIA ŻEGLARSTWA CZŁONKOM KLUBU ORAZ OSOBOM TRZECIM NA ZASADACH OKREŚLONYCH
W ODRĘBNYM REGULAMINIE, UCHWALONYM PRZEZ ZARZAD
2. POPULARYZACJA ZORGANIZOWANEJ TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ JAKO ATRAKCYJNEJ FORMY WYCHOWANIA, REKREACJI
3. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ ŻEGLARSTWA I TURYSTYKI WODNEJ WŚRÓD WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW ŻEGLARSTWA
4. PROWADZENIE DZIAŁANOŚCI W ZAKRESIE SPORTU MASOWEGO
5. PRZYGOTOWANIE WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UPRAWIANIA ŻEGLARSTWA W OPARCIU O ETYKĘ I ETYKIETĘ ŻEGLARSKA
6. AKTYWNY UDZIAŁ W WALCE O OCHRONĘ I ZACHOWANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO
7. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI:
A) POSZANOWANIA MIENIA SPOŁECZNEGO
B) GOSPODARNOŚCI I DYSCYPLINY PRACY
C) POCZUCIA WARTOŚCI ZACHOWANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
D) ODRUCH KONIECZNOŚCI NIESIENIA POMOCY POTRZEBUJĄCYM
Inne43-100TYCHYTychyul. Parkowa 17wyga@hot.pl2002-01-16Stowarzyszenie 79690
KLUB ŻEGLARSKI "ZIEMOWIT"1. ZRZESZANIE LUDZI UPRAWIAJĄCYCH SPORTY WODNE I TURYSTYKĘ, TWORZENIE WIĘZI MIĘDZY LUDŹMI UPRAWIAJĄCYMI
ŻEGLARSTWO.
2. TWORZENIE WARUNKÓW DO UPRAWIANIA I POPULARYZACJI TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ ŚRÓDLĄDOWEJ, MORSKIEJ ORAZ
REKREACJI SPORTOWEJ.
3. DĄŻENIE DO PODNOSZENIA WIEDZY O ŻEGLARSTWIE, JEGO HISTORII I TRADYCJI, KRZEWIENIE KULTURY I UMIEJĘTNOŚCI
ŻEGLARSKICH.
4. PIELĘGNOWANIE I UPOWSZECHNIANIE ZASAD ETYKI I ETYKIETY ŻEGLARSKIEJ, KULTYWOWANIE TRADYCJI ŻEGLARSKIEJ.
5. POPIERANIE BUDOWNICTWA JACHTOWEGO.
6. KSZTAŁTOWANIE WZORCÓW W ZAKRESIE RACJONALNEGO I KULTURALNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, UMOŻLIWIENIE
REKREACJI NA WODZIE I NAD WODĄ CZŁONKOM KLUBU, ORGANIZOWANIE ŻYCIA TOWARZYSKIEGO CZŁONKÓW KLUBU.
7. KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH, UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O OCHRONIE NATURALNEGO ŚRODOWISKA
CZŁOWIEKA, WSPIERANIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W TEJ DZIEDZINIE PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE.
8. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI MAJĄCYMI PODOBNE CELE, DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE KRAJU I ZA GRANICĄ.
9. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI: RZĄDOWYMI, SAMORZĄDOWYMI I POZARZĄDOWYMI W REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH.
Inne43-100TYCHYTychyul. Parkowa 175123500102003-06-26Stowarzyszenie 165763
KOMITET OBCHODÓW 25-LECIA PODOKRĘGU TYCHY1.INICJOWANIE, PROPAGOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU PODNOSZENIE WALORÓW SPORTOWYCH,
REKREACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA.
2.WSPIERANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MŁODZIEŻY POPRZEZ ORGANIZOWANIE IMPREZ
MASOWYCH I REKREACYJNYCH.
3.PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ, KTÓRYCH CELEM JEST POPULARYZACJA RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ WSRÓD
SPOŁECZNOŚCI MIESZKAJĄCEJ NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA.
4.PROMOWANIE I ROZWÓJ TRADYCJI SPORTOWYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI POPULARYZACJI PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE OBSZARU
DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Edukacji 92001-05-28Stowarzyszenie 15005
KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄTA) DZIAŁANIA NA RZECZ HUMANITARNEGO OBCHODZENIA SIĘ ZE ZWIERZĘTAMI ORAZ POMOC W ZAPEWNIENIU IM NIEZBĘDNYCH
WARUNKÓW BYTOWANIA.
B) KSZTAŁTOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO ZWIERZAT JAKO DO DOBRA NARODOWEGO.
C) ŚCISŁA WSPÓŁPRACA ZE SCHRONISKAMI KOMUNALNYMI I NADZÓR NAD ICH PROWADZENIEM ZWIAZANY Z PRZESTRZEGANIEM
USTAWY O OCHRONIE ZWIERZAT.
D) WSPIERANIE INICJATYW PRO ZWIERZĘCYCH ORAZ POMOC DLA ZWIERZAT BEZDOMNYCH BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ OSÓB
PRYWATNYCH.
E) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI LUB OKREŚLONEJ GRUPY PODMIOTÓW,
POD WARUNKIEM, ŻE GRUPA TA JEST WYODREBNIONA ZE WZGLĘDU NA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ LUB MATERIALNĄ
W STOSUNKU DO SPOŁECZEŃSTWA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Bałuckiego 7/37kpdz.tychy@interia.pl5012417842001-05-29Stowarzyszenie 15352TAK
OFICJALNY KLUB KIBICA REPREZENTACJI "BIAŁO-CZERWONI"CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ POZA GRANICAMI POLSKI NASTĘPUJACYCH DZIAŁAŃ:
1) POPULARYZACJA SPORTOWYCH ZACHOWAŃ KIBICÓW
2) WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z PODOBNYMI ORGANIZACJAMI O ZASIEGU MIĘDZYNARODOWYM W ZAKRESIE ZWIĘKSZANIA
BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCACH ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
3) OCHRONA I PROMOCJA POSTAW KIBICÓW, KTÓRE ODPOWIADAJĄ ZASADOM GODNOŚCI KIBICA I ZASADOM DOBRYCH OBYCZAJÓW
4) PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWIDŁOWYCH POSTAW WŚRÓD KIBICÓW I SPORTOWCÓW, ZASAD ZACHOWANIA "FAIR-PLAY"
W ŚRODOWISKACH SPORTOWYCH I METOD NAPRAWIANIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH WSKUTEK NARUSZENIA ZASAD NALEŻYTEGO
ZACHOWANIA WŚRÓD KIBICÓW I ZAWODNIKÓW SPORTOWYCH
5) POPULARYZACJA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
6) PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU FIZYCZNEGO WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI
7) POPULARYZACJA WIEDZY O SPORCIE A ZWŁASZCZA REPREZENTACJI POLSKI
8) PODNOSZENIE POZIOMU KULTURY I POSTAW SPORTOWYCH NA MECZACH POLSKIEJ KADRY NARODOWEJ POPRZEZ ORGANIZOWANIE
KULTURALNEGO I AKTYWNEGO KIBICOWANIA NA TRYBUNACH
Inne43-100TYCHYTychyal. Bielska 145B/172012-02-29Stowarzyszenie 412578
OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "BUDOWLANI" W TYCHACH1. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI PROWADZĄCEJ DO UTRZYMANIA I PODNOSZENIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA.
2. KRZEWIENIE ZAMIŁOWANIA DO SYSTEMATYCZNEGO UPRAWIANIA REKREACJI FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA,
DZIELNICY LUB OSIEDLA ORAZ PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRACY I ICH RODZIN.
3. KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD OSÓB FIZYCZNYCH ZRZESZONYCH W OGNISKU PATRIOTYZMU I WALORÓW MORALNYCH, ZROZUMIENIA
ZASAD DYSCYPLINY ORAZ SUMIENNEGO WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH.
Inne43-100TYCHYTychyul. Edukacji 11/122001-11-09Stowarzyszenie 57890
OGÓLNOPOLSKIE STOW. TWÓRCÓW I ANIMATORÓW KULTURY SILESIA TAK ARTDZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, PROMOWANIE LUDZI UTALENTOWANYCH ICH TWÓRCZOŚCI ORAZ IDEII I PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI KULTURY, SZTUKI KRAJOZNAWSTWA I NAUKI, SZCZEGÓLNIE
W DZIEDZINIE MALARSTWA, GRAFIKI, RYSUNKU, RZEZBY I FOTOGRAFII
Inne43-100TYCHYTychyul. Mikołaja Kopernika 10C/2silesia.tak.art@interia.pl2013-02-22Stowarzyszenie 451952
OKRĘGOWE STOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW
- ZAPEWNIENIE ORGANIZACYJNYCH FORM DZIAŁANIA ZRZESZAJĄCYM SIE CZŁONKOM ORAZ REPREZENTOWANIE I OCHRONA ICH
INTERESÓW GOSPODARCZYCH,
- REPREZENTOWANIE INTERESÓW SPOŁECZNOŚCI KUPCÓW I HANDLOWCÓW JAK I POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW WOBEC WŁADZ
I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH I SPOŁECZNYCH,
- KONSOLIDOWANIE ŚRODOWISKA, UTRZYMANIE WIĘZI ŚRODOWISKOWEJ, TRADYCJI I OBYCZAJÓW HANDLOWYCH ORAZ POSTAW
ZGODNYCH Z ZASADAMI ETYKI I UCZCIWEJ KONKURENCJI,
- PODEJMOWANIE INICJATYW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI PRYWATNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZWŁASZCZA PROWADZONEJ
W FORMIE HANDLU ORAZ POPRAWIANIU WARUNKÓW TEJ DZIAŁALNOŚCI,
- INSPIROWANIE POWOŁANYCH DO TEGO ORGANÓW GMINY W KIERUNKU PODEJMOWANIA INICJATYW POŻĄDANYCH PRZEZ CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, A PRZEDE WSZYSTKIM DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ,
- UDZIELENIE POMOCY CZŁONKOM STOWARZYSZENIA W ZAŁATWIANIU SPRAW,
- PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRZEZ WŁADZĘ I NSTYTUCJE PAŃSTWOWE, SAMORZĄDOWE,
SPOŁECZNE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SZCZEGÓLNIE HANDLOWĄ,
- DZIAŁANIE ZMIERZAJĄCE DO OCHRONY I POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO,
- WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJACYCH Z AKTUALNYCH POTRZEB ORGANIZACYJNYCH I GOSPODARCZYCH ZRZESZONYCH
CZŁONKÓW.
Inne43-100TYCHYTychyul. Stefana Grota-Roweckiego 44/2182002-01-21Stowarzyszenie 77348
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY - KOŁO W TYCHACHA) UZNANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, JAKO PODSTAWY POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ PAŃSTWA,
B) OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM EKOLOGIA ROZUMIANA, JAKO OCHRONA CZŁOWIEKA, ZWIERZĄT, ROŚLIN I OCHRONA CAŁEGO
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO,
C) OCHRONA KRAJOBRAZU NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
D) KSZTAŁTOWANIE W SPOŁECZENSTWIE ŚWIADOMOSCI, ŻE JAKOŚĆ ŻYCIA ZALEŻY OD RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI
NATURALNYMI I ZACHOWANIEM RÓWNOWAGI MIĘDZY ŚRODOWISKIEM A ROZWOJEM CYWILIZACJI,
E) POWSZECHNA EDUKACJA EKOLOGICZNA,
F) POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA,
G) INTEGRACJA EUROPEJSKA ORAZ ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Inne43-100TYCHYTychyul. Budowlanych 59/21pkekolotychy@o2.pl32/ 32700042012-11-30Stowarzyszenie 442342TAK
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - KOŁO W TYCHACH

CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, TWORZENIA WARUNKÓW PRZESTRZEGANIA WOBEC NICH PRAW CZŁOWIEKA, PROWADZENIA ICH KU AKTYWNEMU UCZESTNICTWU
W ZYCIU SPOŁECZNYM,
DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ICH ZDROWIA ORAZ WSPIERANIE ICH RODZIN.

Inne43-100TYCHYTychyal. Niepodległości 90/osrodek@orew.tychy.pl32/ 22733002001-05-19Stowarzyszenie 13377TAK
POLSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE LEKARZYROZWIJANIE TĘŻYZNY FIZYCZNEJ W POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI LEKARSKIEJ POPRZEZ UPRAWIANIE NARCIARSTWA ALPEJSAKIEGO
I KLASYCZNEGO.
POPULARYZOWANIE, ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE UPRAWIANIA NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO I KLASYCZNEGO W ZAKRESIE
REKREACJI I TURYSTYKI.
PROPAGOWANIE ZDROWEGO I AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA.
INTEGRACJA I AKTYWIZACJA ŚRODOWISK ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ CELÓW.
Inne43-100TYCHYTychyul. Szpakowa 542016-04-27Stowarzyszenie 612013
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ TYCHY

1. CELEM STATUTOWYM PTTK JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, KULTURY, OŚWIATY I OCHRONY ŚRODOWISKA.
2. CELAMI STATUTOWYMI PTTK SĄ RÓWNIEŻ INNE DZIAŁANIA ZE SFERY ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:
1) KRZEWIENIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, SZCZEGÓLNIE W POSTACI
WĘDROWNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO, ORGANIZACJI RAJDÓW, ZŁAZÓW, ZLOTÓW, SPŁYWÓW, REJSÓW ORAZ KOLONII
I OBOZÓW;
2) PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU SWIADOMOŚCI NARODOWEJ,
OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, W TYM POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE Z TOWARZYSTWAMI I ORGANIZACJAMI SKUPIAJĄCYMI
I OPIEKUJĄCYMI SIĘ POLAKAMI ORAZ DZIEDZICTWEM KULTURY POLSKIEJ ZA GRANICA;
3) NAUKI, EDUKACJI, OSWIATY I WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY, SZCZEGÓLNIE POPRZEZ
KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH, UPOWSZECHNIANIA WIEDZY O PRZESZŁOSCI, WSPÓŁCZESNOŚCI I PERSPEKTYWACH
ROZWOJU POLSKI, SZERZENIA KULTURY TURYSTYKI I ZAPOZNANIA Z POZNAWCZYMI, WYPOCZYNKOWYMI I ZDROWOTNYMI
WALORAMI WĘDROWNICTWA;
4).EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT, OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO ORAZ TROSKI O RACJONALNE WYKORZYSTYWANIE
ZASOBÓW PRZYRODY;
5) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA, SZCZEGÓLNIE POPRZEZ OPIEKĘ NAD MIEJSCAMI
PAMIĘCI NARODOWEJ I ORGANIZACJE IMPREZ TURYSTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z POZNAWANIEM HISTORII ORĄŻA POLSKIEGO,
A TAKŻE POPIERANIE WSZELKICH FORM WYPOCZYNKU SŁUĄŻĄCEGO ROZWOJOWI SPRAWNOŚCI I KULTURY FIZYCZNEJ;
6) PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;
7) POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZICOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS
TYCH RODZIN I OSÓB;
8) DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ;
9) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH;
10)OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA;
11)DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;

19) turystyki i krajoznawstwa43-100TYCHYTychyal. Niepodległości 1985055600112011-09-07Stowarzyszenie 42259
POROZUMIENIE TYSKIEJ PRAWICY1.JEDNOCZENIE MIESZKAŃCÓW WOKÓŁ WARTOŚCI PRAWICOWYCH WYWODZĄCYCH SIĘ Z CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ ORAZ PRAWA
I ZASAD MORALNYCH MAJĄCYCH SWÓJ FUNDAMENT W WARTOŚCIACH CHRZESCIJAŃSKICH
2.PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ: KSZTAŁTOWANIA SAMORZĄDNOŚCI LOKALNEJ, WZMIACNIANIA DOBRYCH TRADYCJI MIASTA TYCHY
ORAZ PATROTYZMU LOKALNEGO I ROZWOJU KULTURY W ŻYCIU PUBLICZNYM
3.JEDNOCZENIE SPOŁECZEŃSTWA WOKÓŁ SPRAW ISTOTNYCH DLA MIASTA TYCHY I JEGO MIESZKAŃCÓW
4.PRZECIWSTAWIANIE SIE ZAKŁAMANIU I DEMORALIZACJI W ŻYCIU PUBLICZNYM
5.PODEJMOWANIE, A TAKŻE WSPIERANIE WSZELKICH POŻYTECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW INICJATYW I DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH
PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I POLITYCZNE, SAMORZĄD MIASTA ORAZ OSOBY PRYWATNE
6.INICJOWANIE I WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI WPŁYWĄJACYMI
SWOIMI DZIAŁANIAMI NA RZECZ WZROSTU POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
7.NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPOŁECZNOŚCIAMI INNYCH MIAST W KRAJU I ZA GRANICA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Stefana Grota-Roweckiego 44/3222004-01-08Stowarzyszenie 185645
SOROPTIMIST INTERNATIONAL - KLUB W TYCHACH1/ PRZESTRZEGANIE NORM MORALNYCH W STOSUNKACH SŁUŻBOWYCH, PRACY ZAWODOWEJ I INNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA;
2/ WALKA O PRAWA CZŁOWIEKA NALEŻNE WSZYSTKIM LUDZIOM, A W SZCZEGÓLNOŚCI WALKA O POPRAWĘ STATUSU KOBIET;
3/ NAWIĄZYWANIE PRZYJAŹNI I JEDNOŚCI MIĘDZY SOROPTYMISTKAMI CAŁEGO ŚWIATA;
4/ SZERZENIE DUCHA SŁUŻEBNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZROZUMIENIA MIĘDZY LUDŹMI;
5/ PRZYCZYNIANIE SIĘ DO MIEDZYNARODOWEGO POROZUMIENIA I PRZYJAŹNI.
Inne43-100TYCHYTychyul. ks. Feliksa Konecznego 35/562003-02-06Stowarzyszenie 150063
SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM IM. ŚW.KALIKSTA I"WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.
1. NIESIENIE POMOCY SPOŁECZNEJ OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I ICH RODZINOM ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH
RODZIN I OSÓB.
2. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA.
3. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA.
4. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH .
5. NAUKA, EDUKACJA I OŚWIATA, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA.
6. DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI.
7. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.
8. DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
Inne43-100TYCHYTychyul. Żorska 19hospicjum_tychy@tlen.pl5092468172001-08-31Stowarzyszenie 39927TAK
SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 30 W TYCHACHCELEM TOWARZYSTWA JEST WYZWALANIE I WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WZBOGACENIA MOŻLIWOŚCI EDUKACJI I WYCHOWANIA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.Inne43-100TYCHYTychyul. Edukacji 11 Azarzad@zssto.org32/ 21902402001-12-29Stowarzyszenie 76897TAK
STOW. NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 11 W TYCHACH "TREDECIMA"DZIAŁANIE NA RZECZ TWORZENIA JAK NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH FUNKCJONOWANIA GIMNAZJUM NR 11 W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OśWIATY I WYCHOWANIA.Inne43-100TYCHYTychyal. Niepodległości 10832/ 22727492001-08-01Stowarzyszenie 32329TAK
STOW. NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W TYCHACH "PIĄTKA-DZIECIOM"CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE POLEGAJĄCE NA STWORZENIU NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW DO WSPIERANIA WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU NA MIARĘ ICH MOŻLIWOSCI ORAZ INTEGRACJI SRODOWISKA SZKOLNEGO I LOKALNEGO POPRZEZ:
1. POMOC W ZDOBYWANIU WIEDZY I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH UMOZLIWIAJĄCYCH PEŁNIENIE W ŻYCIU DOROSŁYM RÓL
SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH
2. PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORGANIZACJE IMPREZ SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH
3. PROMOWANIE KULTURY, W SZCZEGÓLNOŚCI TWORZONEJ PRZEZ MŁODZIEŻ I DO NIEJ SKIEROWANEJ
4. ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OPARTEJ NA WSPÓŁPRACY Z INNYMI
5. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA W SZCZEGÓLNOŚCI PROWADZONA W MIEŚCIE TYCHY
6. ROZWIJANIE WŚRÓD MŁODZIEŻY POSTAW TOLERANCJI I SZACUNKU DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
8. UPOWSZECHNIENIE POSTAW PROEUROPEJSKICH WSRÓD MŁODZIEŻY
Inne43-100TYCHYTychyul. Stefana Czarnieckiego 22piatkadzieciom@onet.pl32/ 22737932001-05-16Stowarzyszenie 9415TAK
STOW. NA RZECZ POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA "DOGONIĆ ŻYCIE"
- ZAPOBIEGANIE NARKOMANII,
- POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM ORAZ OSOBOM Z ICH OTOCZENIA,
- INICJOWANIE I WSPIERANIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, ORGANIZOWANIE PROFILAKTYKI LECZNICZEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH ORAZ ŻYJACYCH Z HIV,
- PROFILAKTYKA PROBLEMOWA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Arkadowa 8/92003-06-10Stowarzyszenie 163822
STOW. NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU PSYCHICZNEGO... "EMO. CENTRUM TWÓRCZEGO ROZWOJU DZIECKA I RODZINY"CELEM STOWARZYSZENIA JEST OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, EDUKACJA, OSWIATA I WYCHOWANIE, REALIZOWANE
W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ WSPIERANIA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU PSYCHICZNEGO, EMOCJONALNEGO I FIZYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY.
Inne43-100TYCHYTychyul. Rodzeństwa Krzyżowskich 70/12004-10-29Stowarzyszenie 220662
STOW. OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZIN I PROFESJONALISTÓW "NADZIEJA"1. TWORZENIE WARUNKÓW DO UZYSKANIA PROFESJONALNEJ POMOCY W SYTUACJACH KRYZYSU PSYCHICZNEGO,
2. KSZTAŁTOWANIE PODSTAW ZMIERZAJĄCYCH DO INTEGRACJI OSÓB ZABURZONYCH PSYCHICZNIE ZE ŚRODOWISKIEM,
3. PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB DOTKNIĘTYCH ZABURZENIEM PSYCHICZNYM I ICH RODZIN,
4. PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Inne43-100TYCHYTychyul. Mikołowska 1222001-04-20Stowarzyszenie 8059
STOWARZYSZENIE ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOŚCI NIKE1. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJACA ROZWÓJ GOSPODARCZY W TYM ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI.
2. GROMADZENIE I ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI WSPOMAGAJACYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FIRM W TYM INFORMACJI
RYNKOWYCH I FINANSOWO EKONOMICZNYCH SŁUŻĄCYCH PROPAGOWANIU INICJATYW GOSPODARCZYCH A TAKZE WSPIERANIU
KULTURY, EDUKACJI, SPORTU I REKREACJI JAKO ELEMENT PROMUJĄCY.
Inne43-100TYCHYTychyul. Stoczniowców 70/232017-01-20Stowarzyszenie 659713
STOW. POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH I LOSOWYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY "OD SERCA"POMOC OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH I LOSOWYCH ORAZ POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, PROPAGOWANIE
I ROZWIJANIE POSTAW, INICJATYW I DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POMOC TYM POSZKODOWANYM, PROMOCJI ZDROWIA CO SPRZYJA ZWIĘKSZENIU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM, LECZENIU ORAZ WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I RZECZOWE OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE PODEJMUJĄ WYŻEJ WSKAZANE DZIAŁANIA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Husarii Polskiej 1 B5020692662008-10-07Stowarzyszenie 314897
STOW. PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH1. WSPIERANIE SZKOŁY W REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO
2. ZAPEWNIENIE RADZIE RODZICÓW PODMIOTOWOŚCI, SAMODZIELNOŚCI EKONOMICZNEJ ORAZ UŁATWIENIE POZYSKIWANIA
DODATKOWYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
3. INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKAMI ZWIAZANYMI Z OSOBĄ PRYMASA TYSIĄCLECIA
4. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
5. INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Inne43-100TYCHYTychyul. Feliksa Konecznego 17801691992009-01-14Stowarzyszenie 321327TAK
STOW. ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI POLSKI POŁUDNIOWEJ1. DĄŻENIE DO STAŁEGO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI SWOICH CZŁONKÓW,
2. TWORZENIE JEDNOLITYCH REGUŁ POSTĘPOWANIA ZARZĄDCÓW POPRZEZ USTALENIE, A NASTĘPNIE NADZÓR NAD
PRZESTRZEGANIEM STANDARDÓW I ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ,
3. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ZARZĄDCY JAKO PROFESJONALNEGO POWIERNIKA I MEDIATORA, WPŁYWANIE NA JAK NAJLEPSZĄ
SPOŁECZNĄ OPINIĘ O TYM ZAWODZIE,
4. ODGRYWANIE ROLI FORUM WYMIANY WZAJEMNYCH DOŚWIADCZEŃ I OPINII,
5. UCZESTNICTWO W PRACACH ORGANÓW STANOWIĄCYCH AKTY PRAWNE, MAJĄCE WPŁYW NA ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI,
6. OCHRONA INTERESÓW CAŁEJ GRUPY ZAWODOWEJ ORAZ WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI ZRZESZAJĄCYMI INNYCH
PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ NIERUCHOMOŚCIAMI.
Inne43-100TYCHYTychyul. Edukacji 30/302004-04-20Stowarzyszenie 203974
STOWARZYSZENIE "ON/OFF"CELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W REGIONIE ŚLASKIM, PROMOWANIE, INICJOWANIE I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW REGIONU ORAZ ZWIĘKSZANIE UDZIAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROZWIĄZYWANU PROBLEMÓW LOKALNYCH.
DLA REALIZACJI TEGO CELU STOWARZYSZENIE ORGANIZUJE I PROWADZI DZIAŁANIA POMOCOWE, EDUKACYJNE, OŚWIATOWE ORAZ WSZELKĄ AKTYWNOŚĆ W DZIEDZINIE KULTURY, SŁUŻĄCE KSZTAŁTOWANIU AKTYWNYCH POSTAW OBYWATELI WOBEC PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH, DOTYCZĄCYCH POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA ORAZ ZWIĄZANYCH Z WYPEŁNIANIEM OBOWIĄZKÓW I HONOROWANIEM PRAW OBYWATELSKICH. W SZCZEGÓLNOŚCI STOWARZYSZENIE REALIZUJE CELE STATUTOWE POPRZEZ ORGANIZACJE WYDARZEŃ
I LIKWIDACJE BARIER W DOSTĘPIE DO DÓBR KULTURY.
Inne43-100TYCHYTychyul. Gabrieli Zapolskiej 5/232005-10-19Stowarzyszenie 243088
STOWARZYSZENIE "SPORTOWE TYCHY"1. DBAŁOŚĆ O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH UKIERUNKOWANY NA KSZTAŁTOWANIE
PRAWIDŁOWYCH POSTAW MORALNO-ETYCZNYCH;
2. OCHRONA PRAW KAŻDEGO CZŁOWIEKA DO OBRONY WŁASNEGO ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA,
3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ ORAZ KULTURALNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY,
4. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ RODZIN I OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIE W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, A TAKZE
WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB,
5. ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIA SPORTEM,
6. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I DYSKRYMINACJI POPRZEZ SPORT,
7. PROMOWANIE PROPAGOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH,
8. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH,
9. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ.
Inne43-100TYCHYTychyul. Arkadowa 8B/102011-06-10Stowarzyszenie 388720
STOWARZYSZENIE "SZARAK POLSKI"CELEM STOWARZYSZENIE JEST EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
A W SZCZEGÓLNOSCI:
- OCHRONA ZWIERZĄT I ROŚLIN WYSTĘPUJACYCH NA DANYM TERENIE
- OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
- ZAPOBIEGANIE DEWASTACJI LASÓW
- RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY NA DANYM TERENIE
- ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW ORAZ DZIAŁAŃ NA RZECZ SZERZENIA EKOLOGII
Inne43-100TYCHYTychyul. Metalowa 32009-08-27Stowarzyszenie 335511TAK
STOWARZYSZENIE "TRZEŹWOŚĆ ŻYCIA"1. PROWADZENIE NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROZUMIENIU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ OSÓB
Z ICH OTOCZENIA,
2. PROFILAKTYKA, WYCHOWAWCZE KSZTAŁTOWANIA W SENSIE SPOŁECZNYM I INDYWIDUALNYM POZYTYWNYCH POSTAW MORALNYCH
BEZ WZGLĘDU NA ORIENTACJE POLITYCZNĄ I RELIGIJNĄ,
3. ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNYCH USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM, KTÓRYCH CELEM JEST NABYCIE,
PRZYWRÓCENIE LUB WZMOCNIENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH, SAMODZIELNOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB LUB
RODZIN ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, OTOCZENIA TYCH OSÓB LUB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ,
W KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ,
4. POMOC I WSPARCIE OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ.
Inne43-100TYCHYTychyul. Zofii Nałkowskiej 19stz@poczta.onet.pl32/ 72052422001-11-29Stowarzyszenie 65590TAK
STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPORTOWO "ABSENS CARENS"CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I SPORTOWEJ ZWŁASZCZA W ZAKRESIE INICJOWANIA, WSPIERANIA I POMOCY W PRZEDSIEWZIĘCIACH EDUKACYJNO-SPORTOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTOWEJ, A TAKŻE PROMOCJI ZASADY FAIR PLAY.
Inne43-100TYCHYTychyul. Stefana Grota-Roweckiego 69/92013-12-05Stowarzyszenie 489364
STOWARZYSZENIE AKWARYSTYCZNO-TERRARYSTYCZNE "PIRANIA-1959" W TYCHACHCELEM I ZADANIEM STOWARZYSZENIA JEST KRZEWIENIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ PRZYRODNICZYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAMIŁOWANIA DO AKWARYSTYKI I TERRASTYKI,
UCZULENIE CZŁONKÓW I SPOŁECZEŃSTWA NA POTRZEBE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA PIĘKNO I ESTETYKĘ NATURY
A TAKŻE WSPÓŁPRACĘ ZE STOWARZYSZENIAMI POLSKIMI I ZAGRANICZNYMI W ZAKRESIE AKWA-TERRASTYKI, HYDROBIOLOGI, EKOLOGII
I OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
Inne43-100TYCHYTychyul. gen. Józefa Bema 16/352001-11-19Stowarzyszenie 63005
STOWARZYSZENIE AMATORSKA SIEĆ KOMPUTEROWA OSIEDLEB1. EDUKACJA INFORMATYCZNA SWOICH CZŁONKÓW,
2. DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU INTERNETU W POLSCE,
3. OSTRZEGANIE I ZABEZPIECZANIE SWOICH CZŁONKÓW PRZED ZAGROŻENIAMI ZWIĄZANYMI Z UŻYTKOWANIEM SIECI,
4. WZBOGACENIE ZASOBÓW SIECI INTERNET,
5. TROSKA O MIENIE STOWARZYSZENIA I JEGO CZŁONKÓW,W SZCZEGÓLNOŚCI TO,KTÓRE JEST NIEZBĘDNE DO NALEŻYTEGO
DOSTARCZANIA INTERNETU,
6. KONSEKWENTNA REALIZACJA NIEKOMERCYJNEJ (NIEZALEŻNEJ OD PODMIOTÓW WYŁĄCZNIE NASTAWIONYCH NA ZYSK) STRATEGII
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SIECIOWEJ,
7. UMOŻLIWIENIE SZEROKIEJ WSPÓŁPRACY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WE WSZELKICH DZIEDZINACH,
8. OTACZANIE OPIEKĄ OSÓB,KTÓRE ZOSTAŁY POZBAWIONE DOSTĘPU DO INTERNETU ŚWIADCZONEGO PRZEZ INNE OD
STOWARZYSZENIA PODMIOTY WSKUTEK NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ TE PODMIOTY CIĄŻĄCEGO NA NICH
ZABOWIĄZANIA UMOWNEGO.
Inne43-100TYCHYTychyul. Bukowa 11/42003-02-04Stowarzyszenie 150122
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE MŁODYCH TWÓRCÓW "JA CHCĘ"A. CELEM STOWARZYSZENIA JEST ROZWÓJ TWÓRCZEGO POTENCJAŁU W MŁODYCH OSOBACH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI:
B. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO POPRZEZ INICJOWANIE, WSPIERANIE I PROMOWANIE
PRZEDSIEWZIĘC ARTYSTYCZNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TWÓRCZOŚCI ARTYSTÓW
POLSKICH.
C. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO POPRZEZ UDZIELANIE POMOCY W ROZWOJU KARIERY
UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE DZIECI I MŁODZIEŻY, A TAKŻE DOROSŁYCH ARTYSTÓW.
D. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO POPRZEZ INICJOWANIE, WSPIERANIE I PROMOWANIE
DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNEJ SZCZEGÓLNIE DZIECI I MŁODZIEŻY.
Inne43-100TYCHYTychyul. Grzegorza Fitelberga 9/222016-11-14Stowarzyszenie 645860
STOWARZYSZENIE DZIECI Z WADĄ SŁUCHU "CHCĘ SŁYSZEĆ"DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I ROZWOJU DZIECI Z WADĄ SŁUCHU W TYM WSZECHSTRONNEJ POMOCY WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH ŻYCIA W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE TERAPII, REHABILITACJI, WYCHOWANIA, EDUKACJI.Inne43-100TYCHYTychyul. Astrów 332012-09-14Stowarzyszenie 432575
STOWARZYSZENIE FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW I MENADŻERÓW
- INTEGRACJA PRZEDSIĘBIORCÓW I MENADŻERÓW Z TERENU TYCHÓW
- TWORZENIE PLATFORM WSPÓŁDZIAŁANIA TYSKICH FIRM WOBEC INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WŁADZ MIASTA
- ORGANIZACJA I OBSŁUGA CENTRUM INFORMACYJNEGO SŁUŻĄCEGO CZŁONKOM STOWARZYSZENIA
- UDZIAŁ W TWORZENIU I OPINIOWANIU DECYZJI GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH ZARZĄDU MIASTA I RADY MIASTA
- PROMOCJA TYSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- TWORZENIE FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW
- OPRACOWANIE I WDROŻENIE KODEKSU ETYKI PRZEDSIĘBIORCY I MENADŻERA.
Inne43-100TYCHYTychyal. Marszałka Piłsudskiego 12/2001-03-21Stowarzyszenie 2933
STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE "ORZEŁ" IM.MJR WŁADYSŁAWA RAGINISA
- OPIEKA NAD ZABYTKAMI ARCHITEKTURY POSIADAJĄCYMI WARTOŚĆ HISTORYCZNĄ, ARTYSTYCZNĄ LUB NAUKOWĄ; INICJOWANIE
DZIAŁAŃ RESTAURATORSKICH MAJĄCYCH NA CELU WYEKSPONOWANIE WARTOŚCI ARTYSTYCZNYCH ZABYTKÓW, W TYM
UZUPEŁNIENIE LUB ODTWORZENIE ICH CZEŚCI;
- INICJOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZABEZPIECZENIE I UTRWALENIE ZABYTKÓW, ZAHAMOWANIE PROCESÓW ICH DESTRUKCJI
ORAZ DOKUMENTOWANIE TYCH DZIAŁAŃ;
- POPULARYZACJA, UCZESTNICTWO, ROZWÓJ I ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROPAGOWANIA HISTORII I TRADYCJI
NARODOWYCH WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIA POLSKOŚCI
ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;
- PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJACYCH NA CELU ROZPOZNANIE HISTORII I FUNKCJI ZABYTKÓW, USTALENIE ZASTOSOWANYCH
TECHNOLOGII, OKREŚLENIE STANU ZABYTKÓW ORAZ OPRACOWANIE PROCESU PRAC KONSERWATORSKICH;
- REPREZENTOWANIE ŚRODOWISK MIŁOŚNIKÓW I TRADYCJI FORMACJI WOJSKOWYCH NA SYMPOZJACH I KONFERENCJACH W POLSCE
I ZA GRANICĄ;
- PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAKRESU HISTORII POLSKI;
- PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ I EDYTORSKIEJ ZMIERZAJĄCEJ DO POGŁĘBIENIA WIEDZY HISTORYCZNEJ;
- CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU NAUKOWYM DOTYCZĄCYM PROPAGOWANIA WIEDZY O HISTORII POLSKI;
- UPOWSZECHNIANIA WIEDZY HISTORYCZNEJ I UMIEJETNOŚCI W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI
Inne43-100TYCHYTychyul. Dojazdowa 832/ 21650612014-01-24Stowarzyszenie 493856
STOWARZYSZENIE KIBICÓW GKS TYCHY "TYSKI FAN"1. WSPIERANIE DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH KLUBU GKS TYCHY,
2. DZIAŁANIE MAJĄCE NA CELU UATRAKCYJNIENIE ZAWODÓW SPORTOWYCH,
3. PROMOCJA GKS TYCHY,
4. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POZYSKIWANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA,
5. ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW, POSTAW I DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH WCIELANIU W ŻYCIE IDEI CZYNNEGO KIBICOWANIA
I WSPIERANIA GKS TYCHY,
6. WYTWARZANIE ATMOSFERY SZACUNKU I ZAUFANIA DO KIBICÓW I KLUBU GKS TYCHY ORAZ ICH UPOWSZECHNIANIE,
7. RZECZNICTWO INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZED ORGANAMI WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ
INNYMI PODMIOTAMI ŻYCIA PUBLICZNEGO,
8. SKUPIENIE KIBICÓW DLA UTRZYMANIA I STAŁEGO POGŁEBIANIA WIEZI KOLEŻENSKICH, I RÓŻNORODNE ŚWIADCZENIA W RAMACH
POMOCY KOLEŻENSKIEJ.
