Aktualności

PREZYDENT MIASTA TYCHY OGŁASZA: otwarty konkurs ofert w zakresie: I. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych II. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych III. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

SZCZEGÓŁY KONKURSU DOSTĘPNE W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK oraz na stronie

Kompletną ofertę, należy przygotować i wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie a następnie złożyć ją osobiście w Referacie Polityki Społecznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 511 lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:

- podpis elektroniczny,

- profil zaufany ePUAP,

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w terminie do 28 marca 2018 r. (decyduje data wpływu).

 

Termin realizacji zadań: od 10 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku

 

Dotację należy przeznaczyć na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji zadania, z wyłączeniem wydatków o charakterze inwestycyjnym oraz odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań.

 

W przypadku kosztów wynagrodzenia personelu, w tym kosztów osobowych administracji i obsługi projektu oraz kosztów osobowych merytorycznych,

  • kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w szczególności: wynagrodzenia netto, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy. Płace nie mogą przekraczać wydatków normalnie ponoszonych przez Oferenta, zaś przyjęte stawki nie mogą być wyższe od stawek powszechnie stosowanych na danym rynku;
  • niekwalifikowalne są nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×