Inne43-100TYCHYTychyul. Gen. de Gaulle`a 22011-06-16Stowarzyszenie 389274
STOWARZYSZENIE KOBIET PN."KOBIETY OBUDŹMY SIĘ"CELEM STOWARZYSZENIA KOS JEST UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIET, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET
I MEŻCZYZN POMOC SPOŁECZNA, CHARYTATYWNA, CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZA, ZWŁASZCZA RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.
Inne43-100TYCHYTychyal. Niepodległości 214/452005-04-06Stowarzyszenie 231918
STOWARZYSZENIE KSZTAŁCENIA TALENTÓW W LIKWIDACJICELEM STOWARZYSZENIA JEST WZECHSTRONNE WYCHOWANIE, ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ I UMIEJęTNOŚCI UCZNIÓW, A TAKŻE SZEROKO POJĘTA POMOC EDUKACYJNA SKIEROWANA DO RODZICÓW I NAUCZYCIELI, MAJĄCA NA CELU WDROŻENIE SKUTECZNYCH METOD NAUCZANIA I WYCHOWANIAInne43-100TYCHYTychyul. Dębowa 3/792009-12-21Stowarzyszenie 341930
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW INTERNETU "TEXAS.NET"EDUKACJA INFORMATYCZNA.
DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU INTERNETU W POLSCE.
OSTRZEGANIE I ZABEZPIECZANIE PRZED ZAGROŻENIAMI ZWIĄZANYMI Z UŻYTKOWANIEM SIECI INTERNET.
WZBOGADANIE ZASOBÓW SIECI INTERNET.
Inne43-100TYCHYTychyal. Marszałka Piłsudskiego 36/2042001-08-28Stowarzyszenie 38917
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "BLIŻEJ NAS"WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI O.U.N. W TYCHACH,
- DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I OPIEKUŃCZA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
- PROPAGOWANIE I POSZERZANIE WIEDZY Z ZAKRESU METOD PRACY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.
Inne43-100TYCHYTychyul. Biblioteczna 172001-10-05Stowarzyszenie 50510TAK
STOWARZYSZENIE NA RZECZ LUDZI W PODESZŁYM WIEKU "DAR SERCA"A) DZIAŁANIE NA RZECZ LUDZI STARYCH I ICH RODZIN ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH
B) ZAPOBIEGANIE IZOLACJI SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJONALIZACJI LUDZI STARYCH
C) UPOWSZECHNIANIE IDEI AKTYWNEJ STAROŚCI
D) POPULARYZACJA WIEDZY O CHOROBIE ALZHEIMERA
E) POLEPSZANIE BYTU I SYTUACJI LUDZI STARYCH
F) WSPIERANIE OSÓB I ORGANIZACJI PODEJMUJĄCYCH TAKIE DZIAŁANIA
G) WYMIANA DOŚWIADCZEN ORAZ KSZTAŁCENIE OSÓB OPIEKUJĄCYCH SIĘ CHORYMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
H) ZAPOBIEGANIE IZOLACJI SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJONALIZACJI OSÓB PSYCHICZNIE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Inne43-100TYCHYTychyul. Stefana Batorego 572004-05-24Stowarzyszenie 207821TAK
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH " W STRONĘ SŁOŃCA"CELAMI STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE W ZAKRESIE:
A) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
B) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA;
C) WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ;
D) POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH
RODZIN I OSÓB;
E) PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;
F) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM, MAJĄCYCH W RODZINIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE;
G) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
H) PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;
I) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Inne43-100TYCHYTychyul. Edukacji 21biuro@wstroneslonca.info32/ 21800502007-01-17Stowarzyszenie 271451TAK
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO "FABER"CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPÓŁTWORZENIE RZECZYWISTOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ INICJOWANIE I WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, EDUKACJI, TURYSTYKI, SPORTU, POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA ORAZ SAMOROZWOJU, A PRZEDE WSZYSTKIM ANGAZOWANIE MIESZKANCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO DO DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.Inne43-100TYCHYTychyul. Nowokościelna 312013-01-10Stowarzyszenie 446891
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA TYCHY "INICJATYWA TYSKA"CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPIERANIE I KREOWANIE LOKALNYCH INICJATYW GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH, SŁUŻĄCYCH AKTYWIZACJI I INTEGRACJI TYSKIEJ SPOŁECZNOŚCI ORAZ PODNOSZENIU POZIOMU ŻYCIA JEJ MIESZKANCÓW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM:
1/ AKTYWIZACJI ŚRODOWISK LOKALNYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ,
2/ BUDOWANIA SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO,
3/ WSPIERANIA IDEI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ,
4/ INTEGRACJI LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI,
5/ ANIMOWANIA DZIAŁAŃ WSPÓLNOT LOKALNYCH,
6/ PODNOSZENIA POZIOMU WIEDZY I UMIEJETNOŚCI PRAKTYCZNYCH WOLONTARIUSZY,
7/ STWORZENIA PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH,
8/ UTWORZENIA LOKALNYCH GRUP SAMOPOMOCY,
9/ DZIAŁAŃ NA RZECZ UMOŻLIWIENIA RÓWNEGO STARTU W ŻYCIU DOROSŁYM DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ
JAKOŚCI EDUKACJI OD POZIOMU PRZEDSZKOLA PO ETAP SZKÓŁ ŚREDNICH,
10/DZIAŁAŃ NA RZECZ UMOŻLIWIENIA JEDNOSTKOM GORZEJ PRZYSTOSOWANYM W GOSPODARCE RYNKOWEJ UCZESTNICTWA W ŻYCIU
SPOŁECZNYM ORAZ ZAPEWNIENIA GODZIWYCH WARUNKÓW ŻYCIA I ROZWOJU.
Inne43-100TYCHYTychypl. Świętej Anny 46014046792006-07-17Stowarzyszenie 260409
STOWARZYSZENIE OGNISK ARTYSTYCZNYCH W TYCHACH1.ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE W POWIATACH I GMINACH PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO.
2.ORGANIZOWANIE KONCERTÓW, FESTIWALI, POPISÓW, AUDYCJI, PRZEGLĄDÓW, WARSZTATÓW, WYSTAW, KONKURSÓW, PRELEKCJI
ORAZ IMPREZ O PODOBNYM CHARAKTERZE.
3.ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH, INSTRUMENTALNYCH, TANECZNYCH, TEATRALNYCH ITP.
4.OPRACOWYWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW UMUZYKALNIANIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.
Inne43-100TYCHYTychyal. Niepodległości 532006-03-08Stowarzyszenie 252095
STOWARZYSZENIE OGRODOWE "NAD POTOKIEM"CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE OGRODU STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO "NAD POTOKIEM" W TYCHACH,
A W SZCZEGÓLNOŚCI:
1/ ZASPOKAJANIE WYPOCZYNKOWYCH I REKREACYJNYCH POTRZEB SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ UMOŻLIWIANIE PROWADZENIA UPRAW
OGRODNICZYCH;
2/ POPRAWA WARUNKÓW SOCJALNYCH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;
3/ POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNIEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE ICH SZANS;
4/ INTEGRACJA WIELOPOKOLENIOWEJ RODZINY, WYCHOWANIE DZIECI W ZDROWYCH WARUNKACH ORAZ ZACHOWANIE AKTYWNOŚCI
I ZDROWIA EMERYTÓW I RENCISTÓW;
5/ INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
6/ PRZYWRACANIE SPOŁECZNOŚCI I PRZYRODZIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH;
7/ OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY;
8/ ODDZIAŁYWANIE NA POPRAWĘ WARUNKÓW EKOLOGICZNYCH W GMINACH;
9/ KSZTAŁTOWANIE ZDROWEGO OTOCZENIA CZŁOWIEKA;
10/TWORZENIE WARUNKÓW DO UDOSTEPNIANIA TERENÓW ZIELONYCH DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;
11/UDZIELANIE INSTRUKTAŻU PRZY WZNOSZENIU ALTANEK - ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA BUDOWLANEGO (DZ.U. NR 89, PÓZN. 414
Z 1994 R. Z PÓZN.ZM.) ORAZ DOPILNOWANIE, ABY WZNOSZONE ALTANY BĄDŹ INNE OBIEKTY GOSPODARCZE NIEWYMAGAJĄCE
POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE PRZEKRACZAŁY 35 METRÓW KWADRATOWYCH POWIERZCHNI I 5 M WYSOKOŚCI ORAZ PRZY
DACHACH PŁASKICH 4 M.
Inne43-100TYCHYTychyul. Starokościelna N/Nrod.nadpotokiem@onet.eu6081814072014-09-24Stowarzyszenie 524515
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "ART" w Tychach1.CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNA W SFERZE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 2.DZIAŁALNOŚĆ JEST PROWADZONA NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA I JEST WYŁĄCZNĄ STATUTOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIAInne43-100TychyPL. WOLNOŚCI 32017-04-26Stowarzyszenie 675450
STOWARZYSZENIE OSÓB CHORUJĄCYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI "SMAK ŻYCIA"CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ INWALIDÓW ORAZ OCHRONY
I PROMOCJI ZDROWIA, ZWŁASZCZA NA RZECZ OSÓB CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIEŚNI, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ
Inne43-100TYCHYTychyul. Alfonsa Zgrzebnioka 8/242010-10-28Stowarzyszenie 369132
STOWARZYSZENIE OTWARTYCH LUDZI "SOL"1. ORGANIZOWANIE I ROZWIJANIE RÓŻNYCH FORM POMOCY OSOBOM NIE POSIADAJĄCYM SAMODZIELNOŚCI,
TJ. SAMOWYSTARCZALNOŚCI FIZYCZNEJ, PSYCHICZNEJ CZY MATERIALNEJ, NIEZBĘDNEJ DO GODNEGO ŻYCIA.
2. TWORZENIE ŚRODKÓW DO ROZWOJU W SPOŁECZEŃSTWIE DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH, POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
ZDROWIE FIZYCZNE, PSYCHICZNE I MORALNE RODZIN I LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI.
3. UPOWSZECHNIANIE WARTOŚCI TAKICH, JAK: ŻYCZLIWOSC, WZAJEMNY SZACUNEK I GOTOWOŚĆ DO POMOCY INNYM.
4. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O CZYNNOŚCIACH I UWARUNKOWANIACH ZDROWOTNOŚCI
SPOŁECZEŃSTWA W ODNIESIENIU DO OSÓB NIE MAJĄCYCH RÓWNYCH SZANS W ZAPEWNIENIU SOBIE NORMALNEJ EGZYSTENCJI.
5. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, INTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA TYCH OSÓB ORAZ
CZŁONKÓW ICH RODZIN.
7. TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH TWÓRCZOŚCI, AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ, SPOŁECZNEJ, OBYWATELSKIEJ I ZAWODOWEJ
POLAKÓW.
8. NIESIENIE POMOCY SOCJALNEJ, TERAPEUTYCZNEJ, REHABILITACYJNEJ, MATERIALNEJ OSOBOM UBOGIM, BEZDOMNYM,
NIEPEŁNOSPRAWNYM, CHORYM, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECIOM I MŁODZIEZY.
9. OCHRONA DÓBR ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.
Inne43-100TYCHYTychyul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1sol.tychy@op.pl6026228512004-02-12Stowarzyszenie 192921
STOWARZYSZENIE POLSKO-AMERYKAŃSKIE IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TYCHACH1. POPULARYZOWANIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ SZEROKO POJMOWANEJ KULTURY AMERYKAŃSKIEJ (LITERATURY,
MUZYKI, FILMU, TEATRU, ITP.),
2. POPULARYZOWANIE ZWYCZAJÓW I TRADYCJI USA, A TAKŻE JEGO HISTORII I GEOGRAFII,
3. ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI WARTOŚCIOWEGO I KULTURALNEGO SPOSOBU SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU,
4. WSPÓŁPRACA I WZAJEMNA POMOC CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Przemysłowa 472002-07-24Stowarzyszenie 124496
STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA SERCE I CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA "KLUB SERCE"CELEM STOWARZYSZENIA "KLUBU SERCE" JEST OCHRONA PRAW, GODNOŚCI I INTERESÓW OSÓB CHORYCH NA SERCE POPRZEZ UDZIELANIE POMOCY W ORGANIZOWANIU:
- POMOCY LEKARSKIEJ SPECJALISTYCZNEJ, INSTRUKCJA JAK ŻYĆ Z CHOROBĄ SERCA,
- NAUCZANIA I SPOTKANIA Z LEKARZAMI I DIETETYKAMI,
- WYPOCZYNKU I REHABILITACJI LECZNICZEJ,
- WYSTĘPOWANIE W INTERESIE CHORYCH DO WŁADZ I ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ INSTYTUCJI SPOŁECZNYCH W CELU
POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM,
- WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I STOWARZYSZENIAMI, OŚRODKAMI POMOCY, LECZENIA W KRAJU I ZA GRANICĄ,
- ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ I PRASOWEJ.
Inne43-100TYCHYTychyal. Niepodległości 1882002-03-28Stowarzyszenie 103759
STOWARZYSZENIE PROMOCJI SPORTU EURO-MED WRESTLING TEAM W LIKWIDACJI1/ PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE POZALEKCYJNEGO ŻYCIA SPORTOWEGO UCZNIÓW W OPARCIU O MOŻLIWOŚCI OBIEKTOWE
I SPRZĘTOWE ORAZ O POMOC ORGANIZACYJNĄ I MATERIALNĄ RODZICÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA,
2/ ANGAŻOWANIE WSZYSTKICH UCZNIÓW DO RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, GIER I ZABAW DOSTOSOWANYCH
DO WIEKU, STOPNIA SPRAWNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH,
3/ UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
I POZA NIM,
4/ ORGANIZOWANIE ZAJEĆ SPOPRTOWYCH DLA UCZNIÓW W CELU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU ICH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
I UMYSŁOWEJ,
5/ ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJI ZDROWOTNYCH,
6/ REALIZOWANIE CELÓW SPORTOWYCH ZAŁOŻONYCH NA DANY ROK PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA (ZAWODY, OBOZY,
ZGRUPOWANIA),
7/ ORGANIZOWANIE ZAJĘC SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW ORAZ STWARZANIE WARUNKÓW DLA ZAPEWNIENIA ROZWOJU I UZDOLNIEŃ
Z UKIERUNKOWANIEM NA DYSCYPLINĘ OLIMPIJSKĄ - ZAPASY,
8/ ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH.
Inne43-100TYCHYTychyul. Alfonsa Zgrzebnioka 222011-12-29Stowarzyszenie 406751
STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW "RAZEM"CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, POMOC SPOŁECZNA( W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ)DZIAŁALNOSC NA RECZ RODZINY, MACIERZYNSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA. PONADTO CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA , PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZAT ORAZ
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO ORAZ KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
Inne43-100TYCHYTychyul. Harcerska 602015-02-02Stowarzyszenie 539008
STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ WSPÓLNACELE STOWARZYSZENIA OBEJMUJĄ ZADANIA DOTYCZĄCE POLEPSZENIA PRZESTRZENI WSPÓLNEJ A W REZULTACIE JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA, WYKONYWANE W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH:
1.NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANA.
2.KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
3.DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
4.WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.
5.WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.
6.TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.
7.DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
8.DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI.
9.DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI.
10.PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOSCI
NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.
11.PROMOCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ.
12.EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO.
Inne43-100TYCHYTychyul. Arkadowa 7/6przestrzenwspolna.rafalb@o2.pl2015-08-26Stowarzyszenie 572042
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY "PRO EUROPA"CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ I EDUKACYJNEJ, NAUKOWO-TECHNICZNEJ, W OBSZARZE KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ŚRODOWISKA, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ, SŁUŻĄCEJ WSZECHSTRONNEMU WSPIERANIU UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ORAZ PRZYCZYNIAJĄCEJ SIĘ DO
WZMACNIANIA POTENCJAŁU KADRY I WZROSTU ZASOBÓW SZKÓŁ W TYCHACH I REGIONIE.
TE DZIAŁANIA MAJĄ SŁUŻYĆ NABYWANIU UMIEJĘTNOŚCI, KSZTAŁTOWANIU AKTYWNYCH I PATRIOTYCZNYCH POSTAW MŁODYCH LUDZI, ZWIĘKSZANIU ICH SZANS NA ROZWÓJ INDYWIDUALNY I POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA.
MAJĄ TAKŻE KSZTAŁTOWAĆ POZYTYWNY WIZERUNEK SZKOŁY W OPARCIU O JEJ TRADYCJE ORAZ DOKONANIE I POSTAWĘ UCZNIÓW
I ABSOLWENTÓW.
Inne43-100TYCHYTychyul. Edukacji 11tychy.proeuropa@gmail.com6621831202009-06-15Stowarzyszenie 331449TAK
STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY W TYCHYCH1.UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ PSZCZELARSTWA ORAZ SZERZENIE NOWOCZESNEJ WIEDZY PSZCZELARSKIEJ POPRZEZ
ORGANIZOWANIE SZKOLENIA, WYMIANY DOŚWIADCZEŃ NA ORGANIZOWANYCH ZEBRANIACH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Z UDZIAŁEM GOŚCI ZAPROSZONYCH JAK RÓWNIEŻ WSZELKIE INNE FORMY POPULARYZACJI ZWIĄZANE Z ROZWOJEM
PSZCZELARSTWA W KRAJU,
2.WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH CZŁONKÓW NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY ORAZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO,
3.OTACZANIE OPIEKĄ POCZĄTKUJĄCYCH PSZCZELARZY ORAZ UDZIELAĆ WSZECHSTRONNEJ POMOCY PSZCZELARZOM W PODESZŁYM
WIEKU W ZAKRESIE HODOWLI PSZCZÓŁ.
Inne43-100TYCHYTychypl. Wolności 332/ 21768112006-08-09Stowarzyszenie 261584
STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ "73 PUŁK PIECHOTY"CELEM STOWARZYSZENIA JEST REALIZOWNAIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:
A) PROMOCJI HISTORII WOJSKA POLSKIEGO I RZECZYPOSPOLITEJ ARTYSTYCZNYCH, WYSTAWIENNICZYCH,WYDAWNICZYCH
I PUBLICZNYCH ORAZ TEATRALNYCH I FILMOWYCH,
C) PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE NAUKOWYM, EDUKACYJNYM I POPULARYZATORSKICH ZWIĄZANYCH Z TRADYCJĄ WOJSKA
POLSKIEGO ORAZ OBYCZAJAMI, KULTURA I SZTUKA RZECZYPOSPOLIEJ 1918-1939,
D) GROMADZENIA I ODTWARZANIA POSTACI HISTORYCZNYCH I PRZEDMIOTÓW DOTYCZĄCYCH HISTORYCZNEJ BARWY I BRONI WOJSKA
POLSKIEGO 1918-1939,
E) KOLEKCJONOWANIA PRZEDMIOTÓW ARCHIWALNYCH: FILMÓW, FOTOGRAFII, DOKUMENTÓW ZWIĄZNYCH Z HISTORIĄ WOJSKA
POLSKIEGO I RZECZYPOSPOLITEJ 1918-1939,
F) DZIAŁANIA NA RZECZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI WOJSKA POLSKIEGO I RZECZYPOSPOLITEJ 1918-1939,
G) UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
Inne43-100TYCHYTychyul. Brzozowa 242016-11-24Stowarzyszenie 648066
STOWARZYSZENIE ROZWOJU MYŚLI FILOZOFICZNEJ "EUDAIMONIA"1. URZECZYWISTNIANIE POSTULATU, BY FILOZOFIA STANOWIŁA DZIEDZINĘ LUDZKIEJ AKTYWNOŚCI, KTÓRA DAJE MOŻLIWOŚĆ PEŁNEJ
SAMOREALIZACJI I ZRZESZANIE W TYM CELU OSÓB ZAINTERESOWANYCH SZERZENIEM MYŚLI FILOZOFICZNEJ
2. ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE FILOZOFII POPRZEZ INSPIROWANIE, ZACHĘCANIE I WDRAŻANIE SWOICH CZŁONKÓW DO PRACY
NAUKOWEJ ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I OŚWIATOWEJ NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI
3. WSPIERANIE I WZMACNIANIE NIEZALEŻNOŚCI INTELEKTUALNEJ I ŚWIATOPOGLĄDOWEJ ORAZ PROMOWANIE POSTAW
SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI OTWARTEGO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, A ZWŁASZCZA PRZECIWDZIAŁANIE WSZELKIM
DYSKRYMINACJOM
4. WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI OŚRODKAMI FILOZOFICZNYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
O PODOBNYCH CELACH
5. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, POPULARYZATORSKIEJ
6. ROZWIJANIE I UWRAŻLIWIANIE NA ROZWÓJ I KSZTAŁTOWANIE POSTAW ETYCZNYCH. W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁANIA NA RZECZ
ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ, PRZEZ UWRAŻLIWIANIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA KWESTIE ETYCZNE
7. OCHRONA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
8. DZIAŁANIA EDUKACYJNE Z ZAKRESU ROZWIĄZYWANIA WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW CYWILIZACYJNYCH- EDUKACJA EKOLOGICZNA
ORAZ ZWIĄZANA Z KWESTIAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Inne43-100TYCHYTychyul. Romana Dmowskiego 102/332008-01-30Stowarzyszenie 297709
STOWARZYSZENIE ŚLĄSKIE ZAKŁADY SZTUKIA. ORGANIZOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ O CHARAKTERZE KULTURALNO-ARTYSTYCZNYM
B. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ, KULTURALNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ
C. ZRZESZANIE OSÓB ZAINTERESOWANYCH POWSTAWANIEM, PREZENTOWANIEM I PROMOCJĄ NOWYCH IDEI ORAZ FORM KREACJI
I EKSPRESJI ARTYSTYCZNEJ A TAKŻE KULTURALNEJ
D. KREOWANIE NA TERENIE GÓRNEGO ŚLĄSKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI W TYCHACH ŚRODOWISKA ARTYSTYCZNEGO ORAZ STWORZENIE
AKTYWNEGO OŚRODKA TWÓRCZEGO
- STANOWIĄCEGO MIEJSCE POWSTANIA, EKSPONOWANIA I KONFRONTACJI NOWATORSKICH DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH TWÓRCÓW
Z KRAJU I Z ZAGRANICY.
- OTWARTEGO NA RÓŻNORODNE POSTAWY TWÓRCZE
- PREZENTUJĄCEGO DOKONANIA AWANGARDY, KLASYKI I KLASYKI AWANGARDY SZTUKI POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ
- DOKUMENTUJĄCEGO AKTUALNE DZIAŁANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
- WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z INNYMI ŚRODOWISKAMI ARTYSTYCZNYMI W KRAJU I ZAGRANICĄ
- PROMUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNĄ
- KSZTAŁTUJĄCEGO WSPÓŁCZESNE ŻYCIE ARTYSTYCZNE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ALE I KRAJOWEJ
E. WSPIERANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W REALIZACJI ZAMIERZEN ARTYSTYCZNYCH
Inne43-100TYCHYTychyul. Baziowa 262007-11-15Stowarzyszenie 292472
STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE "CHÓR CANTATE DEO"CELEM STOWARZYSZENIA JEST UPOWSZECHNIANIE MUZYKI CHÓRALNEJ DAWNEJ, SAKRALNEJ I WSPÓŁCZESNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MUZYKI POLSKIEJInne43-100TYCHYTychyul. Bzów 152011-08-31Stowarzyszenie 394668
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY W TYCHACHCELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
1. UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE TWÓRCZOŚCI DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I SENIORÓW W DZIEDZINIE ARTYSTYCZNEJ
I KULTURALNEJ ( SZCZEGÓLNIE ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ)
2. PODNOSZENIE POZIOMU ARTYSTYCZNEGO I DOSKONALENIA TWÓRCZEGO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ORAZ WYMIANY
DOŚWIADCZEN MIĘDZY NIMI
3. UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ TWÓRCZOŚCI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
4. WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH I CZŁONKÓW STK NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY, DÓBR I ZABYTKÓW KULTURY ORAZ
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
5. OTACZANIE OPIEKĄ OSÓB UTALENTOWANYCH W ROZMAITYCH DZIEDZINACH SZTUKI
6. WSPIERANIE W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ KONTAKT Z KULTURĄ I SZTUKĄ
7. WSPOMAGANIE AKTYWIZACJI KULTURALNEJ I ROZWOJU WSPÓLNOT ORAZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Inne43-100TYCHYTychyul. Bohaterów Warszawy 265012610152001-06-25Stowarzyszenie 22314
STOWARZYSZENIE TYSKIEGO KLUBU AMAZONEK - POSZUKIWANIE FORM I METOD PEŁNEJ REHABILITACJI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ KOBIET PO ZABIEGU MASTEKTOMII,
- ROZTACZANIE OPIEKI NAD KOBIETAMI OCZEKUJĄCYMI NA ZABIEG OPERACYJNY,
- UDZIELANIE POMOCY KOBIETOM PO ZABIEGU MASTEKTOMII,
- PROWADZENIE PORADNICTWA PRZEZ SPECJALISTÓW REHABILITACJI, LEKARZY, PSYCHOLOGÓW, SPECJALISTÓW INNYCH DZIEDZIN
ORAZ KOBIET PO PRZEBYTYM ZABIEGU OPERACYJNYM,
- INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA O PROBLEMATYCE CHORÓB NOWOTWOROWYCH.
Inne43-100TYCHYTychyul. Grota Roweckiego 42-44/302amazonki_tychy@wp.pl2002-09-03Stowarzyszenie 128701
STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE "PIAST"1. PROPAGOWANIE WĘDKARSTWA I ETYKI WĘDKARSKIEJ.
2. ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH ZAINTERESOWAŃ WĘDKARSKICH I PRZYRODNICZYCH.
3. KSZTAŁTOWANIE I DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE.
4. OCHRONA ŁOWISK I ZWALCZANIE KŁUSOWNICTWA ORAZ POZYSKIWANIE NOWYCH TERENÓW WĘDKARSKICH.
5. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ ŚRODOWISKIEM NATURALNYM I SPORTEM WĘDKARSKIM WŚRÓD MŁODZIEŻY.
6. NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY Z INNYMI TOWARZYSTWAMI I ORGANIZACJAMI WĘDKARSKIMI NA TERENIE KRAJU I ZA GRANICA.
7. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI ORAZ ZAKŁADAMI PRACY W ZAKRESIE POPULARYZACJI SPORTU WĘDKARSKIEGO ORAZ REKREACJI.
Inne43-100TYCHYTychyul. Promienna 12007-04-04Stowarzyszenie 278010
STOWARZYSZENIE WODNIACKIE "SZKWAŁ"ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW, POSTAW I DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH ROZWIJANIU KULTURY FIZYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIU SPORTÓW WODNYCH ORAZ WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I RZECZOWE OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE PODEJMUJAĄ TAKIE DZIAŁANIA.Inne43-100TYCHYTychyul. Parkowa 175021819572002-07-15Stowarzyszenie 122239
STOWARZYSZENIE WOLNA EDUKACJACELAMI STOWARZYSZENIA SĄ:
1) WSPIERANIE RODZICÓW W REALIZACJI OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA DZIECIOM WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBOWIAZUJĄCEJ NA DANYM ETAPIE KSZTAŁCENIA;
2) UPOWSZECHNIANIE WOLNEJ EDUKACJI DEMOKRATYCZNEJ, CZYLI EDUKACJI OPARTEJ NA ŚWIADOMYM UCZENIU SIĘ Z WŁASNEJ
WOLI W SPOŁECZNOŚCI RÓWNYCH PRAW I WZAJEMNEGO SZACUNKU;
3) PROWADZENIE I PROMOWANIE INNOWACYJNEJ I ALTERNATYWNEJ DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ I EDUKACYJNEJ;
4) ZMIANA SYSTEMU KSZTAŁCENIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI WIDZIANEJ Z PERSPEKTYWY NEUROBIOLOGII, PSYCHOLOGII ORAZ
PEDAGOGIKI;
5) DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA NA RÓŻNYCH SZCZEBLACH KSZTAŁCENIA;
6) DZIAŁANIE NA RZECZ ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ I MARGINALIZACJĄ SPOŁECZNĄ;
7) WSPIERANIE AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ, ARTYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ, PROEKOLOGICZNEJ I PROSPOŁECZNEJ;
8) DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ;
9) DZIAŁANIA NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA, SWOBÓD OBYWATELSKICH, ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO ORAZ POPULARYZACJI IDEI EDUKACJI DEMOKRATYCZNEJ;
10) WSPIERANIE ROZWOJU INICJATYW LOKALNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;
11) WSPIERANIE ROZWOJU RODZINY POJMOWANEJ JAKO MIEJSCE TWÓRCZEGO WZRASTANIA ZARÓWNO DZIECI JAK I RODZICÓW;
12) PROMOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO TAK RODZICÓW JAK I DZIECI; KSZTAŁTOWANIE W DZIECIACH I W RODZICACH
POSTAWY KRYTYCZNEGO OBSERWATORA RZECZYWISTOŚCI ORAZ WSKAZYWANIE NARZĘDZI DO JEJ ZMIENIANIA;
13) PRZECIWDZIAŁANIE SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ IZOLACJI RODZICÓW ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI NA RZECZ WŁASNEGO
ROZWOJU;
14) WSPIERANIE REHABILITACJI MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI;
15) PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU I ZAWODOWEMU RODZIN Z PROBLEMAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;
16) PROPAGOWANIE IDEI POMOCY WZAJEMNEJ I WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO;
17) PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU OSÓB STARSZYCH Z ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO;

- ORAZ DALSZE CELE OKRESLONE W §7 STATUTU W PUNKTACH: 18) I 19) -
Inne43-100TYCHYTychyul. Jana Barona 30/2092014-03-28Stowarzyszenie 503584
STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE DZIECI I RODZINĘ "MOGĘ WIĘCEJ"CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI I ROZWOJU LOKALNEGO I PONADLOKALNEGO ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO POPRZEZ WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH: PRAWA CZŁOWIEKA, POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA, KULTURA, OŚWIATA, EDUKACJA, ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB BEDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN
I OSÓB; PRZEDE WSZYSTKIM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ. PONADTO WSZECHSTRONNA POMOC WYCHOWANKOM PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI WSPARCIE DLA PLACÓWKI PIECZY
ZASTĘPCZEJ "KWADRAT" W TYCHACH, JAKO PLACÓWKI OPIEKI CAŁODOBOWEJ, KTÓRA ZASPAKAJA POTRZEBY ŻYCIOWE PODOPIECZNYCH, ZGODNIE Z USTALONYMI STANDARDAMI OPIEKI I WYCHOWANIA ORAZ STANDARDAMI USŁUG OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH.
Inne43-100TYCHYTychyul. Budowlanych 59mw.stowarzyszenie@gmail.com6067482822014-04-14Stowarzyszenie 506074
ŚLĄSKI KLUB BIROFILÓW1.ZRZESZENIE KOLEKCJONERÓW AKCESORIÓW PIWNYCH,
2.SZERZENIE, PROPAGOWANIE KOLEKCJONOWANIA BIROFILÓW,
3.WSPÓŁUCZESTNICTWO W ROZWOJU KULTURY, WSPÓŁŻYCIA KOLEŻENSKIEGO
Inne43-100TYCHYTychyul. Edukacji 62/19slaski.klub.birofilow@o2.pl6027396562007-01-29Stowarzyszenie 272756
ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE KURATORÓW SĄDOWYCH "AUXILIUM"1/ DBANIE O WYSOKI POZIOM MERYTORYCZNY, JAK RÓWNIEŻ PODNIESIENIE AUTORYTETU I RANGI ZAWODOWEJ KURATELI SĄDOWEJ,
2/ DOSKONALENIE SYSTEMU ORGANIZACJI SŁUŻBY KURATORSKIEJ,
3/ PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ KURATORÓW SĄDOWYCH,
4/ OPINIOWANIE AKTÓW PRAWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH KURATELI ZAWODOWEJ,
5/ PRZYCZYNIANIE SIĘ DO TWORZENIA PROFESJONALNEGO ZAPLECZA WYKONAWCZEGO, SŁUŻĄCEGO DO READAPTACJI I POMOCY
POSTPENITENCJARNEJ OSÓB SKAZANYCH, DLA ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI PROCESU RESOCJALIZACJI, WYKONYWANIE ZADAŃ
W RAMACH SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ,
6/ INICJOWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ I MODELU KURATELI SĄDOWEJ W POLSCE ZGODNIE Z OSIAGNIĘCIAMI NAUKI I PRAKTYKI,
7/ WSPIERANIE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ Z ZAGRANICĄ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI,
8/ ORGANIZOWANIE I PROPAGOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ, DORADCZEJ I KONSULTACYJNEJ,
9/ OBRONA PRAW JEDNOSTKOWYCH I GRUPOWYCH ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH,
10/ UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM STOWARZYSZENIA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ,
11/ INTEGROWANIE ŚRODOWISKA ORAZ POPULARYZOWANIE ZAWODOWEJ DZIAŁALNOŚCI KURATELI SĄDOWEJ,
12/ UDZIELANIE POMOCY, W TYM POMOCY PRAWNEJ OSOBOM FIZYCZNYM I INNYM PODMIOTOM,
13/ POMOC W SPOŁECZNEJ READAPTACJI OSÓB KARANYCH SĄDOWNIE, PRZECIWDZIAŁANIE POWROTOWI DO PRZESTĘPSTWA
ORAZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROSPOŁECZNYCH I PROEKOLOGICZNYCH,
14/ DZIAŁANIE NA RZECZ ZAPOBIEGANIA MARGINALIZACJI OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, WSPARCIE
PSYCHOLOGICZNE ORAZ W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ
ZATRUDNIENIA I BEZROBOTNYCH,
15/ TWORZENIE PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ OSOBOM DOROSŁYM BĘDĄCYM W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ DLA WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH OSÓB,
16/ TWORZENIE PLACÓWEK WYCHOWAWCZO-RESOCJALIZACYJNYCH, WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, PLACÓWEK
SOCJALIZACYJNYCH,
17/ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, C.D. CELÓW DZIAŁANIA W §7 STATUTU STOWARZYSZENIA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Jana Barona 30/2092016-06-28Stowarzyszenie 624552
TOWARZYSTWO EDUKACJI FINANSOWEJ1) EDUKACJA I DORADZTWO W ZAKRESIE FINANSÓW,
2) INICJOWANIE, PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWIĘKSZENIA WIEDZY W ZAKRESIE RACJONALNEGO
GOSPODAROWANIA FINANSAMI
3) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY KONSUMENTÓW
4) POMOC W ZDOBYWANIU WIEDZY I KWALIFIKACJI UŁATWIAJĄCYCH LUDZIOM PEŁNIENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH
W SPOŁECZEŃSTWIE
5) PROMOCJI KULTURY
6) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ
7) WSPÓŁPRACA I WSPARCIE INNYCH STOWARZYSZEŃ, SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, OŚRODKÓW EDUKACYJNYCH.
Inne43-100TYCHYTychyul. Nowokościelna 35tef@tefin.pl2003-10-17Stowarzyszenie 176301
TYCHY - NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ1. INTEGRACJA SPOŁECZEŃSTWA WOKÓŁ SPRAW ISTOTNYCH DLA MIASTA TYCHY I JEGO MIESZKAŃCÓW
2. POBUDZANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW MIASTA
3. STWORZENIE SYSTEMU SKUTECZNEJ EDUKACJI W ZAKRESIE STANDARDÓW EUROPEJSKICH W SZCZEGÓLNOŚCI W DZIEDZINIE
SAMORZĄDNOŚCI, PRAWA, GOSPODARKI, EKOLOGII, NAUKI, DZIEDZICTWA KULTURY, SZTUKI, ZDROWIA I SPORTU
4. INTEGRACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RÓWIEŚNIKAMI INNYCH KRAJÓW
5. POMOC FINANSOWA I RZECZOWA ORAZ WSPIERANIE UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY
6. PODEJMOWANIE INICJATYW, WSPIERAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA TEN CEL
7. INICJOWANIE I ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI WPŁYWAJĄCYMI
SWOIMI DZIAŁANIAMI NA RZECZ POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.
8. PODEJMOWANIE DIALOGU Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI MIASTA W SPRAWACH ISTOTNYCH DLA RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
9. INSPIROWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROPAGUJĄCYCH TRADYCJE MIASTA, DOROBEK I AKTUALNE OSIĄGNIĘCIA W CELU
UMACNIANIA WIEZI I ROZWOJU PATRIOTYZMU LOKALNEGO ORAZ KSZTAŁTOWANIA SAMORZĄDNOŚCI LOKALNEJ
10.NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPOŁECZNOŚCIAMI INNYCH MIAST W KRAJU I ZA GRANICĄ
11.WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI MIASTA TYCHY I REGIONU W CELU INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH UNII
EUROPEJSKIEJ
12.ORGANIZOWANIE BADAŃ ANALIZUJĄCYCH POTRZEBY MIESZKAŃCÓW MIASTA
13.POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH NA ROZWÓJ INICJATYW OBYWATELSKICH,
W TYM OGRANICZAJĄCYCH SKUTKI BEZROBOCIA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Damrota 66kontakt@malaojczyzna.com32/ 22739632004-01-08Stowarzyszenie 185707
TYSKI CHÓR MIESZANY PRESTO CANTABILECELEM CHÓRU JEST W SZCZEGÓLNOŚCI REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE:
1. PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ,PIELEGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ,
OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.
2. DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI.
3. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI.
4. DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ.
5. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.
6. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Inne43-100TYCHYTychyul. Hanny i Kazimierza Wejchertów 4/26danielewscyzz@interia.pl5082159422008-03-26Stowarzyszenie 302337TAK
TYSKI KLUB ABSTYNENTÓW "BOSMAN"1. DZIAŁANIE NA RZECZ OZDROWIENIA MORALNEGO I PSYCHICZNEGO OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU,
2. DĄŻENIE DO TRWAŁEJ ABSTYNENCJI CZŁONKÓW KLUBU,
3. STWORZENIE ALTERNATYWNEGO ŚRODOWISKA LUDZIOM PRAGNĄCYM ZAPRZESTANIA PICIA ALKOHOLU,
4. UDZIELANIE INFORMACJI I POMOCY W KWESTII METOD I SPOSOBÓW LECZENIA,
5. SAMOKSZTAŁCENIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE W ZAKRESIE NORM MORALNO-ETYCZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
ISTOTY CHOROBY ALKOHOLOWEJ,
6. PROPAGOWANIE IDEI TRZEŹWOŚCI.
Inne43-100TYCHYTychyal. Marszałka Piłsudskiego 12/315klub.bosman@onet.pl32/ 32571082003-01-21Stowarzyszenie 144950
TYSKI ZWIĄZEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO
- POPRAWA STANU ZDROWIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- PRZECIWDZIAŁANIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- POPRAWA SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY
- PROWADZENIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I LECZNICZEJ
- INTEGROWANIE ŚRODOWISK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
- WŁĄCZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W UCZESTNICTWO W KULTURZE I ŻYCIE SPOŁECZNOGOSPODARCZE
- DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
Inne43-100TYCHYTychyul. Stefana Grota-Roweckiego 42-44/3022002-01-04Stowarzyszenie 77314TAK
TYSKIE AUTONOMICZNE STOW. KOEGZYSTENCJI, EKOLOGII, RADIESTEZJI I NAUKI "TASKERN"STOWARZYSZENIE STAWIA SOBIE NASTEPUJACE CELE I STOSOWNE DO NICH FORMY DZIAŁANIA:
A. GŁOWNYM CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPÓŁPRACA WSZYSTKICH CHETNYCH, ZAINTERESOWANYCH RADIESTEZJĄ, EKOLOGIĄ
I NAUKAMI ZWIAZANYMI Z BIOCENOZĄ ŚLĄSKĄ JAK : MEDYCYNA, BIOLOGIA, BIOCHEMIA, BIOFIZYKA, BIOINŻYNIERIA, BIOCENOLOGIA,
BIOGEOCHEMIA, PRZYRODA, ROLNICTWO, LEŚNICTWO, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA ITP. WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH W
RATOWANIU I OCZYSZCZANIU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I EKOSTRUKTURY MIESZKAŃ, DLA PODNIESIENIA ZDROWOTNOŚCI
SPOŁECZEŃSTWA;
B. WYSZUKIWANIE I UJAWNIANIE ZRÓDEŁ SKAŻEŃ I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ AGLOMERACJI MIAST I WSI ;
C. UŚWIADAMIANIE SPOŁECZEŃSTWU WPŁYWU EKOSYSTEMU, EKOSTRUKTURY I INTERAKCJI NA JEGO ROZWÓJ M.IN. PRZEZ
WSPÓŁPRACĘ, POROZUMIENIE LUB INNE KONTAKTY Z OSOBAMI PRAWNYMI, FIZYCZNYMI I INNYMI ORGANIZACJAMI, W GESTII KTÓRYCH
DANE EKOSYSTEMY I EKOSTRUKTURY SIĘ ZNAJDUJĄ LUB SA W ICH POSIADANIU;
D. NAUCZANIE I PROPAGOWANIE WSRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POZYTYWNYCH POSTAW I ZACHOWAŃ WOBEC ŚRODOWISKA
NATURALNEGO I SPOŁECZEŃSTWA;
E. ROZWIJANIE I POGŁĘBIANIE UMIEJETNOŚCI Z ZAKRESU RADIESTEZJI, PSYCHOTRONIKI, TERAPII MANUALNYCH ITP. WSRÓD
CZŁONKÓW PREDYSPONOWANYCH LUB UZDOLNIONYCH;
F. WYPRACOWYWANIE KOEGZYSTENCJI NAUK MEDYCZNYCH I PARAMEDYCZNYCH PRZEZ OPRACOWANIE I WPROWADZENIE DLA
ZAINTERESOWANYCH SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH I TERAPII TYPU :
- KĄPIELE POWIETRZNE, LEŚNE, WODNE, SŁONECZNE, SAUNA ITP.
- CHROMOTERAPIA, BIOTERAPIA, MUZYKOTERAPIA ITP.
- ZAJĘCIA POLARYZACYJNE, MANUALNE, AKUPRESURA, MOKSA, MASAZE ITP.
- MEDYTACJE, DYSKUSJE, INTROPATIA, AGNIHOTRA ITP.
- OCZYSZCZANIE ORGANIZMÓW Z NADMIARU PŁYNÓW I TOKSYN W REPLICE PIRAMIDY KLASYCZNEJ ORAZ W OBIEKTACH
Z WYKORZYSTANIEM EFEKTU PROMIENIOWANIA KSZTAŁTÓW;
I INNE CELE OKREŚLONE W PAR. 4 PKT. G-N STATUTU Z DNIA 21.05.1991 R.
Inne43-100TYCHYTychyul. Jana Barona 20 D/26022747392001-08-28Stowarzyszenie 38594
TYSKIE BRACTWO KURKOWE W TYCHACHKRZEWIENIE UCZUĆ PATRIOTYCZNYCH POPULARYZACJA TRADYCJI I HISTORII ORĘŻA POLSKIEGO, KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA OSOBISTEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI OBYWATELI ZA DOBRO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.PATRIOTYCZNE I OBRONNE WYCHOWANIE MŁODZIEŻY.Inne43-100TYCHYTychyul. Stefana Grota-Roweckiego 422001-10-15Stowarzyszenie 52694
TYSKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW I HANDLOWCÓW TARGOWYCH W TYCHACH1. ZAPEWNIENIE ORGANIZACYJNYCH FORM DZIAŁANIA ZRZESZAJĄCYM SIĘ CZŁONKOM ORAZ REPREZENTOWANIE I OCHRONA ICH
INTERESÓW GOSPODARCZYCH,
2. REPREZENTOWANIE, INTERESÓW SPOŁECZNOŚCI KUPCÓW I HANDLOWCÓW JAK I POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW WOBEC WŁADZ
I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH SAMORZADOWYCH I SPOŁECZNYCH,
3. KONSOLIDOWANIE ŚRODOWISKA, UTRWALANIE WIĘZI ŚRODOWISKOWEJ,TRADYCJI I OBYCZAJÓW HANDLOWYCH ORAZ POSTAW
ZGODNYCH Z ZASADAMI ETYKI I UCZCIWEJ KONKURENCJI,
4. PODEJMOWANIE INICJATYW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI PRYWATNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZWŁASZCZA PROWADZONEJ
W FORMIE HANDLU NA TARGOWISKACH ORAZ POPRAWIANIA WARUNKÓW TEJ DZIAŁALNOŚCI,
5.INSPIROWANIE POWOŁANYCH DO TEGO ORGANÓW GMINY W KIERUNKU PODEJMOWANIA INICJATYW POŻĄDANYCH PRZEZ CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, A PRZEDE WSZYSTKIM DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ NA
TARGOWISKACH,
6. UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM STOWARZYSZENIA W ZAŁATWIANIU SPRAW,
7 .WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z AKTUALNYCH POTRZEB ORGANIZACYJNYCH I GOSPODARCZYCH ZRZESZONYCH
CZŁONKÓW.
Inne43-100TYCHYTychyul. Stefana Grota-Roweckiego 44/2182003-03-24Stowarzyszenie 156308
TYSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE1.ORGANIZOWANIE I POPULARYZOWANIE TURYSTYKI ROWEROWEJ ORAZ INNYCH FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
2.PODEJMOWANIE ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I PROPAGANDOWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
NATURALNEGO I PROMOCJI REGIONU
3.PROPAGOWANIE BUDOWY SCIEŻEK ROWEROWYCH
4.PROJEKTOWANIE I BUDOWANIE SCIEŻEK ORAZ INNEJ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJSAMODZIELNIE LUB Z PARTNERAMI
5.WYTYCZANIE NOWYCH SZLAKÓW DLA POTRZEB TURYSTYKI ROWEROWEJ-SAMODZIELNIE LUB Z PARTNERAMI
6.POPULARYZOWANIE TEMATYKI O UNII EUROPEJSKIEJ
7.PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM (ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, BEZROBOCIE)
8.WYTWARZANIE ATMOSFERY ZAUFANIA I SZACUNKU DLA ZAJMUJĄCYCH SIĘ DZIAŁANIEM NA RZECZ "RUCHU ROWEROWEGO", ORAZ
PROPAGOWANIE WSRÓD CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZASADY "FAIR PLAY"-WZAJEMNEJ POMOCY I UPRZEJMOŚCI
9.WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I RZECZOWE OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE PODEJMUJĄ DZIAŁANIA
NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ
Inne43-100TYCHYTychyul. Feliksa Konecznego 11/42tsrtychy@gmail.com6053018052007-10-29Stowarzyszenie 291739
TYSKIE SZPILKI W BIZNESIEAKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA KOBIET, PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSRÓD KOBIET, ROZPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA PRAW CZŁOWIEKA W SZCZEGÓLNOŚCI PRAW KOBIET, DZIECI ORAZ WSZYSTKICH GRUP DEFAWORYZOWANYCH I ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM
Z PRACY, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INTEGRACJA ŚRODOWISK KOBIECYCH, DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNANIA SZANS ZAWODOWYCH KOBIET
I MĘŻCZYZN, PROPAGOWANIE NIEZALEŻNOŚCI EKONOMICZNEJ KOBIET, UDZIAŁ W BUDOWANIU NOWOCZESNEJ ŚWIADOMOŚCI KOBIET, OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, REALIZOWANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW EDUKACYJNO-KULTURALNYCH
I ARTYSTYCZNYCH, PROMOWANIE SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH CZŁONKIŃ, WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH NA RZECZ
UDZIAŁU KOBIET W ŻYCIU PUBLICZNYM I W POLITYCE, POGŁEBIANIE WIEDZY NA TEMAT POLITYKI UE ORAZ POLSKIEGO USTAWODAWSTWA
W ZAKRESIE RÓWNEGO STATUSU KOBIET I MĘŻCZYZN, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH I GOSPODARCZYCH, DZIAŁALNOŚĆ
CHARYTATYWNA I POMOC SPOŁECZNA,PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB
FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZAKRESIE OKREŚLONYM W NINIEJSZYM PRAGRAFIE.
Inne43-100TYCHYTychyul. Jana Barona 302015-04-01Stowarzyszenie 551404
TYSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNECELEM TOWARZYSTWA JEST DZIAŁALNOŚĆ:
1.W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI UPOWSZECHNIANIE
FOTOGRAFII JAKO DZIEDZINY SZTUKI, POPULARYZACJA WIEDZY O FOTOGRAFII, ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI I INSPIROWANIE
CZŁONKÓW ORAZ INNYCH ZAINTERESOWANYCH DO TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE FOTOGRAFII;
2.DOBROCZYNNA I CHARYTATYWNA;
3.NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
4.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ;
5.W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA;
6.NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
7.WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;
8.NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM;
9.W ZAKRESIE EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA;
10.NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY;
11.W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA;
12.W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW;
13.NA RZECZ PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU.
Inne43-100TYCHYTychyul. Bohaterów Warszawy 26info@ttf.tychy.pl2013-03-29Stowarzyszenie 456499
TYSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE W TYCHACH W LIKWIDACJI1.CELEM TOWARZYSTWA JEST PROMOCJA KULTURY.
2.SWÓJ CEL TOWARZYSTWO OSIAGAĆ BĘDZIE POPRZEZ:
A/ DOFINANSOWYWANIE PLACÓWEK KULTURALNYCH,
B /ORGANIZACJE RÓŻNORODNYCH IMPREZ KULTURALNYCH,
C/ PROMOCJE ARTYSTÓW I TWÓRCÓW KULTURY,
D/ DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE NAUKOWYM, ARTYSTYCZNYM ORAZ INFORMACYJNOPROPAGANDOWYM,
E/ ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, ODCZYTÓW, SPOTKAŃ, KONKURSÓW, WYSTAW ITP.
F/ ORGANIZOWANIE ŻYCIA KULTURALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY,
G/ WSPÓŁPRACE Z URZĘDAMI, RÓŻNORODNYMI INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ,
H/ FUNDOWANIE NAGRÓD, WYRÓŻNIEŃ I STYPENDIÓW DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH DLA DOBRA KULTURY ORAZ DLA TWÓRCÓW KULTURY.
Inne43-100TYCHYTychyal. Niepodległości 532002-03-07Stowarzyszenie 97584
TYSKIE TOWARZYSTWO SYMPATYKÓW PIŁKI NOŻNEJ PIĘCIOOSOBOWEJ "INTER-TYCHY"CELEM TOWARZYSTWA JEST ORGANIZOWANIE ZAWODÓW, ROZGRYWEK SPORTOWYCH I IMPREZ REKREACYJNYCH W MIEŚCIE.Inne43-100TYCHYTychyul. Budowlanych 352003-06-27Stowarzyszenie 165381
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI - KOŁO TERENOWE TYCHYDO OSIĄGNIĘCIA CELÓW STATUTOWYCH ZWIĄZEK DĄŻY W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ:
1) NAUKĘ, EDUKACJĘ, OŚWIATĘ I WYCHOWANIE,
2) DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU KULTURY (W TYM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ), SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI,
3) DZIAŁALNOŚĆ KLUBOWĄ I POPULARYZATORSKĄ,
4) PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ I REGIONALNEJ ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ,
5) UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ KRAJOZNAWSTWA, WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY,
6) DZIAŁĄLNOŚĆ Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO,
7) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ,
8) POMOC SPOŁECZNĄ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM, W SZCZEGÓLNOSCI CZONKOM ZWIĄZKU, W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
ORAZ WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB,
9) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ NA RZEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
10)OCHRONĘ I PROMOCJĘ ZDROWIA,
11)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
12)PROMOCJĘ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY,
13DZIAŁĄLNOŚĆ Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM,
14)WSPÓŁPRACĘ ZE STOWARZYSZENIAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI O PODOBNYM LUB ZBLIŻONYM PROFILU DZIAŁANIA W KRAJU I ZA GRANICĄ, W TYM ORGANIZACJAMI MŁODZIEŻOWYMI,
15)FUNDOWANIE I PRZYZNAWANIE NAGRÓD, WYRÓŻNIEŃ, STYPENDIÓW, DYPLOMÓW I ODZNAK,
16)PROMOWANIE I WSPIERANIE INICJATYW I PROJEKTÓW,
17)UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH,
18)DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI.
Inne43-100TYCHYTychyul. Cypriana Norwida 22001-07-25Stowarzyszenie 30109TAK
STOWARZYSZENIE BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCHWSPIERANIE I INICJOWANIE AKTYWNOSCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA POLU KULTURY,
OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH.
CELEM STOWARZYSZENIA JEST RÓWNIEŻ WSPIERANIE ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ.
InneTychyul. Czysta 31/812003-02-11Stowarzyszenie 151173
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BLOKÓW WSZYSTKICH MIESZKAŃ KWK "WESOŁA" W LIKWIDACJI1. OBRONA INTERESÓW NAJEMCÓW MIESZKAŃ I SWOICH CZŁONKÓW.
2. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM NA OBSZARZE SWOJEGO DZIAŁANIA.
3. WSPIERANIE MATERIALNE RODZIN BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.
4. ORGANIZOWANIE ŻYCIA ZBIOROWEGO MIESZKAŃCÓW BLOKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCHACH, WESOŁEJ I MYSŁOWICACH.
InneTychyul. Honoraty 3632/ 32823752001-06-01Stowarzyszenie 16099
"TYSZANIE - TERAZ MY"1. DZIAŁANIE NA RZECZ ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU LUDZI W ŻYCIU PUBLICZNYM W NASZYM MIEŚCIE.
2. POMOC W ZDOBYWANIU WIEDZY UMOŻLIWIAJĄCEJ LUDZIOM SPEŁNIENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH.
3. UŁATWIANIE LUDZIOM KONTAKTÓW Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SAMORZĄDOWYMI.
4. PROMOCJA KULTURY.
5. OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA.
6. PROPAGOWANIE IDEI SAMORZĄDNOŚCI WŚRÓD LUDZI.
7. PROMOCJA EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA.
8. PROMOCJA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI.
9. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, W SZCZEGÓLNOŚCI PROWADZONA W MIEŚCIE TYCHY.
Inne43-100TYCHYTychyul. Kornela Ujejskiego 11/52Stowarzyszenie zwykłe
"ZDROWY I AKTYWNY STYL ŻYCIA"1. PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.
2. INICJOWANIE I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.
3. INTEGROWANIE ŚRODOWISKA W CELU POZYSKIWANIA NOWYCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Filaretów 21/pokój 114Stowarzyszenie zwykłe
AMATORSKA SIEĆ KOMPUTEROWA "BARBARA"1. UMOŻLIWIENIE JEGO CZŁONKOM UZYSKANIA STAŁEGO, TANIEGO I NIEZAWODNEGO PODŁĄCZENIA KOMPUTERÓW DOMOWYCH DO SIECI
INTERNET.
2. STWORZENIE MOŻLIWOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ ZA POMOCĄ MECHANIZMÓW SIECI LOKALNEJ.
3. PODNOSZENIE POZIOMU KULTURY INFORMATYCZNEJ WŚRÓD JEGO CZŁONKÓW.
4. WYPRACOWANIE WARUNKÓW POZWALAJĄCYCH NA PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ
TELEINFORMATYCZNYCH.
Inne43-100TychyTychyul. Budowlanych 102/1322276655Stowarzyszenie zwykłe
KREATYWNE TYCHY1. DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU SZEROKO POJĘTEJ KULTURY, ROZRYWKI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW MIASTA TYCHY.
2. POPULARYZOWANIE WIEDZY Z DZIEDZINY KULTURY, HISTORII, MUZYKI WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA.
3. PROMOCJA I POPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA TYCHY.
4. TWORZENIE PŁASZCZYZNY WYMIANY INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZAINTERESOWANYMI.
5. ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH, FESTIWALI, FESTYNÓW, AKCJI CHARYTATYWNYCH I WIELU INNYCH INICJATYW INTEGRUJĄCYCH
MIESZKAŃCÓW MIASTA TYCHY.
Inne43-100TychyTychyul. Arkadowa 4C/1Stowarzyszenie zwykłe
MŁODZIEŻOWY RUCH ODRODZENIA ŚWIATOWEGO POKOJU1. DZIAŁANIE NA RZECZ PROPAGOWANIA IDEI PACYFISTYCZNYCH, ZWIĄZANYCH Z GŁOSZENIEM ŻYWEGO ŚWIADECTWA W WALCE
Z WSZECHOGARNIAJĄCYM NAS ZŁEM, PRZEMOCĄ ORAZ NIENAWIŚCIĄ.
2. POPULARYZOWANIE WIEDZY Z DZIEDZINY IDEI PACYFISTYCZNYCH.
3. PROMOCJA I POPIERANIE WOLNOŚCI SŁOWA, WOLNOŚCI OSOBISTEJ ORAZ ŚWIATOWEGO POKOJU.
4. TWORZENIE PŁASZCZYZNY WYMIANY INFORMACJI I DOŚWAIDCZEŃ POMIĘDZY OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZINTERESOWANYMI
ZA POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH ORAZ POZCZTY ELEKTRONICZNEJ.
Inne43-100TYCHYTychyul. Poziomkowa 50/12Stowarzyszenie zwykłe
POLSKIE ZRZESZENIE INSTRUKTORÓW SPORTU I REKREACJI1. DZIAŁANIE NA RZECZ INSTRUKTORÓW SPORTU LUB REKREACJI RUCHOWEJ.
2. POMOC W ROZWIJANIU WIEDZY INSTRUKTOROM SPORTU LUB REKREACJI RUCHOWEJ.
3. UŁATWIANIE LUDZIOM DOSTĘPU DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH.
4. PROMOCJA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI, ZDROWIA.
5. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Kornela Ujejskiego 11/52692137826Stowarzyszenie zwykłe
STOW. ZWYKŁE OGRODNIKÓW I HURTOWNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁ. HANDL. NA GIEŁDZIE KWIATOWEJ W TYCHACHREPREZENTOWANIE INTERESÓW PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE HANDLU KWIATAMI I ARYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI NA GIEŁDZIE KWIATOWEJ W TYCHACH PRZY UL. SADOWEJ.Inne43-100TYCHYTychyul. Sadowa 6Stowarzyszenie zwykłe
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z HOMEOPATII W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJKRZEWIENIE WIEDZY HOMEOPATYCZNEJ WE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NIĄ KRĘGACH.Inne43-100TYCHYTychyul. Jagodowa 42512350310Stowarzyszenie zwykłe
STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH W TYCHACH-URBANOWICACH1. PROWADZENIE WŚRÓD GOSPODYŃ WIEJSKICH DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ ORAZ KULTURALNEJ, MAJĄCEJ NA CELU
AKTYWIZACJĘ I PROMOWANIE KOBIET W ŻYCIU SPOŁECZNYM.
2. PODEJMOWANIE RÓŻNORODNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ ORAZ PROMOWANIE KULTURY REGIONU.
3. ORGANIZACJA INICJATYW KULTURALNYCH I ANGAŻOWANIE SIĘ W DZIAŁANIA SPOŁECZNO-KULTURALNE MAJĄCE NA CELU PROMOCJĘ
DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA.
4. PRACA NA RZECZ SZERZENIA KULTURY REGIONU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.
Inne43-100TYCHYTychyul. Oświęcimska 299Stowarzyszenie zwykłe
STOWARZYSZENIE KATOLIKÓW ŚWIECKICHINSPIROWANIE, PODEJMOWANIE I WSPIERANIE WSZELKICH INICJATYW LOKALNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO PROPAGOWANIA
I ROZPOWSZECHNIANIA OŚWIATY, KULTURY, SZTUKI, ETYKI I MORALNOŚCI W MIEŚCIE.
Inne43-100TYCHYTychyul. Dziewanny 28Stowarzyszenie zwykłe
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GRY W SKATA "SKAT PRIMA"1. POPULARYZACJA GRY W SKATA.
2. ORGNIZOWANIE ROZGRYWEK I GRA W SKATA.
Inne43-100TYCHYTychyul. Generała Ch. de Gaulle'a 8Stowarzyszenie zwykłe
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW INTERNETU "DIVING"1. EDUKACJA INFORMATYCZNA.
2. DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU INTERNETU W POLSCE, A ZWŁASZCZA W TYCHACH.
3. OSTRZEGANIE I ZABEZPIECZANIE PRZED ZAGROŻENIAMI ZWIĄZANYMI Z UŻYTKOWANIEM SIECI.
4. WZBOGACANIE ZASOBÓW SIECI INTERNETU.
5. POMOC PRZY ZWLCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI PRZY POMOCY INTERNETU.
6. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ROZWOJEM KULTURY, SPORTU I REKREACJI PRZY POMOCY INTERNETU.
7. UMOŻLIWIENIE JEGO CZŁONKOM UZYSKANIA STAŁEGO I TANIEGO, ORAZ NIEZAWODNEGO PODŁĄCZENIA KOMPUTERÓW DOMOWYCH
DO INTERNETU.
8. PODNOSZENIE POZIOMU KULTURY INFORMATYCZNEJ WŚRÓD CZŁONKÓW.
Inne43-100TYCHYTychyul. Dębowa 12/2132/ 3275407Stowarzyszenie zwykłe
STOWARZYSZENIE MOTOCYKLISTÓW POLSKICH1. KULTYWOWANIE TRADYCJI RUCHU MOTOCYKLOWEGO, PROMOWANIE PRAC BADAWCZYCH NAD HISTORIĄ POLSKIEJ MOTORYZACJI.
2. WSPIERANIE I KREOWANIE INICJATYW, DĄŻĄCYCH DO ZDOBYWANIA I PODNOSZENIA WIEDZY Z ZAKRESU TECHNIKI MOTOCYKLOWEJ.
3. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ WŚRÓD OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ MOTOCYKLIZMEM.
4. AKTYWNOŚĆ PROMUJĄCA KULTURĘ JAZDY I PRZESTRZEGANIE ZASAD RUCHU DROGOWEGO.
5. WSPIERANIE INICJATYW ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.
6. STWORZENIE CZŁONKOM STOWARZYSZENIA WARUNKÓW DO ZDOBYWANIA WIEDZY I NABYWANIA DOŚWIADCZENIA W SPRAWACH
ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH.
7. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU NAUKI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI.
Inne43-100TYCHYTychyul. Browarowa 7Stowarzyszenie zwykłe
STOWARZYSZENIE WETERANÓW INTERNETU "WILKOWYJE.NET"1. ROZWÓJ INTERNETU NA OSIEDLU WILKOWYJE.
2. ZDOBYWANIE WIEDZY NA TEMAT SIECI LOKALNYCH I INTERNETOWYCH PRZEZ CZŁONKÓW,
3. UMOŻLIWIANIE JEGO CZŁONKOM SWOBODNEGO KORZYSTANIA ZE STAŁEGO PODŁĄCZENIA DO INTERNETU JAK I LOKALNEJ SIECI LAN
MIĘDZY CZONKAMI.
4. WZAJEMNA POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA.
5. WZBOGACANIE ZASOBÓW SIECI INTERNETOWYCH.
6. ROZWÓJ KULTURY INFORMATYCZNEJ WŚRÓD CZŁONKÓW.
Inne43-100TYCHYTychyul. Wierzbowa 14Stowarzyszenie zwykłe
STOWARZYSZENIE ZWYKŁE "CAMERA ITALO-POLACCA" ("IZBA WŁOSK-POLSKA")1. UAKTYWNIANIE I WSPIERANIE ROZWOJU STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH I WYMIANY HANDLOWEJ MIĘDZY WŁOCHAMI A POLSKĄ.
2. REALIZOWANIE I UCZESTNICZENIE WE WŁOSKO-POLSKICH PRZEDSIĘWZIĘCIACH I SPOTKANIACH HANDLOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH.
3. BADANIE PROBLEMATYCZNYCH ZAGADNIEŃ W STOSUNKACH PRZEMYSŁOWYCH I HANDLOWYCH MIĘDZY DWOMA KRAJAMI.
4. ORGANIZOWANIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ I SEMINARIÓW DLA CZŁONKÓW ORAZ OTWARTYCH DLA ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓw
GOSPODARCZYCH W CELU POZNANIA WSZYSTKICH KWESTII I PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ MIĘDZY WŁOCHAMI A POLSKĄ.
5. CZYNNE UCZESTNICZENIE WE WSZYSTKICH BILATERALNYCH SPOTKANIACH, MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ STOSUNKÓW
PRZEMYSŁOWYCH I HANDLOWYCH MIĘDZY WŁOCHAMI A POLSKĄ.
Inne43-100TYCHYTychyal. Jana Pawła II 10/202Stowarzyszenie zwykłe
TURYSTYKA-MARKOPROMOWANIE TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ, POMOC I POŚREDNICTWO PRZY SKŁADANIU DOKUMENTÓW WIZOWYCH, POSZUKIWANIE OFERT PRACY, DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI.Inne43-100TYCHYTychyul. Zofii Nałkowskiej 15/62Stowarzyszenie zwykłe
TYSKI KLUB MOTOCYKLOWY "DYCHY"ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, TECHNICZNEJ I TURYSTYCZNEJ WŚRÓD OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ MOTORYZACJĄ,
A W SZCZEGÓLNOŚCI PROBLEMATYKĄ MOTOCYKLOWĄ.
Inne43-100TYCHYTychyal. Marszałka Piłsudskiego 15/73Stowarzyszenie zwykłe
TYSKIE STOWARZYSZENIE LEKKIEJ ATLETYKIORGANIZOWANIE I KWRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEZY SZKOLNEJ ORAZ OSÓB DOROSŁYCH NA TERENIE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ORAZ WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ.Inne43-100TYCHYTychyul. Żorska 94Stowarzyszenie zwykłe
STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW RYNKU FINANSOWEGODZIAŁANIE NA RZECZ ŚRODOWISKA PROFESJONALNIE ZAJMUJĄCEGO SIĘ SZEROKO POJĘTĄ TEMATYKĄ RYNKU FINANSOWEGO W TYM ASPEKTAMI DORADZTWA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO W TYM PRAWEM ORAZ ORGANIZACJĄ I ZARZĄDZANIEM:
A) STANOWIENIU FORUM DLA DYSKUSJI, WYMIANY INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH, DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I WSPÓŁPRACY WŚRÓD PRAKTYKÓW RYNKU FINANSOWEGO,
B) PROMOWANIU WYSOKICH STANDARDÓW ETYCZNYCH I ZAWODOWYCH W DZIAŁANIU PRAKTYKÓW RYNKU FINANSOWEGO,
C) POPULARYZACJI NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ PRAKTYCZNYCH W ZAKRESIE DORADZTWA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO WŚRÓD OSÓB I ŚRODOWISK ZAANGAŻOWANYCH W PROCESY LEGISLACYJNE DOTYCZĄCE ASPEKTÓW DORADZTWA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO ORAZ KONKRETNE PROCESY/TRANSAKCJE DORADZTWA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO,
D) INSPIROWANIE ORAZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO KRAJU,
E) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ I SZERZENIE KULTURY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ W SPOŁECZEŃSTWIE.
Inne43-100TYCHYTychyul. Sienkiewicza 7502581911Stowarzyszenie zwykłe
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA" -ODDZIAŁ W TYCHACHCELEM STOWARZYSZENIA JEST KSZTAŁTOWANIE RZECZYWISTOŚCI POLSKIEJ W OPARCIU O CHRZEŚCIJAŃSKĄ KONCEPCJĘ CZŁOWIEKA I ŚWIATA UJĘTĄ W NAUCZANIU KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO ORAZ ZGODNIE Z POLSKĄ TRADYCJĄ NARODOWĄ, A W SZCZEGOLNOŚCI:
1) OCHRONA ŻYCIA I GODNOŚCI CZŁOWIEKA, RODZINY I NARODU ORAZ TROSKA O DUCHOWE, MORALNE I MATERIALNE ŚRODOWISKO ICH ŻYCIA I ROZWOJU,
2) PRZYGOTOWANIE KATOLIKÓW ŚWIECKICH DO AKTYWNEGO I ODPOWIEDZIALNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU KOŚCIOŁA, NARODU I PAŃSTWA,
3) KSZTAŁTOWANIE I UPOWSZECHNIANIE CHRZEŚCIJAŃSKICH, PATRIOTYCZNYCH, DEMOKRATYCZNYCH I OBYWATELSKICH POSTAW ORAZ KRYTERIÓW OCENY RZECZYWISTOŚCI KULTUROWEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I POLITYCZNEJ.
InneTychyadres do korespondencji: ul. Darwina 1/1332/ 22715232001-07-19Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 28395
LIGA OBRONY KRAJU - ZARZĄD REJONOWY W TYCHACHLOK JEST DOBROWOLNYM I PATRIOTYCZNYM ZRZESZENIEM OSÓB, KTÓRE ZA CEL DZIAŁANIA STAWIAJĄ SOBIE WSPÓŁUCZESTNICTWO W:
1.KSZTAŁTOWANIU I UMACNIANIU W SPOŁECZEŃSTWIE, ZWŁASZCZA WŚRÓD MŁODZIEŻY, OBYWATELSKIEJ POSTAWY WOBEC SPRAW OBRONNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
2. PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ ORAZ ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY,
3.WYRABIANIU I UTRWALANIU W SPOŁECZEŃSTWIE, SCZEGÓLNIE WŚRÓ MŁODZIEŻY, POŻĄDANYCH ZAINTERESOWAŃ, NAWYKÓW I UMIEJĘTNOŚCI WAŻNYCH Z PUNKTU WIDZENIA ZDOLNOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ PRZYDATNYCH W PRZYGOTOWANIU SPOŁECZEŃSTWA DO ZAPOBIEGANIA I WENTUALNEGO ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ OKRESU POKOJU, JAKIMI SĄ STANY KRYZYSOWE PAŃSTWA.
CIAG DALSZY CELU DZIAŁANIA ZAWARTY W §19 STATUTU LIGI.
InneTychyadres do korespondencji : ul. Grabowa 3c, 40-172 Katowice 2002-02-11Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 86818TAK
POLSKIE CENTRUM MEDIACJI ODDZIAŁ W TYCHACH1. POWIĘKSZENIE DOROBKU MEDIACJI I SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ W POLSCE.
2. PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ MEDIACYJNYCH W RÓŻNYCH JEJ FORMACH.
3. INICJOWANIE, OPINIOWANIE I WYPOWIADANIE SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH MEDIACJI I JEJ UREGULOWAŃ PRAWNYCH.
4. DZIAŁANIA NA RZECZ POGŁĘBIANIA WIEDZY, DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MEDIATORÓW ORAZ ICH ROZWOJU ETYCZNEGO.
5. PROPAGOWANIE SZEROKO ROZUMIANEJ IDEI MEDIACJI W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM I NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM.
6. EDUKACJA W ZAKRESIE SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ I MEDIACJI.
7. ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW, POSTAW I DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZESTRZEGANIEM I RESPEKTOWANIEM PRAW CZŁOWIEKA.
8. INICJOWANIE ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW STOWARZYSZENIA Z FIRMAMI , ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI W OBSZARZE MEDIACJI.
9. OCHRONA PRAW MEDIATORÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI CZŁONKÓW PCM.
InneTychyal. Niepodległości 325028515582001-07-24Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 29263
POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA - KOŁO W TYCHACH1. PODNOSZENIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KULTURY PEDAGOGICZNEJ W SPOŁECZEŃSTWIE.
2. WSPIERANIE I POPIERANIE INICJATYW PEDAGOGICZNYCH.
3. PROPAGOWANIE AKTYWIZUJĄCYCH METOD PRACY Z GRUPĄ.
4. TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU RÓŻNYM GRUPOM DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ICH SPECYFICZNYCH POTRZEB PRZY ZASTOSOWANIU METOD AKTYWNYCH.
5. INTEGRACJA DZIAŁAŃ RÓŻNYCH ŚRODOWISK, GRUP SPOŁECZNYCH W CELU PROPAGOWANIA KULTURY PEDAGOGICZNEJ.
6. STWORZENIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA LIDERÓW GRUP.
InneTychyul. Moniuszki 13/1632/ 2174060 6013218712001-05-14Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 9970
POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE - KOŁO W TYCHACH 1. ROZWIJANIE WIEDZY ORAZ PODNOSZENIE POZIOMU NAUKOWEGO I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH LEKARZY I INNYCH CZŁONKÓW TOWARZYSTWA.
2. DBAŁOŚĆ O WŁAŚCIWE WARUNKI DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZ.
3. KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH I ETYCZNYCH CZŁONKÓW.
4. KRZEWIENIE I ROZWIJANIE ZASAD DEONTOLOGII LEKARSKIEJ I DBAŁOŚĆ O ICH PRZESTRZEGANIE.
5. PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁĘCZNEJ NA RZECZ LEKARZY, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJAI ŻYCIOWEJ I MATERIALNEJ.
6. POMOC SPOŁECZNA NA RZECZ RODZIN LEKARZY I OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.
7. ORGANIZACJA OPIEKI NAD LEKARZAMI EMETYTAMI I LEKARZAMI ENCISTAMI.
CIAG DALSZY CELU DZIAŁANIA ZAWARTY W § 6 STATUTU.
InneTychyul. Edukacji 10232/ 32543972002-10-22Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 135837TAK
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ - ZARZĄD MIEJSKI TYCHY1. DOBROWOLNE I BEZINTERESOWNE NIESIENIE RÓŻNORODNYCH FORM POMOCY OSOBOM I RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN NIEZDOLNE SĄ DO ROZWIĄZYWANIA SWYCH ŻYCIOWYCH PROBLEMÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI LUDZIOM STARSZYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, CHORYM, SAMOTNYM, ZAGROŻONYM DEMORALIZACJĄ, RODZIONOM POZBAWIONYM ŚRODKÓW DO ŻYCIA, UBOGIM I BEZRADNYM.
2. KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH SPRZYJAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEMU UCZESTNICTWU W DZIAŁANIACH NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY, BĄDŹ WSPIERANIA TAKICH DZIAŁAŃ.
InneTychypl. Wolności 3a2001-09-11Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 41349TAK
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW - ODDZIAŁ REJONOWY W TYCHACHZWIĄZEK ZRZESZA EMERYTÓW, RENCISTÓW, INWALIDÓW W CELU:
1. POPRAWIANIA ICH WARUNKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH ORAZ UCZESTNICZENIA W ŻYCIU SPOŁECZNYM PRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SAMORZĄDOWEJ, ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI, GOSPODARCZYMI I SPÓLDZIELCZYMI.
2. ORGANIZOWANIA ŻYCIA KULTURALNEGO I ARTTYSTYCZNEGO EMERYTÓW, RENCISTÓW, INWALIDÓW.
3. REPREZENTOWANIA ICH INTERESÓW WOBEC ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SAMORZĄDOWEJ ORAZ POPULARYZOWANIA ICH PROBLEMÓW WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA.
InneTychyul. Budowlanych 4132/ 32700052002-05-16Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 109984
POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW - KOŁO NR 131 W TYCHACH1. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZEBRAŃ CZŁONKOWSKICH ORAZ SPOTKAŃ WYMIENNYCH.
2. UPOWSZECHNIANIE FILATELISTYKI WŚRÓD SZEROKICH MAS SPOŁECZEŃSTWA I WERBOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW PZF.
3. CZUWANIE NAD ZACHOWANIEM NALEŻYTEGO POZIOMU MORALNEGO I WYCHOWAWCZEGO WŚRÓD CZŁONKÓW.
4. UDZIELENIE PORAD FACHOWYCH I OCHRONA CZŁONKÓW PRZED WYZYSKIEM.
5. UŁATWIANIE ZAOPATRYWANIA SWYCH CZŁONKÓW W ZNACZKI, WYDAWNICTWA I PRZYBORY FILATELISTYCZNE ORAZ UŁATWIANIE WYMIANY FILATELISTYCZNEJ ZE ZBIERACZAMI Z ZAGRANICY.
6. ORGANIZOWANIE IMPREZ FILATELISTYCZNYCH.
7. ORGANIZOWANIE SZKOLNYCH I MŁODZIEŻOWYCH KÓŁ FILATELISTYCZNYCH ORAZ OPIEKOWANIE SIĘ ICH DZIAŁALNOŚCIĄ.
InneTychyal. Niepodległości 190Stowarzyszenie - Jednostka terenowa
POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH - ODDZIAŁ TYCHY1. ZRZESZANIE HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH.
2. RACJONALNY ROZWÓJ HODOWLI GOŁĘBIA POCZTOWEGO.
3. ROZSZERZANIE WŚRÓD CZŁONKÓW WIEDZY O ŻYCIU PTAKÓW.
4. ORGANIZOWANIE LOTÓW I WYSTAW W RAMACH SPORTU I REKREACJI.
5. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ WŚRÓD CZŁONKÓW ZWIĄZKU I SYMPATYKÓW.
InneTychyul. Powstańców 67Stowarzyszenie - Jednostka terenowa
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI - KOŁO W TYCHACH1. INTEGRACJA SPOŁECZNA, REHABILITACJA, OCHRONA INTERSÓW ZAWODOWYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH, PRZECIDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH.
2. ZWIĄZEK REPREZENTUJE SWYCH CZŁONKÓW WOBEC ORGANÓW NACZELNYCH PAŃSTWA, ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH INSTYTUCJI.
InneTychyul. Budowlanych 19322 274 5532001-05-24Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 12847TAK
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - KOŁO NR 60 W TYCHACHCELEM ZWIĄZKU JEST ORGANIZOWANIE I PROMOWANIE WĘDKARSTWA, REKREACJI, SPORTU WĘDKARSKIEGO, UŻYTKOWANIE I OCHRONA WÓD, DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY I KSZTAŁTOWANIE ETYKI WĘDKARSKIEJ.InneTychyul. Nad Jeziorem (Rybaczówka) adres do korespondencji: ul. Brzozowa 10/2 /6037788702002-04-23Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 108423
POLSKI ZWIĄZEK SKATA - OKRĘG TYCHY1. ORGANIZOWANIE I POPULARYZOWANIE GRY W SKATA NA ZASADACH SPORTOWYCH, JAKO RACJONALENEJ FORMY UPRAWIANIA SPORTU I REKREACJI.
2. STWORZENIE CZŁONKOM ZWIĄZKU WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRAWIDŁOWEGO ZAGOSPODAROWANIA WOLNEGO CZASU.
3. ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEJ KULTURALNO-SPORTOWEJ ROZRYWKI SZEROKIM RZESZOM SPOŁECZEŃSTWA.
4. SCALANIE SZEROKICH RZESZ SYMPATYKÓW SKATA I KOORDYNOWANIE ICH DZIAŁAŃ W CELU NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z INYMI ORGANIZACJAMI SPORTOWYMI I SPOŁECZNYMI NA WSPÓLNYCH PŁASZCZYZNACH STATUTOWYCH.
5. KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD GRAJĄCYCH W SKATA WŁAŚCIWYCH POSTAW OBYWATELSKICH I ETYKI SPORTOWEJ ORAZ UKIERUNKOWANIE DZIAŁAŃ W CELU WŁAŚCIWEGO WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO.
InneTychyal.. Niepodległości 1882002-10-22Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 135514
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ - ODDZIAŁ W TYCHACHCELEM STOWARZYSZENIA JEST NIESIENIE POMOCY CHORYM NA SM ORAZ REPREZENTOWANIE ICH INTERESÓW W ŻYCIU PUBLICZNYM.
InneTychyul. Hierowskiego 8/2agga66@gmail.com6694195352001-07-09Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 25638TAK
STOWARZYZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE "ZIARNO" - ODDZIAŁ W TYCHACH1. DZIAŁANIE NA RZECZ HARMONII W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM, STOSUNKACH SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH.
2. TWORZENIE WARUNKÓW WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU CZOWIEKA W DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Z OTWARTOŚCIĄ I POSZANOWANIEM INNYCH TRADYCJI.
3. TWORZENIE WARUNKÓW DO PRODUKCJI ŻYWNOŚCI NATURALNEJ (UPRAWA, HODOWLA, PRZETWÓRSTWO, PRZECHOWALNICTWO).
4. PROMOCJA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE NAŁOGOM DEGRADUJĄCYM CZŁOWIEKA ORAZ DZIAŁANIA DLA ZACHOWANIA ZDROWIA, DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH.
5. STWARZANIE WARUNKÓW ROZWOJU MIEJSCOWEJ KULTURY ORAZ WYMIANA KULTURALNA Z INNYMI OŚRODKAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ.
6. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I POTRZEBUJĄCYMI, DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ TYCHŻE OSÓB,
7. DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ.
8. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ OSÓB Z RODZIN ZAGROŻONYCH SPOŁECZNIE I EKONOMICZNIE.
InneTychyul. Fitelberga 39/316917506912002-12-02Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 141557
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH - KOŁO NR 3 W TYCHACH1. ZRZESZANIE EMERYTÓW I RENCISTÓW, BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY I ŻOŁNIERZY RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ WDÓW (WDOWCÓW) PO NICH, DLA POPRAWY WARUNKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH ORAZ ORGANIZOWANIA ICH UCZESTNICZENIA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I PUBLICZNYM SWEGO ŚRODOWISKA, LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI I KRAJU.
2. ORGANIZOWANIE ŻYCIA KULTURALNEGO, WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA SWYCH CZONKÓW I CAŁEGO ŚRODOWISKA EMERTÓW I RENCISTÓW RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH.
3. AKTYWNE ODDZIAŁYWANIE W KIERUNKU KSZTAŁTOWANIA PATRIOTYZMU, WIERNOŚCI OJCZYŹNIE I NARODOWI ORAZ WŁAŚCIWEJ POSATAWY OBYWATELSKIEJ I ETYCZNO-MORALNEJ, A TAKŻE PIELĘGNOWANIU POZYTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ HISTORII I TRADYCJI ZAWODOWYCH W ŚRODOWISKU BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY, ŻOŁNIERZY RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH RODZIN.
4. OCHRONA INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE PRZYSŁUGUJACYCH IM Z TYTUŁU UPRZEDNIEJ SŁUŻBY LUB PRACY, UPRAWNIEŃ SOCJALNO-BYTOWYCH, ZDROWOTNYCH UI KULTURALNYCH ORAZ SOPRAWOWANIA W TYM ZAKRESIE KONTROLI SPOŁECZNEJ.
5. REPREZENTOWANIE INTERESÓW EMERYTÓW I RENCISTÓW RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH WOBEC ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, W TYM TAKŻE WOBEC MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I KIEROWNICTWA PODPORZĄDKOWANYCH MU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, JAK RÓWNIEŻ WOBEC SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH I INNYCH ORGANIZACJI.
InneTychyul. Bielska 462001-09-13Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 43188TAK
TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ - ODDZIAŁ MIEJSKI W TYCHACH1. PODNOSZENIE POZIOMU KULTURY TEATRALNEJ, POGŁĘBIANIE SPOŁECZNEJ I WYCHOWAWCZEJ ROLI AMATORKIEGO RUCHU TEATRALNEGO I RUCHU MIŁOŚNICTWA TEATRU: WYCHOWANIE ŚWIADOMEGO ODBIORCY SZTUKI TEATRALNEJ.
2. SPRAWOWANIE OPIEKI NAD RÓŻNORODNYMI FORMAMI DZIAŁALNOŚCI AMATORSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH ORAZ KLUBÓW I KÓŁ PRZYJACIÓŁ TEATRU.
3. ROZWIJANIE POPRZEZ AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY FOLKLORU, SZTUKI I KULTURY LUDOWEJ.
4. POBUDZANIE DZIAŁACZY I UCZESTNIKÓW SPOŁECZNEGO RUCHU TEATRALNEGO DO CZYNNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM I KULTURALNYM KRAJU ORAZ DO TWORZENIA NOWYCH WARTOŚCI KULTURALNYCH.
5.ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ TWÓRCZYCH I POGŁĘBIANIE MIŁOŚNICTWA SZTUKI PRZEZ UCZESTNICZENIE W DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OŚWIATOWEJ.
6. KRZEWIENIE ŻYWEGO SŁOWA.
7. ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ I ARTYSTYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY KSZTAŁCĄCEJ SIĘ I PRACUJĄCEJ, ZWŁASZCZA ROBOTNICZEJ I CHŁOPSKIEJ.
InneTychyul. Kardynała Hlonda 12002-07-01Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 117062
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH - ODDZIAŁ TYCHY1.ZRZESZANIE OSÓB, KTÓRYM BLISKIE JEST DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I KULTUROWE ORAZ DZIEJE WSPÓŁCZESNE LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH DLA PODTRZYMANIA STOSUNKÓW KOLEŻEŃSKICH ORAZ UDZIELANIE WZAJEMNEJ POMOCY.
2. UPOWSZECHNIANIE PRAWDY O DZIEJACH LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ORAZ PIELĘGNOWANIE DOROBKU HISTORYCZNEGO TYCH ZIEM JAKO INTEGRALNEJ CZĘŚCI KULTURY I TRADYCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
3. UTRZYMANIE BLISKICH KONTAKTÓW Z POLAKAMI ORAZ ORGANIZACJAMI POLSKIMI DZIAŁAJĄCYMI WE LWOWIE I NA KRESACH.
InneTychyadres do korespondencji: ul. Nałkowskiej 12/5932/ 2170321 502469759Stowarzyszenie - Jednostka terenowa
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - ODDZIAŁ MIEJSKI W TYCHACH

CELEM TOWARZYSTWA JEST TROSKA O JAKOŚĆ WARUNKÓW ŻYCIA DZIECKA, JEGO WIELOSTRONNY ROZWÓJ, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO, PODMIOTOWOŚĆ I GODNOŚĆ, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
1) TWORZENIE SPOŁECZNEGO RUCHU NA RZECZ POMOCY DZIECIOM,
2) PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM ZDROWOTNYM I EKOLOGICZNYM: UPOWSZECHNIANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH,
3) OCHRONA DZIECI PRZED PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEMOCĄ, ZŁYM TRAKTOWANIEM, BEZPRAWNYM WYKORZYSTYWANIEM PRACY DZIECI, DYSKRYMINACJĄ I INNYMI FORMAMI WYKORZYSTANIA I KRZYWDZENIA ORAZ POMOC DZIECIOM - OFIAROM WYPADKÓW LOSOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH I PRZESTĘPSTW,
4) UPOWSZECHNINANIE PRORODZINNEGO, ŚRODOWISKOWEGO MODELU OPIEKI, ZAPOBIEGANIE WYCHOWYWANIU SIĘ DZIECKA POZA RODZINĄ, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY POZARODZINNEJ (INSTYTUCJONALNEJ) OPIEKI NAD DZIECKIEM, ŁAGODZNIE SKUTKÓW UBÓSTWA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI,
5) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA, SWOBÓD OBYWATELSKICH, UPOWSZECHNIANIE SAMORZĄDNOŚCI, SAMOOBSŁUGI, SAMOPOMOCY I WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO DZIECI.

InneTychyul. Feliksa Konecznego 1Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 317277TAK
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE - KOŁO NA ŚLĄSKU1. ZRZESZANIE CZŁONKÓW SŁOWACKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ ŻYJĄCEJ W POLSCE, BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYNALEŻNOŚĆ POLITYCZNĄ I WYZNANIOWĄ.
2. OBRONA INTERESÓW NARODOWYCH, KULTURALNYCH, RELIGIJNYCH I SPOŁECZNYCH SŁOWAKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ.
3. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WPLNOŚCI PRAW CZŁOWIEKA, SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁĘCZNYM.
4. pODTRZYMYWANIE SŁOWACKIEJ TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA ORAZ ROZWOJU SŁOWACKIEJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.
5. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI.
6. nAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE.
7. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
8. KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.
9. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁLNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN.
10. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.
11. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, DZIŁĄNIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYNIKU WYPADKÓ DROGOWYCH I ZDARZEŃ LOSOWYCH.
12.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA.
13.PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY.
14.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
15. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW.
16. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOECZNOŚCIAMI.
17.PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.
InneTychybrak lokalu adres do korespondencji: Mikołów ul. Młyńska 4a/37 /2006-04-25Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 254010TAK
TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁ TYCHY1. ROZWÓJ OŚWIATY, KULTURY I SZTUKI NIEMIECKIEJ ZMIERZAJĄCE DO ZASPOKAJANIA W TYM ZAKRESIE POTRZEB CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA,
2. POPULARYZACJA LITERATURY I PRASY NIEMIECKIEJ.
3. REPREZENTACJA POTRZEB SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WOBEC WŁADZ.
4.RENOWACJA I ODBUDOWA ZABYTKÓW KULTURY NIEMIECKIEJ NA OBSZARZE DZIAŁANIA.
InneTychyul. Zakątek 4 2001-03-23Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 1895TAK
ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ - ODDZIAŁ MIEJSKI W TYCHACH1. DOBRO KRAJU ORAZ UMOCNIENIE JEGO INTEGRALNOŚCI I SUWERENNOŚCI.
2. OBRONA GODNOŚCI DOBREGO IMIENIA I PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ I JEJ ŻOŁNIERZY, OPIEKA NAD NIMI I ICH RODZINAMI ORAZ ZAPEWNIENI
IM POMOCY.
3. UTRZYMYWANIE I ZACIEŚNIANIE KOLEŻEŃSKIEJ WIĘZI MIĘDZY ROZPROSZONYMI ŻOŁNIERZAMI ARMII KRAJOWEJ I ICH RODZINAMI.
4. BADANIE, UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE HISTORII, TRADYCJI I DZIEDZICTWA IDEOWEGO ARMII KRAJOWEJ.
5. WSPÓŁPRACA Z BRATNIMI ORGANIZACJAMI ZRZESZAJĄCYMI KOMBATANTÓW I OFIARY II WOJY ŚWAITOWEJ ORAZ UCZESTNIKÓW WALK
O POLSKĘ NIEPODLEGŁĄ.
InneTychyul. Cyganerii 5132/ 22750312002-05-24Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 113420TAK
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - HUFIEC ZIEMI TYSKIEJ IM. WOJSKA POLSKIEGO
1) STWARZANIE WARUNKÓW DO WSZECHSTRONNEGO, INTELEKTUALNEGO, SPOŁECZNEGO, DUCHOWEGO, EMOCJONALNEGO I FIZYCZNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA,
2) NIESKRĘPOWANE KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA ODPWIEDZIALNEGO, PRZY POSZANOWANIU JEGO PRAWA DO WOLNOŚCI I GODNOŚCI, W TYM WOLNOŚCI OD WSZELKICH NAŁOGÓW,
3) UPOWSZECHNIANIE I UMACNIANIE W SPOŁECZEŃSTWIE PRZYWIĄZANIA DO WARTOŚCI: WOLNOŚCI, PRAWDY, SPRAWIEDLIWOŚCI, DEMOKRACJI, SAMORZĄDNOŚCI, RÓWNOUPRAWNIENIA, TOLERANCJI I PRZYJAŹNI.
4) STWARZANIE WARUNKÓW DO NAWIĄZYWANIA I UTRWALANIA SILNYCH WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH PONAD PODZIAŁAMI RASOWYMI, NARODOWOŚCIOWYMI I WYZNANIOWYMI,
5) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O ŚWIECIE PRZYRODY, PRZECIWSTAWIANIE SIĘ JEGO NISZCZENIU PRZEZ CYWILIZACJĘ, KSZTAŁTOWANIE POTRZEBY KONTAKTU Z NIESKAŻONĄ PRZYRODĄ.
InneTychyul. Piłsudskiego 12hufiec@tychy.zhp.plStowarzyszenie - Jednostka terenowa TAK
ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH - KOŁO MIEJKIE W TYCHACH1. KSZTAŁTOWANIE AKTYWNYCH POSTAW W DZIAŁANIU DLA DOBRA OJCZYZNY I TWORZENIE WARUNKÓW DO WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK KOMBATANCKICH W IMIĘ NADRZĘDNYCH INTERESÓW NARODU I PAŃSTWA.
2. OTACZANIE OPIEKĄ CZŁONKÓW ZWIĄZKU I POZOSTAŁYCH PO NICH WDÓW I WDOWCÓW, ZWŁASZCZA W ZAKRESIE SPRAW SOCJALNYCH
I ZDROWOTNYCH.
3. POPULARYZOWANIE I UTRWALANIE W PAMIĘCI SPOŁECZNEJ DZIEJÓW WALK NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY W DUCHU PATRIOTYZMU I OBYWATELSKIEGO ODDANIA OJCZYŹNIE.
4. CZUWANIE NAD PATRIOTYCZNĄ I OBYWATELSKĄ POSTAWĄ SWYCH CZŁONKÓW, UTRZYMYWANIE WIĘZI KOLEŻEŃSKICH, SAMOPOMOC ORAZ WZAJEMNĄ ŻYCZLIWOŚĆ.
5. REPREZENTOWANIE INTERESÓW SWYCH CZŁONKÓW WOBEC WŁADZ ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, OBRONA GODNOŚCI I HONORU CZŁONKÓW ZWIĄZKU.
6. DZIAŁANIE NA RZECZ OTACZANIA OPIEKĄ MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ.
7. UMACNIANIE SOLIDARNOŚCI KOMBATANTÓW W KRAJU I ZA GRANICĄ.
InneTychyul. Budowlanych 5932/ 22758992002-04-10Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 106108TAK
ZWIĄZEK SYBIRAKÓW - KOŁO W TYCHACH1. REPREZENTOWANIE I OBRONĘ INTERESÓW SWOICH CZŁONKÓW, A ZWŁASZCZA UZYSKANIA DLA NICH PRAW TAKICH JAK: ODSZKODOWANIA, RENTY, EMERYTURY, UPRAWNIENIA ZDROWOTNE, KOMBATANCKIE ITP.
2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ.
3. ŚWIADCZENIE POMOCY SWOIM CZONKOM ORAZ POLAKOM ZAMIESZKAŁYM POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, SZCZEGOLNIE PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE BYŁEGO ZSRR.
4. ROZTACZANIE OPIEKI NAD INWALIDAMI I CZŁONKAMI RODZIN PO ZMARŁYCH I POLEGLYCH SYBIRAKACH.
5. UPAMIĘTNIANIE LOSÓW ZESŁAŃCÓW POLSKICH I OPIEKA NAD ICH GROBAMI.
6. PRZECIWSTAWIANIE SIĘ WSZELKIM PRZEJAWOM TOTALITARYZMU, NIETOLERANCJI, BĘDĄCYCH ZAGROŻENIEM WOLNOŚCI CZŁOWIEKA I JEGO GODNOŚCI.
7. WSPÓLPRACĘ Z ORGANIZACJAMI O PODOBNYCH CELACH, RÓWNIEŻ Z TYMI, KTÓRE MAJĄ SIEDZIBY POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
8.UŚWIADAMIANIE WARTOŚCI PATRIOTYCZNYCH POSTAW OBYWATELI DLA HISTORII I PRZYSZŁOŚCI POLSKI.
InneTychyul. Grota Roweckiego 42-44Stowarzyszenie - Jednostka terenowa
ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - KOŁO NR 18 W TYCHACH1. OBRONA CZCI, HONORU I GODNOŚCI ŻOŁNIERZA POLSKIEGO ORAZ PRAW I INTERESÓW CZŁONKÓW ZWIĄZKU I ICH RODZIN, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH, ZDROWOTNYCH I KULTURALNYCH, A TAKŻE SŁUŻENIE RADĄ I POMOCĄ BYŁYM ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM I OFICEROM REZERWY NIE ZRZESZONYM W ZWIĄZKU ORAZ WDOWOM I SIEROTOM PO TYCH ŻOŁNIERZACH.
2. STAŁA WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE Z MINISTERSTWEM OBRONY NARODOWEJ I PODLEGŁYMI MU STRUKTURAMI ORGANIZACYJNYMI, A W SZCZEGÓLNOŚCI SZTABEM GENERALNYM WP, RODZAJAMI SIŁ ZBROJNYCH RP, DOWÓDZTWAMI OKRĘGÓW WOJSKOWYCH ORAZ INSTYTUCJAMI I JEDNOSTAKMI WOJSKOWYMI W RAMACH UNORMOWAŃ PRAWNYCH I ZAWARTYCH POROZUMIEŃ.
3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OBRONNOŚCIĄ KRAJU, HISTORIĄ I TRADYCJĄ ORĘŻA POLSKIEGO ORAZ PATRIOTYCZNO-OBRONNYM ODDZIAŁYWANIEM NA SPOŁECZEŃSTWO, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA MŁODZIEŻ.
InneTychyul. Cyganerii 51Stowarzyszenie - Jednostka terenowa
POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KANARKÓW I PTAKÓW EGZOTYCZNYCHInne 2001-06-21Stowarzyszenie - Jednostka terenowa 21458
AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ GKS TYCHYPROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ I EDUKACYJNEJ Inne43-100TYCHYTychyul. Generała Andersa 22biuro@akademiagkstychy.pl7907061492014-11-12Stowarzyszenie 531207TAK
HARCERSKI KLUB BIEGU NA ORIENTACJĘKRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: „PROMOCJA BIEGU NA ORIENTACJĘ”Inne43-100TYCHYTychyal. Marszałka Piłsudskiego 21603890869Uczniowski Klub Sportowy8
MŁODZIEŻOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BACHUS"KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJInne43-100TYCHYTychyul. Kornela Ujejskiego 11/52Uczniowski Klub Sportowy16
PARAFIALNY UCZNIOWSKI KATOLICKI KLUB SPORTOWY "CHRZCICIEL"KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: „PIŁKI NOŻNEJ”Inne43-100TYCHYTychyul. Mikołaja Kopernika 5pukks@chrzciciel.pl533024565Uczniowski Klub Sportowy10
SZKOLNY KLUB SPORTOWY "PAPROCANY"KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: „KAJAKARSTWO”Inne43-100TYCHYTychyul. Alfonsa Zgrzebnioka 45/sks.paprocany@poczta.fm602256947Uczniowski Klub Sportowy2
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "AUERBACH TYCHY"KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: „SKOKI DO WODY”Inne43-100TYCHYTychyul. Edukacji 9auerbach@o2.pl32/ 3275407 508320852Uczniowski Klub Sportowy17
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ"POPULARYZACJA SPORTU WŚRÓD MŁODZIEŻYInne43-100TYCHYTychyul. Edukacji 11Uczniowski Klub Sportowy18
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VERTICAL"KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: „ŚCIANKA WSPINACZKOWA”Inne43-100TYCHYTychyul. Orzechowa 14uks.vertical@gmail.comUczniowski Klub Sportowy9
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZUŁOWIANKA TYCHYPROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO - EDUKACYJNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOBIECEJ PIŁKI NOŻNEJInne43-100TYCHYTychyul. Dymarek 12/28czulowianka@gmail.comUczniowski Klub Sportowy26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GKS TYCHYPOPULARYZACJA SPORTU WŚRÓD MŁODZIEŻY, A W SZCZEGÓLNOŚCI PIŁKI NOŻNEJInne43-100TYCHYTychyul. gen. Józefa Bema 2/9Uczniowski Klub Sportowy22
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GROM TYCHY

POPULARYZACJA SPORTU WŚRÓD MŁODZIEŻY A W SZCZEGÓLNOŚCI PIŁKI NOŻNEJ

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej43-100TYCHYTychyUL. GEN. JÓZEFA BEMA 2 /12http://grom.tychy.pl/sekrgromgpb70@interia.pl784090216KRZYSZTOF Berger - Prezes DUDEK Michał - SEKRETARZ ZARZĄDU PIWOWAR BILCZYŃSKA Grażyna - Członek ZarząduMISJĄ KLUBU JEST: A) STWORZENIE JAK NAJLEPSZYCH WARUNKÓW DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO DZIECI POPRZEZ SPORT Z PIŁKĄ NOŻNĄ, JAKO DYSCYPLINĄ PRZEWODNIĄ B) WYROBIENIE U DZIECI ŻYCIOWEJ POSTAWY TOLERANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, OBOWIĄZKOWOŚCI I FAIR PLAY C) ZAPEWNIENIE DZIECIOM JAK NAJSZERSZEGO I PRAWIDŁOWEGO KONTAKTU Z RÓWIEŚNIKAMI MISJA JEST REALIZOWANA W DUŻEJ MIERZE W ODNIESIENIU DO DZIECI Z RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ ZE ŚRODOWISK PATOLOGICZNYCH, DAJĄC IM MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA CZĘSTO MARNOWANEGO CZASU. CELAMI KLUBU SĄ: 1. ANGAŻOWANIE UCZNIÓW JAK RÓWNIEŻ OSÓB DOROSŁYCH W RÓŻNORODNE FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, POŁĄCZONEJ ZE WSPÓŁZAWODNICTWEM SPORTOWYM 2. WSPIERANIE POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJUczniowski Klub Sportowy294460TAK
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUDO "UKS IPPON TYCHY" Z SIEDZIBĄ W SP NR 7 I GIMNAZJUM NR 6 W TYCHACH KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: „JUDO”Inne43-100TYCHYTychyul. Lwa Tołstoja 1502390351Uczniowski Klub Sportowy11
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LA KRUCZKOWSKIKRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: „LEKKOATLETYKA”Inne43-100TYCHYTychyul. Janusza Korczaka 632/ 2273634Uczniowski Klub Sportowy12
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK NR 2 W TYCHACHPROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ I EDUKACYJNEJInne43-100TYCHYTychyul. Elfów 5632/ 2273110Uczniowski Klub Sportowy27
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SNOWBOARD KANGUR TYCHYPOPULARYZACJA SPORTU WŚRÓD MŁODZIEŻYInne43-100TYCHYTychyul. Jagodowa 63/516087673Uczniowski Klub Sportowy19
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 1 "JEDYNKA"POPULARYZACJA SPORTU SZACHOWEGOInne43-100TYCHYTychypl. Wolności 432/ 2272212Uczniowski Klub Sportowy14
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WILKIPOPULARYZACJA SPORTU Inne43-100TYCHYTychyul. Edukacji 25/25Uczniowski Klub Sportowy24
UCZNOWSKI KLUB SPORTOWY "ORLIK"KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: „ŁUCZNICTWO”Inne43-100TYCHYTychyul. Stefana Czarnieckiego 22Uczniowski Klub Sportowy13
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SEKCJA ZAPASÓW" PRZY SP NR 11KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNE, A W SZCZEGÓLNOŚCI: „ZAPASY”Inne43-100TYCHYTychyul. M. Curie-Skłodowskiej 4Uczniowski Klub Sportowy1
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TYCHY-BULLS" W TYCHACHROZWIJANIE REKREACJI RUCHOWEJ ORAZ SPORTU WYCZYNOWEGO, SZKOLENIE MŁODZIEŻY UTALENTOWANEJ RUCHOWO A W SZCZEGÓLNOŚCI KOSZYKÓWKAInne43-100TYCHYTychyul. Filaretów 5Uczniowski Klub Sportowy3
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ELF" PRZY SP NR 12 KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: „PIŁKA RĘCZNA, KOSZYKÓWKA, SPORTY SIŁOWE, LEKKOATLETYKA”Inne43-100TYCHYTychyul. Elfów 9Uczniowski Klub Sportowy5
HARCERSKI KLUB KARTINGOWY PRZY ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ ZDZKRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: „KARTINGI, GOKARTY”InneTychyul. Budowalnych 156Uczniowski Klub Sportowy6
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TYSKA PIĄTKAKRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: „PIŁKA NOŻNA HALOWA”Inne43-100TYCHYTychyul. Stefana Czarnieckiego 22Uczniowski Klub Sportowy15
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARLIN"POPULARYZACJA SPORTU WŚRÓD MŁODZIEŻY A W SZCZEGÓLNOŚCI PŁYWANIAInne43-100TYCHYTychyal. Niepodległości 190Uczniowski Klub Sportowy20
Centrum Integracji Społecznej w TychachInne43-100Tychyul. Edukacji 11Centrum Integracji Społecznej231494
TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNAInne43-100Tychyul. Edukacji 72011-04-13Spółka Akcyjna383275TAK
Ośrodek BenedictusInneTychy kościelna osoba prawna
Ośrodek bł. Jana XXIIIInneTychy kościelna osoba prawna
Ośrodek św. RodzinyInneTychy kościelna osoba prawna
Ośrodek bł. KarolinyInneTychy kościelna osoba prawna
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŚW.ANNA CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJPODSTAWOWYM CELEM CARITAS JEST: -SZERZENIE EWANGELICZNEJ ZASADY SŁUŻBY BLIŹNIEMU, BĘDĄCEMU W POTRZEBIE, W OPARCIU O NAUKĘ KOŚCIOŁA -BEZPOŚREDNIA I POŚREDNIA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA -JEDNOCZENIE, KOORDYNOWANIE I KIEROWANIE KOŚCIELNĄ AKCJĄ CHARYTATYWNA NA TERENIE ARCHIDIECEZJI -WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI KOŚCIELNYMI, ZE ŚWIECKIMI INSTYTUCJAMI SOCJALNYMI I DOBROCZYNNYMI ORAZ LUDŹMI DOBREJ WOLI.InneTychyul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 62004-11-16kościelna osoba prawna221725TAK
OŚRODEK ŚW.FAUSTYNA CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ PODSTAWOWYM CELEM CARITAS JEST: -SZERZENIE EWANGELICZNEJ ZASADY SŁUŻBY BLIŹNIEMU, BĘDĄCEMU W POTRZEBIE, W OPARCIU O NAUKĘ KOŚCIOŁA -BEZPOŚREDNIA I POŚREDNIA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA -JEDNOCZENIE, KOORDYNOWANIE I KIEROWANIE KOŚCIELNĄ AKCJĄ CHARYTATYWNA NA TERENIE ARCHIDIECEZJI -WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI KOŚCIELNYMI, ZE ŚWIECKIMI INSTYTUCJAMI SOCJALNYMI I DOBROCZYNNYMI ORAZ LUDŹMI DOBREJ WOLI.InneTychyul. Nowokościelna 562004-11-16kościelna osoba prawna221725TAK
Stowarzyszenie Tyski Ruch KlasykówInneStowarzyszenie 683713
Fundacja Społeczno - Rozwojowa New Time2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym43-100TychyTychyul. Zaręby 7WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH UM TYCHYPrezes - STANISŁAWSKA BEATA WICEPREZES - STANISŁAWSKI DOMINIKA) CELEM FUNDACJI JEST PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH B) AKTYWIZACJA OBYWATELSKA, ZACHĘCANIE DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU PUBLICZNYM C) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNYCH GRUP MARGINALIZOWANYCH D) PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO E) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM F) DZIAŁANIE NA RZECZ DIALOGU SPOŁECZNEGO I KONSTRUKTYWNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW G) PROMOCJA ZATRUDNIENIA, AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ H) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA J) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA K) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ L) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU M) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART.3 UST.3 USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 1-32 Fundacja696082TAK
FUNDACJA OUI SILÉSIE!16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego43-100TychyTychyul. Piaskowa 54dFUNDACJA.OUISILESIE@GMAIL.COMWYDZIAŁ OBYWATELSKI UM TYCHYPrezes - SZCZYGIEŁ ANNE-SOPHIE1.PROMOWANIE ORAZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI: EKONOMICZNEJ, KULTUROWEJ, NAUKOWEJ, POLITYCZNEJ POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ, A PAŃSTAWAMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE, ZWŁASZCZA KRAJAMI FRANKOFOŃSKIMI 2.PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ KULTURY I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ W TYM KULTURY I EDUKACJI FRANCUSKIEJ ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 3.PROMOWANIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 4.PROMOWANIE WALORÓW GOSPODARCZYCH, TURYSTYCZNYCH, REKRACYJNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ, ZWŁASZCZA PAŃSTW FRANKOFOŃSKICH 5.DZIAŁANIE NA RZECZ ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU OSÓB STARSZYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM ORAZ TWORZENIE I WSPIERANIE FORM WSPÓŁPRACY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 6.PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH 7.OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 8.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 9.POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB 10.UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN 11.WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 12.PROMOWANIE I ORGANIZACJA WOLONTARIATU 13.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, W TYM OPRACOWYWANIE ANKIET I RAPORTÓW W SPRAWACH POMOCNYCH Z PROCESEM INTEGRACJI NARODÓW 14.PROWADZENIE MEDIÓW O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI : PRASY, PORTALI INTERNETOWYCH, TELEWIZJI INTERNETOWEJ, RADIA Fundacja698639TAK
Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób43-100TychyTychyul. Magnolii 4
CONFORMA FUNDACJA1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób43-100TychyTychyUL. KOŚCIUSZKI 48krsFundacja694999TAK